4.3.2004

CYGWIN A PCB

Filed under: Linux — nax @ 03:48

Projekt ronja m? zač?n?? pohlcovat č?m d??l t?m v?c. Tak t??eba dnes kdy? jsem dorazil dom??, tak jsem si p??ečetl nov? p???sp?vky v diskusi k ronje na str??nk??ch czfree a zrovna Ondra Tesa?? se tam kapku rozč?lil na Clocka, autora to ronji, proto?e software, kter?? Clock vybral pro nakreslen? sch?mat a n??vrh ti??????k?? je sice opensource a zadarmo, ale na druhou stranu existuje jen n?jak?? velmi star?? port na windows. Abych mluvil konkr?tn?, tak se jedn?? o pcb: printed circuit board editor.

Jeliko? Ondra Tesa?? bydl? jen 2 zast??vky tramvaje ode mne a u? n?jak?? ten funkčn? spoj postavil, rozhodl jsem se, ?e bych mohl rozchodit ten program pod windowsama (dnes jsem nebyl odpoledne doma, ale u sv? p???telkyn?, kter?? na notebooku m?? Windows XP). Moje jednoznačn?? volba padla na cygwin co? je projekt zab??vaj?c? se portov??n?m z??kladn?ch syst?mov??ch utilit z unix?? do windows a u? je tak daleko, ?e si spust?te bash a sice je to po????d vlastn? onen p???kazov?? ????dek z windows, ale jinak m?? v??echny vlastnosti unixu a dokonce kdy? nap???ete kouzeln? startx, tak se pust? X server a m???ete pou??t?t i jednoduch? grafick? aplikace.

Cygwin vlastn? emuluje unix na windowsech a d?l?? to tak dob??e, ?e se portovan??mi p??ekladači da??? i p??elo?it spoustu v?c? po woknama. U? d???v jsem se na tom notesu pokou??el nainstalovat cygwin a to hlavn? proto, abych mohl vzd??len? pou??vat grafick? aplikace nainstalovan? u m? doma. Ono toti? stač? aby na poč?tači b??el X server a vzhledem k architektu??e je jedno (tedy po p???slu??n?m povolen? bezpečnostn?ch z??le?itost?) je jedno jestli grafick?? aplikace je pu??t?na z lok??ln?ho poč?tače nebo na n?jak?m jin?m. Na lok??ln?m X serveru se pak vlastn? prov??d? jen zobrazov??n? toho co p??ijde p??es s??? (nebo l?pe ??ečeno p??es soket) a samotn?? aplikace pak m???e b??et na ??pln? jin?m stroji. Pokud jste na vzd??len?? poč?tač p??ipojeni sshčkem, tak nen? nic jednodu???ho ne? p??i pu??t?n? specifikovat p??ep?nač -X a pak automaticky po p??ihl????en? nastav? prom?nn?? prost??ed? DISPLAY na jm?no_poč?tače_u_kter?ho_sed?te:0.0 a ve??ker? p??ipojen? v r??mci sezen? se tuneluj? p??es ssh.

S??m takhle docela často pou??t?m n?jak? grafick? aplikace na serveru a nech??m si je zobrazovat na sv?m desktopu. Ale zp?t k cygwinu. Tak tedy m?l jsem nainstalovanou v?t??inu d??le?it??ch bal?k??, ale tehdy kdy? jsem to instaloval poprv? jsem se hned nechal odradit t?m, ?e po pu??t?n? se mi sice vypsala v??zva, ale nereagovalo to na ???dn? m? zn??m? p???kazy. Kdy? jsem si nechal vypsat prom?nou PATH, tak bylo v??echno jasn?. Nev?m proč, ale z??stali v n? windows? naprosto bezcenn? cesty. Do cygwin/cygwin.bat jsem proto p??idal cesty do bin (mohou se uv??d?t rovnou v unixov?m tvaru tak, ?e root tvo??? adres????, kter?? jste zvolili p??i instalaci.

Jen?e t?m probl?my neskončili. X server ne??el pustit. Jen to za??valo, ?e nena??el soubor X a ?e si m??m zkontrolovat jestli ho m??m v cest?. Nakonec jsem to vy??e??il symlinkem vytvo??en??m z bashe, kter?? re??ln? vytvo??? lnk soubor (ale zkou??el jsem ho vytvo??it windows? cestou, ale nefungovalo to). Ud?lal jsem to takhle:

$ ln -s /usr/X11R6/bin/XWin.exe /usr/X11R6/bin/X

Pak u? to reagovalo na p???kaz startx norm??ln? (je??t? mi p??i??lo docela dobr? nechat spr??vu oken p???mo na windowsech co? ud?l??te tak, ?e do skriptu startx prom?nnou n??sledovn?:
defaultserverargs=”-multiwindow”

No a teď jsem se pustil do kompilace toho PCB. Nejd???ve jsem nem?l nainstalovan? ???dn? n??stroje ze sekce devel, tak?e v???te, ?e bez t?hle v?c? to asi nep??jde:
autoconf, automake, flux, make, m4, gcc a mo?n?? je??t? n?co. Nejd???v jsem v??bec netu??il, ?e je t??eba nainstalovat ten flux a tak to p??i linkov??n? v?dy spadlo s chybou, ?e nem???e zreferencovat symbol _yywrap. Nakonec po instalaci tetexu (pou??v?? se pro p??eklad dokumentace do ps fajl??) se kompletn? kompilace (klasick?? posloupnost krok?? ./configure; make; make install) povedla (st??lo mne to asi 4 hodiny času) a pak jsem to i pustil v t?ch Xech.

Probl?m ale je, ?e teď ta instalace cygwinu m?? p??es 500MB 🙁

Napadlo mne jin? alternativn? ??e??en? jak tenhle program zp???stupnit windows only lidem: prost? upravit n?jakou CD bootable distribuci linuxu, tak aby v n? byl ten pcb. Nejd???ve mne napadl Knopix, ale z??ejm? to nejd???ve zkus?m rozb?hnout na LNX-BBC co? je v??born?? minidistribuce (zam???en?? na rescue), kter?? se vejde na jedno miniCD velikosti vizitky (tak?e j?? ho nos?m mezi doklady).

Ale o tom jak uprav?m tu distribuci zase n?kdy jindy. Teď u? bych m?l asi j?t sp??t, vzhledem k času, kter?? na m? ukazuje xclock.

Comments are closed.

Powered by WordPress