2.9.2003

TEORIE POLE

Filed under: Uncategorized — nax @ 23:11

U? jen 2 dny a budu r??no vst??vat na zkou??ku z Teorie elektromagnetick?ho pole. Zat?m jde učen? docela dob??e a v??echny ty vzorečky se dv?ma hady v krou?ku a s t?ma rotacema a divergencema, se zdaj? b??t docela pov?dom?. V podstat? to jsou v??echno v?ci co jsme brali u? jednou ve Fyzice I a pak II a ten zbytek je l??tka TO a tro??ku oko??en?n? Materi??lama. Sly??el jsem, ?e n?kdy koncem ??edes??t??ch let se tomu p??edm?tu pr?? ???kalo Erotika! Nejd???ve jsem nech??pal proč, ale pak jsem se vr??til nad ty vzorečky, uvid?l jsem Maxwellovy rovnice a hned mi to do??lo. Je to po????dnej grup??č. Ono se stač? pod?vat t??eba na to ??eck?? velk?? f??, kter?? vypad?? jako vy??pulen?? jedna č??st t?le no a kdy? se k tomu p??idaj? ty dvjice soulo??c? v t? obruči…

No ale o tom jsem mluvit necht?l. Jen jsem si cht?l poznamenat, ?e jsem narazil na tenhle slovn?k a ?e mne napadlo, ?e u? je na čase ud?lat voln? ??i??iteln?? slovn?k taky na palma. No ale ze v??eho nejd???v se budu muset vypo????dat s t?m, proč mi na palmu nechod? korektn? z??rove?? če??tina a francou???tina.

No a taky si po zkou??ce ud?l??m radost, zajdu do monimi a koup?m si asiergonometrickou kl??vesnici a pak taky 100kovej switch pro moj? dom??c? s???ku. Jen douf??m, ?e ten balk??nov?? poč?tač co m??m p??ipraven?? pro czfreečko, co bude m?t jen 10tkovou s???ovku to nebude sr???et zp??tky na 10. To bych pak asi do serveru narval dal??? kartu a hnal to p??es starej dobrej koax, kterej jsem tu n?kde vyhrabal.

—–

No a d??le mn? v souvislosti s dopaden?m vira??e Blastra.B a hlavn? v souvislosti s hacknut?m linuxzone.cz napadla my??lenka, ?e kdy? u? d?l??m ten news blog, tak bych tam mohl čas od času napsat n?co zaj?mav?ho z poč?tačov?ho prost??ed?. M??m na mysli n?jak? sjetiny historie hackov??n? atd co by vypr??v?lo zasv?cen??m p???b?h stejn? jako pov?dka.

Comments are closed.

Powered by WordPress