23.2.2004

BARVI?KY V TERMIN?LU

Filed under: Linux,Uncategorized — nax @ 11:21

Pr??v? jsem si tro??ku hr??l s barvičkami v termin??lu. Vlastn? to začalo u? u k??mo??e p??ed t??dnem, jak jsem mu nainstaloval toho Slacka a v defaultn? instalaci to m?lo takov?? moc hezky barevn?? v??pis, nav?c osv??en?? u ka?d?ho speci??ln?ho souboru p??idan??m znakem ??pln? na konci, tak?e kdy? se jednalo o link, tak na konci byl p??idan?? @, kdy? to byl adres???? tak na konci byl slash a kdy? to byl spustiteln?? soubor, tak tam byla hv?zdička. Jeliko? jsem u sebe za ty roky u? d??vno takov?to hezk? default nastaven? zru??il a kdy? u? byla situace ne??nosn?? tak, ?e jsem na t? televizi, kam m??m p??ipojen?? server ani nepoznal jestli se jedn?? o adres???? nebo soubor a kdy? tak to bylo zase tak hnusn? tmav? modr? na čern?m podklad?, ?e jsem zase nem?l ??anci p??eč?st o co se jedn??, tak tedy tehdy asi p??ed rokem jsem kdesi nasel o??kliv?? hack a do /etc/profile jsem p??idal ????dky:

LS_COLORS=”di=1″
export LS_COLORS

Tohle zp??sob?, ?e alespo?? ty adres????e budou jasn? sv?tivou b?lou barvou. Ale v??e ostatn? bude po????d stejn?.

Ale to kdy? jsem vid?l jak kr??sn? m???e takov?? v??pis ls vypadat mi nedalo, st??hnul jsem si v??echny jeho profile a bashrc konfiguračn? soubory a ??e??en? bylo velice jednoduch?. Stačilo ty horn? dva ????dky nahradit t?mhle:

eval `dircolors -b`
alias ls=’ls -F –color=yes ‘

Kdy? si pust?te ten p???kaz dircolors, tak to na v??s vyhod? spoustu nastaven? t? prom?nn? prost??ed? LS_COLORS a rovnou to i exportne. P??ep?nač b znač?, ?e to m?? b??t upraveno k obrazu shellu bash. Ten parametr F u aliasu ls zp??sob?, ?e se budou p??id??vat ty znaky podle druhu souboru/adres????e na konec jeho jm?na.

Pokud byste cht?li m?t kontrolu nad t?m, jakou barvou se bude zobrazovat jak?? typ souboru, pak si jednou ud?lejte:

# dircolors -p > /etc/colors

A pak ten prvn? ????dek v tom profile nahraďte:

eval `dircolors /etc/colors`

Pokud pak n?co zm?n?te v tom souboru colors, tak budete m?t barvičky podle toho. J?? jsem si t??eba spustiteln? soubory nastavil na ?lutou, co? odpov?d?? nastav?te tak, ?e to druh? č?slo p??ep???ete z 32 na 33. Tuhle fičuru jsem vyčetl z Linux Tips and Tricks v Linux Gazete 44.

Dal??? barvičky kter? jsem pr??v? vy??e??il byli v editoru vim. Konkr?tn? na docela ned??vno nainstalovan?m routeru sem zapnul zobrazov??n? syntaxe a bohu?el koment????e byly zobrazov??ny stejn? hnusnou tmav? modrou barvou na četn?m pozad?, jako kdysi na tom m?m serveru adres????e. Tady bylo ??e??en? je??t? jednodu?????. Stačilo napsat ve vimu:

:colorscheme nazev_schematu

Postupn? jsem prozkou??el skoro v??echny, kter? jsem m?l nainstalovan? a nakonec jsem do /etv/vim/vimrc vlo?il:

colorscheme ron

Comments are closed.

Powered by WordPress