5.9.2003

TEORIE POLE JE ZA MNOU

Filed under: Uncategorized — nax @ 20:47

Zkou??ku z teorie pole jsem nakonec ud?lal. Ufff. P?kn? se mi ulevilo. T?m m??m v??echny povinn? zkou??ky ze z??kladn? etapy studia na fel hotov? a zb??v?? mi do konce p?????t?ho t??dne konečn? napsat semestr??lku z predm?tu Tex, abych zn?j mohl z?skat z??počet.

No ale ta zkou??ka byla docela drsn??. Tak p??edn? na zač??tku pan profesor ?kvor zd??raznil, ?e kdy? n?kdo odstoup? od zkou??ky je??t? b?hem p?semky, tak mu nap???e omluveno, proto?e kvituje to, ?e se ta p?semka nebude opravovat a ?e tak u??et??? dotyčn?? čas sv??m koleg??m. Pak kdy? jsme dostali p???klady (tentokr??t to bylo tak, ?e p?semky byly oč?slov??ny a my jsme si z krabice u vstupu losovali č?sla p?semek – pravda byly jen 2 varianty, ale vym?til tak to, ?e kamar??di sed?c? z??m?rn? zasebou k????em od sebe opisovali). No a b?hem p?semky to asi tak 2/3 student?? skutečn? vzdali. J?? jsem se pokou??el 2 v?ci opsat od člov?ka sed?c?ho k????em pode mnou, ale bohu?el tak dobr? oči jsem nem?l a ty vzorečky jsem ob??lehl ??patn?.

Ka?dop??dn? pak nastalo dooouhat??????nsk? ček??n? na v??sledky. P?semka končila v 10 hodin a zkou??et začal ve 13 hodin. Na jeho obranu mus?m ???ci, ?e to bylo proto aby se stihly opravit alespo?? n?kter? p?semky. P??i odchodu z posluch??rny jsme se zapisovali do po??adn?ku a zhruba podle n?j pak zkou??el. J?? jsem byl buď 30c??tej a nebo 15ctej. V???n? si nejsem jistej jestli jsem na to č?slo nekoukal do jin?ho sloupečku.

Ka?dop??dn? na ??adu jsem p??i??el okolo 15:30 a do t? doby vyhodil jen asi 3 lidi a ostatn? a? na asi 2 vyj?mky s dvojkou m?li za 3. Kdy? jsem byl konečn? povol??n zjistil jsem ?e m??m z p???klad?? 14 bod?? co? bylo moc dob??e, proto?e v teorii jsem si v???n? v???il (ta byla za 10b) a součet 22 a v???? u? stačil na trojku. Nutno podotknout, ?e za ty p???klady jsem dostal opravdu v?c ne? jsem čekal. Nicm?n? se to vykompenzovalo na teorii, kdy zapomenut? jedno m?nus mne st??lo 1 bod a pak 2 dal??? chyby je??t? po p??l bod a bod. No v součtu mi vy??lo 21,5 bodu. Sakra. Byl jsem tak vyklepanej a po dlouh?m ??morn?m ček??n? tak unavenej, ?e sem v?d?l, ?e jestli mi d?? p???klad tak ho nespoč?t??m a budu si je??t? hoodn? dlouho vyč?tat jedno blb?? m?nus.

Na??t?st? se nade mnou smilovala ruka profesorova a dal mi pom?rn? lehounkou ot??zečku z teorie. Bohu?el jsem se v n? pon?kud spletl a i kdy? m? na to upozornil sice jsem m?l na jazyku spr??vnou odpov?ď, ale neov???il jsem se j? vyslovit, proto?e na tom mo?n?? z??viselo moje dal??? byt? a nebyt? na vysok? ??kole (nev?m jak by dopadlo, kdybych z t? zkou??ky vylet?l – zapsat se u? nebylo kam a opakovat to cel? znovu…). Tak m? tedy posadil s pap?rem a p??idal k tomu je??t? jednu souvisej?c? ot??zku. S tou prvn? jsem dostal po p??r minut??ch tolik jistoty, ?e jsem ji t??m napsal, ale u t? druh? jsem nev?d?l kde zač?t. Na??t?st? se to vyvozovalo z vzorečku kter?? jsem v p?semce sice nem?l, ale za tu dobu ne? začala zkou??ka jsem to natolik naučil, ale nev?d?l jsem jak d??l. No tr??pil jsem se s t?m asi p??l hodiny a pak mne najednou osv?tilo a ja jsem tam to jedno p?smenko dosadil kam pat??ilo. No a tak jsem dostal za 3. Hur??.

Comments are closed.

Powered by WordPress