18.8.2003

ZASE S LUKASEM

Filed under: Uncategorized — nax @ 22:55

Včera večer jsem se zase setkal s Luk????em. Je to dost smutn?, ?e bydl?me kous?ček od sebe, ale naposledy jsme se vid?li naposledy asi p??ed rokem. P??esto, nebo mo?n?? pr??v? proto, ho st??le pova?uji za sv?ho nejlep???ho p???tele.

Zn??me se u? od prvn? t???dy z??kladn? ??koly, ale na??e p????telstv? začalo a? n?kdy okolo jeho odchodu na v?celet? soukrom? gymn??zium.

Tehdy n??s spojovala hra na kytaru a na??e společn?? l??ska k muzice ??edes??t??ch let. Pozd?ji, to u? jsem byl na st??edn?, na??e společn? hran? p??erostlo i do roviny liter??rn?. V?te na z??kladn? ??kole, jsem skoro v?dy m?l n?jak nejlep??? sloh (vzpom?n??m si, ?e n?kdy v sedm? t???d? se mi hrozne nepovedl popis, nebo n??vod, nebo n?co podobn?ho a dostal jsem z toho za 2 a ???len? sem se za to musel styd?t), ale m???e za to pr??v? Luk????, kter?? ve m? liter??rn? st??evo ?ivil počas m??ch studi? na st??edn? ??kole, kdy jsem dost??val ze sloh?? pravideln? čty??ky kuli pravopisn??m chyb??m. Jako bych profesorku Petrunč?kovou sly??el: “No slohov? celkem dobr?, ale Pepo! t?ch pravopisn??ch chyb…”

Luk???? tehdy společn? s Ond??ejem a V?tem a Petrem zalo?ili velice alternativn? hudebn?/liter??rn? skupinu Fronta na ban??n (FnB), kter?? existuje st??le a neda??? se j? zrovna ??patn?.

Nicm?n? s ostatn? kluci tam s n??mi nebyli, pouze j??, Luk???? a m?? drah?? polovička, v??ichni uvnit?? zadn? mal? m?stn??stky s probouranou d?rou ve zdi k barmanovi, vypelichan??mi a roz??ezan??mi star??mi k??esly a po??kr??ban??mi tvrd??mi lavicemi, zdmi jako by z??m?rn? nedomalovan??mi (snad u? s tou mal???skou ??t?tkou tak vysoko nedos??hli) a konečn? plak??tem polepen??m n?kolika men???mi, nap???klad RAT >> ART. A tak vznikla b??se??, nebo sp???e h???čka konč?c?: nasraT/ (na) hrad.

Krom? toho, ?e jsme prob?raly v?ci čist? klepovit? povahy, jako nap???klad, ?e Luk???? se posledn? dobou c?t? skoro jako Opočensk??, vedle svoj? nov? ??estn??ctilet? zn??mosti, je? je st??le panna, jsme se dotkli tak? sf?r m?rn? filozofick??ch a toti? konkr?tn?, kdy? mi Luk???? vysv?tloval sv?ho nov?ho boha Fleka a j?? jsem se pustil do tanečk?? okolo sv?ho boha Soka. V podstat? jsem t?m m?l na mysli to, ?e aby n?co mohlo existovat, je t??eba i protiklad. Obzvl????t? ve filozofii to je obzvl?????? z??ejm?, proto?e bez pochybnost? by ani sama filozofie neexistovala.

Nejkr??sn?j??? na tom bylo to, ?e pr??v? dnes večer v po??adu Kr??sn?? ztr??ty p??esn? o tom mluvil pan profesor Koh??k. Velice chyt??e argumentoval t?m, ?e bez diktarury by nikdy neexistovala demokracie.

A Evičku dnes večer hrozn? bolela hlavička. Sna?il jsem se j? vyl?čit s rukou p??ilo?enou na jej? čel?čko. Stra??n? moc jsem se soust??edil, proto?e opravdu hrozn? trp?la. Nakonec jsem c?til jako by se mi v mozku rozev?ral maličk?? lotosov?? kv?t. Mo?n?? ?e to byl lekn?n. Ev? p??estala plakat a po chv?li, to kdy? jsem si zrovna p??edstavil and?la, Evinka usnula.

Comments are closed.

Powered by WordPress