23.2.2004

NFS VERSUS FIREWALL

Filed under: Linux,Uncategorized — nax @ 15:44

Dnes sem musel zase po n?jak? dob? vyrestartovat server a v??iml jsem si, ?e kdy? jsem pak zap?nal m??j desktop, tak m?l probl?my p??ipojit disky sd?len? p??es nfs (co? je unixov?? zp??sob sd?len? disk??). Kouknul jsem se na porty otev??en? na serveru a hned jsem zjistil v čem je probl?m. Oni toti? porty rpc.mountd byli otev??eny jinde ne? kdy? jsem d?lal firewall, tak?e logicky museli b??t povolen? z vnit??n? s?t? jin? porty ne? teď byli pot??eba.

Trochu jsem pohledal na internetu a zjistil jsem, ?e je to t?m, ?e portmap (u? v?m proč se mus? pou??t?t p??ed nab?hnut?m nfs 😉 p??id?luje rpc.mountd porty dynamicky – poka?d? jinam. Kdy? si pak vzd??len?? poč?tač p??eje n?co p??ipojit, tak se nejd???v portmapu na portu 111 zept?? kde m?? hledat ostatn? porty. Dost mrzut?? v?c, kdy? pot??ebujete firewall. Nicm?n? ??e??en? existuje. Konkr?tn? v dokumentu Setting up a Linux NFS server jsem na??el odpov?ď skoro na v??echny ot??zky. Jedin? co bych poopravil je pr??v? port nfs.mountd, kter?? definujete parametrem -P (na debianu se pou??t? v /etc/init.d/nfs-server.

Comments are closed.

Powered by WordPress