7.3.2004

ZAM???OV?N? RONJI – I. D?L

Filed under: HW — nax @ 10:02

Včera večer jsem str??vil večer u FoToma. Sl?bil jsem mu toti? v t??dnu, ?e mu pom???u zam???it a zaost??it ronju u n?j na balk??n?. Ondra Tesa?? j? tam u? p??id?lal n?kdy ve čtvrtek a teď jde o to do??telovat posledn?ch p??r stup????, aby sv?tlo ??lo ??pln? p??esn? tam kam m?? – toti? z čočky vys?lače do čočky p??ij?mače.

No a ??eknu v??m, v??bec to nebylo nic lehl?ho. Vlastn? to po????d je??t? nen? hotov?. K FoTomovi jsem p??i??el n?kdy kolem sedm? večer (to zam???ov??n? se d?? d?lat jen v noci) a asi hodinu n??m trvalo protahov??n? kabel???e do serverovny a pak je??t? zkompletov??n? v??eho co p??ijde do tubusu (t??eba sme si p??ipojili voltmetr k p??ij?mači, kter?? pak m?? slou?it jako m???ič sign??lu – stejn? nakonec ale na n?j nep??i??la v??bec ??ada).

Mezi osmou a dev??tou jsme začali sm???ovat. Asi p??l hodiny jsme nevid?li naprosto nic. Netu??ili jsme kde by m?l b??t Ond??ej (nebo l?pe ??ečeno j?? to netu??il v??bec a FoTom zhruba). Pak n??s napadlo, zkusit zaost??it t?m, ?e jsme posunuli vys?lač v tubusu tak aby byl trochu bl??e čočce. No a najednou se na v??tahov? ??acht? panel??ku, kter?? zakr??v?? skoro cel?? ten Ond??ej??v objevil červen?? flek. Bezva, konečn? jsme se m?li podle čeho ???dit. Nechali jsme si je??t? na chvilku rozsv?tit Ond??ejovu ronju, abychom p??esn? vid?li kam m???it a mohli jsme zač?t hledat odrazky.

Cel? zam???ov??n? vys?lače vlastn? toti? spoč?v?? v tom, ?e se sna??te naj?t sv??m červen??m flekem n?kde v d??lce odrazku, kterou m?? v???? protinastavovač um?st?nou n?kde u t? jeho ronji. Probl?m ale byl, ?e ta Ondrova odrazka byla zatracen? mal?? (obzvl?????? na t?ch p??l km) a nav?c p???mo za tou odrazkou bylo jedno pouličn? sv?tlo, kter? d?sn? zeslabovalo efekt rozsv?cen? odrazky.

Samotn? nasm???ov??n? se pak ???d? dv?ma ??rouby (respektive dv?ma pro vys?lač a dv?ma pro p??ij?mač). Mezi ??roubem a dr???kem je pak gumov?? podlo?ka, kter?? slou?? k tomu, aby se s t?m dalo manipulovat. Probl?m je, ?e kdy? si to n?jak nasm???ujete jedn?m ??roubem a začnete dotahovat druh?? tak se v??m to zase okam?it? rozjede. Jedin?? a hodn? zdlouhav?? zp??sob na kter?? jsme p??i??li je, ?e st???dav? dotahujete oba tak abyste se p???li?? nedostaly od po?adovan?ho sm?ru a druh??m to v?dy mus?te dorovnat.

Teoreticky to nevypad?? tak slo?it?, ale v???te mi, ?e v p??l jeden??ct? na ??tafl?ch na balk??n? v jednom z nejvy?????ch pater 12 patrov?ho panel??ku nav?c kdy? teplota je zaručen? pod nulou to rozhodn? nen? ???dn?? med. Nav?c jsme m?li tak? probl?my nal?zt to spr??vn? n????ad?, tak?e jsme museli do sklepa pro kl?č atd.

Nakonec jsme to vzdali a ??ekli si ?e z?tra je taky den. Ond??ej n??m po vys?lače (je??t? ?e jsme je m?li – mohli jsme si ???ct kdy pot??ebujeme zhasnout a kdy rozsv?tit…) je??t? ??ekl 2 dobr?? zp??soby jak zam???it p??ij?mač. P??eci jen to hledat jen podle s?ly sign??lu by to nebylo ono, tak?e se to prej d?l?? tak, ?e buďto se do tubusu p??ij?mače na chv?li vys?lač a pak se klasicky hled?? podle odrazky a pak u? se jen dolad? zaost??en? podle voltmetru a nebo se do tubusu p??ij?mače vlo?? tenounkej pr??klep??k a pak se hled?? okam?ik kdy se na pr??klep??ku objev? sv?tlo, nebo je??t? l?pe n?jak?? sv?teln?? bod.

V jeden??ct jsme to ale vzdali a pokračovat budeme dnes (i kdy? si nejsem ??pln? jisn?? p??i pohledu ven na to hust? sn??en?). Snad se počas? do večera umoud???.

Comments are closed.

Powered by WordPress