29.2.2004

??M D?L V?T?? VO?I ANEB RONJA

Filed under: HW — nax @ 22:50

Dnes byl posledn? den m?ho pozkou??kov?ho volna a odpoledne jsem byl u FoToma. To je ten m??j k??mo?? co jsem mu tehdy tak hezky zahesloval roota. Tentokr??t jsem si d??val pozor (na druh??m poč?tači – na tom slackwaru co jsme instalovali minule) jsem vytv????el ??čet pro sebe aka root.

Dne??n?m bojov??m ??kolem bylo toho slacka nakonfigurovat tak, aby u?ivatel??m na s?ti u nich v bar??ku umo?nil p???stup do czfree a aby z??rove?? do n?j ??la p??ipojit ronja postaven?? Ondrou Tesa??em. Ronja jsou 2 trubky s čočkou a elektronikou uvnit?? (jedna slou?? jako tranciever TX=vys?lač a druh?? jako receiver RX=p??ij?mač), kter? se pak p??ipoj? k s???ov? kart?. Tro??inku probl?m je, ?e p??vodn? navr?en?? interface a l?ty praxe odzkou??en?? je pouze ten pro AUI (je to takov?? placat?? konektor ne nepodobn?? LPT) kter? na sob? m?li v p??ev???n? v?t??in? karty do ISA slot??. Podle p??r v?c? co jsem četl se nejv?c pou??vaj? pr??v? 3com509 – FoTom jich m?? doma aspo?? 5, ale sp??? v?c, jak mi uk??zal n?jakou tu starou desku kde byly jedna vedle druh? nap?chan? a t?m uskladn?n?.

Sice existuje i s???ovka s AUI pro PCI, ale d?sn? blb? se sh??n?. Ronja je stejn? 10Mbit, tak?e nen? p???li?? d??vod pro rychl? rozhran?, jak?? by byl kdybychom pot??ebovali 100Mbit. Ale 100Mbit n?jak levn? po????d vzduchem neprot??hnete.

Ne? jsem dnes ode??el, tak jsem si tro??ku prolezl internet a na??el jsem si tuhle diskusi na czfree.net s velice povzbudiv??m postem autora ronji Clocka. Moc hezk? pov?d??n? a hlavn? fotečky o ronje jsem na??el na S?mov? str??nce o ronje (Petr Simandl je velice uzn??van?? guru czfree).

No a tak cel?? ten m?s?c (prvn? odkazy na fotky z mega p??te??e na ohrad? jsem dostal od NetWora u? p??ed pr??zdninami (teď mysl?m to pozkou??kov? volno, jeho? posledn? minuty pr??v? odtik??vaj?). Nejlep??? je, ?e FoTom m?l u? dnes doma jednu stranu ronji, tak?e jsem mohl ?asnout nad precizn?m proveden?m mechanick? č??sti (odp??rky do kosočtverce pro rozmrazov??n? čoček za dlouh??ch zimn?ch večer?? 😉 a dokonce jsme zkusili s FoTomem i funkčnost (tak ?e jsme p??ij?mač nam???ili na vys?lač a pustili ping na broadcast a ty kontroln? ledky na p??ij?mači v???n? začaly poblik??vat. U? se moc t????m a? to skutečn? rozchod? a jsem zv?dav?? jak to bude spolehliv?. Teď m? napad??, ?e by u FoToma bylo fajn nainstalovat n?jakou statistiku, kter?? by ukazovala jak často to bylo mimo provoz. N?co podobn?ho jako m?? guli pro n???? cloud: nagios, ale asi by stačilo n?co men???ho. To by ov??em vy?adovalo aby OT m?l u sebe n?jak?? 24/7 router, č?m? si ov??em nejsem zcela jist.

Nicm?n? FoTom mi ud?lal radost t?m, ?e m?? n?kolik neosazen??ch plo??????k??, kter? by pr?? po n?jak??ch men???ch ??prav??ch chyb m?li j?t dob??e pou??vat do 400m. Konkr?tn? mi jde o spojen? m? a Aweho, kter? jsem u? pl??noval d??vno. No a a časem by i u n??s mohla vzniknout par??dn? červen?? (sv?tlo ronji je d?ky pou?it? diod? červen?) p??te??n? linka:

eHamnet(pl??n)-nax(pl??n)-awe(pl??n)-FoTom-OTesa??-bluehillz(pl??n)

No jak se tak na tu trasu d?v??m, bude to je??t? hooodn? pr??ce. Jen?e z?tra mi zač?n?? ??kola u? teď v?m, ?e po t?ch 12h p??edn????ek nebudu m?t z?tra pomy??len? na nic jin?ho ne? na milosrdnou postel. Ale snad to n?jak dopadne.

Comments are closed.

Powered by WordPress