12.9.2003

ODEVZDANI SEMESTRALKY Z TeXU

Filed under: Uncategorized — nax @ 10:58

Včera jsem konečn? odevzdal semestr??lku z TeXu. Za 5 minut dvan??ct. Dnes je totiz posledn? term?n. Na??t?st? tam Ol????k byl, pozval mne d??l, vyt??hl jsem disketu, kterou jsem doma v?dom si toho, ?e tam ol????k m?? unixov?? desktop naform??toval na ext2 a t?m jsem ho trochu vyvedl z m?ry, protoze p??ipojit ext2 disketu bylo potstatn? komplikovan?j??? ne? dosovou.

No ale nakonec se to povedlo a začali jsme. Manu??lek prolet?l očima, ne???kal k n?mu nic (d??val jsem si z??le?et), jen p??i p??ekladu latexem se trochu podivoval nad t?m, ?e to vyhodilo spoustu hl????ek s r??zn??mi rozm?ry. Ptal se m? jestli to d?l?? norm??ln? – to jsem mu odk??val, proto?e doma to m??m pomoc? plug-in?? ud?lan?? ve vimu tak, ?e mi po vypisuje jen chybov? hl????ky.

No a pak začal zkou??et ten program, n?co to poč?talo, zkusit tam p??idat dal??? dva vyč?slen? v??razy a co mysl?te: nic. Vrhnul jsem se ke kl??vesnici, napsal jsem vi (Ol????l je zap???s??hl?m u?ivatelem emacse) a pak jsem se tot??ln? ztrapnil, kdy? jsem začal n?kde zu??iv? pakčat backspace a ono to m?sto toho začalo d?lat blbosti. Sm??l se, ?e kdy? p???kazy jako dd (v tu chv?li jsem byl tak dezorientovn??, ?e jsem se i ????dek sna?il smazat backspacem) a j,k bych m?l um?t jako u?ivatel vička. P??ihodil k dobru je??t? historku o tom jak se kdysi musel naučit pou??vat na n?jak?m star?m unixu ????dkovou variantu vička.

No nakonec jsem zjistil, ?e to projde a? k podm?nce kde se zji????uje jestli je to v??č?slen?, ale proč to nevzalo jsem nep??i??el. Ale zeptal se mne na to jak to vlastn? funguje a ???kal, ?e kdy? kdysi on d?lal parser tak to d?lal pomoc? z??sobn?ku. Jasn?. Ten m??j zp??sob, kdy jsem pou??val rekurzi je vlastn? zakuklen?? z??sobn?k. No nakonec mi ten z??počet dal a bylo.

—-

Večer jsem pak stav?l s evi ten m??j nov?? st??l. A je v???n? supr. Jen m??m tro??ku strach z toho, ?e v????ka nohou se nastavuje 2 um?lohmotn??mi ??punt?ky, tak?e cel?? v??ho stolu vlastn? dr??? na 4 t?hlech um?lohmotn??ch ??puntech, kter? jsou na??roubovan? do spodn? č?sti s tlač? na horn? č??st nohy, kter? jsou v sob?. No ale zat?m to dr??. A ten st??l je v???n? p??ekr??sn??. Teď je??t? uva?uju jestli si nad monitor d??m druh?? monitor.

Comments are closed.

Powered by WordPress