7.3.2004

ZAM???OV?N? RONJI – II. D?L

Filed under: HW — nax @ 23:17

Dnes jsme cht?li dokončit co jsme včera započali s FoTomem. Je??t? jsem si vzpomn?l, ?e včera jsem si samoz??ejm? od n?j neodnesl ten krasn?? tenk?? plech ide??ln? to materi??l na krabičky do kter??ch se bude prasit to vrabč? hn?zdo a tak jsem tentokr??t p??i??el o n?co d???ve abych ty krabičky vyst???hal z toho plechu p???mo u n?j. Nakonec jsme stihly jen RX a TX krabičku a AUI modul jsme nechali na jindy. Ka?dop??dn? teď je??t? vyvrtat d?ry a m???u zač?t letovat.

Jen mysl?m, ?e poslechnu radu zku??en?j???ho a je??t? si po???d?m n?jakou mikrop??jku. Pr?? by byla dobr?? n?jak?? v??konn?j???, proto?e u nich se d?? v??kon v?dy sn??it. N?kdy p?????t? t??den si ji koup?m ve V??clavsk? pas???i.

Je??t? ne? se ??pln? setm?lo, tak jsme obr??tili ??rouby tak, aby hlavou koukaly na n??s. Tak? chci poopravit jeden včerej??? ??daj – ty dolaďovac? ??rouby tam nejsou 2 na ka?d?? tubus, ale 4 – pro ka?d?? sm?r jeden. Idea je hezk?? – dotahuje?? horn? a tubus se st??č? nahoru – ale v praxi hodn? z??le?? na tom, jak moc jsou dot??hl? zrovna ostatn? ??rouby.

Na tohle t?ma prob?hla diskuse s Ond??ejem po vys?lačce a prej v prvn?ch verz?ch dr???ku byly ty ??rouby v?dy 2 a 2 nad sebou. Tedy kdy? jste cht?li doprava,tak jste museli ut??hnout stejn? oba ??rouby napravo. Pr?? to nem?lo tu vlastnost, ?e z??le?elo na dot??hnut? ostatn?ch dvou ??roub??, ale blb? se to regulovalo stejn?.

Tentokr??t jsme si tak? p??inesly pon?kud lep??? ??tafle ne? včera a hlavn? lep??? “dotahov??tko” (takov? kter? se jen nasad? a p??čkou se d?l?? nahoru a dolu a nemus? se tedy sundavat z toho ??roubu). Tak? jsme u? naprosto p??esn? v?d?li kde ta ond??ejova ronja je. P??esn? jsme v?d?li, ?e kdy? nad t??mhlentou v??tahovou ??achtou p??jdeme nahoru tak naraz?me na 2 sv?tla a u toho lev?ho to je. Skoro jako kdy? zku??en?? astronom hled?? souhv?zd? b??ka.

V podstat? n??m na nastaven? obou tubus?? i s relativn? dobr??m dot??hnut?m (Ondra ???kal, ?e pr?? by na v??ech ??roubech m?la b??t guma st??hnut?? alespo?? na polovinu) n??m to trvalo cca 3 hodiny.

Nejprve jsme nam???ili lev?? tubus, pak jsme p??endali vys?lač do prav?ho a znovu jsme hledali odrazku. Nakonec se povedlo i to a zb??valo trochu si pohr??t s ohniskem, co? prob?halo tak, ?e jsme pomalu posouvali vys?lačem v tubusu a Ond??ej n??m do vys?lačky p??edč?tal hodnoty, kter? mu ukazuje jeho voltmetr. Pak jsme to ud?lali opačn? a bylo. Konkr?tn? jsme se my dostali na hodnotu 320-350mV a Ond??ej to se??teloval u sebe na n?jak??ch 290mV.

Vzhledem k tomu, ?e Ond??ej sice m?? u? p??ipraven?? poč?tač, ale nem?? v n?m hard disk, tak n??m propojil v AUI p??ij?mač s vys?lačem, tak?e vznikl takov?? velk?? loopback. Dopoledne jsem zrovna na??el n??vod na loopback testov??n? ronji. Postupoval jsem podle toho n??vodu n??sledovn?:

modprobe 3c509 options 1 full_duplex 1
ethtool -s eth1 duplex full speed 10 port aui
ifconfig eth1 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0
arp -i eth1 -s 192.168.2.2 00:A0:24:71:B3:C5

Pak jsem je??t? musel vypnout firewall, ale dost mne vyvedlo z m?ry, ?e jsem na tcpdumpu nepoznal, ?e by se d?lo n?co jako odpov?ď.

Zat?m co jsem ??el dom?? se mi to ale rozle?elo v hlav? a uv?domil jsem si, ?e p??eci nen? od koho tu odpov?ď dost??vat. Jedin? podle čeho poznat, ?e ten spoj chod? je, ?e se prost? na tcpdump v??pisu m?sto jednoho echo request objev?? ty po?adavky dva (jeden odeslan?? a druh?? p??ijat??). Abych to vid?l, tak jsem specifikoval, ?e chci ping pos?lat v intervalu 5s:

ping -i 5 192.168.2.2

No a v??pis z tcpdumpu pak vypad?? n??sledovn?:

# tcpdump -i eth1
tcpdump: listening on eth1
23:35:11.535714 192.168.2.1 > 192.168.2.2: icmp: echo request (DF)
23:35:11.536030 192.168.2.1 > 192.168.2.2: icmp: echo request (DF)
23:35:16.535711 192.168.2.1 > 192.168.2.2: icmp: echo request (DF)
23:35:16.536034 192.168.2.1 > 192.168.2.2: icmp: echo request (DF)
23:35:21.535717 192.168.2.1 > 192.168.2.2: icmp: echo request (DF)
23:35:21.536051 192.168.2.1 > 192.168.2.2: icmp: echo request (DF)

6 packets received by filter
0 packets dropped by kernel

Na prvn? pohled tedy ???dn?? zvl????tn? rozd?l, ale kdy? se pod?v??te na časy, tak je v??e jasn?. Prost? to chod?. Teď u? mne jen ček?? boj s v?trn??mi ml??ny abych pro Ond??eje vybojoval n?jak? IP a pak to jen hezky donastavit a bude prvn? linka na ronje v Mod??anech v provozu.

No a nav?c m??m t?ma pro svoj? semestr??lku z p??edm?tu C++. Kdy? u? tady tu linku m??me, tak by se p??eci hodil n?jak?? progr??mek, kter?? by monitoroval tu linku, dok??zal statisticky vyhodnotit v??padky a hlavn? (a to mysl?m v ???dn?m současn?m softwaru nenajdu) by dok??zal ty v??sledky spojit s počas?m, jak? zrovna v dob? v??padku bylo.

Comments are closed.

Powered by WordPress