15.3.2004

OND??EJ?V ROUTER NA RONJU

Filed under: HW — nax @ 18:28

V sobotu odpoledne jsem nejd???ve dopoledne a potom večer čekal a? mi Ondra Tesa?? (jen pro p??ipomenut? – to je ten člov?ček, co postavil ronja spoj mezi svym panel??kem a FoTomem) p??inese sv??j router na o?iven?. Asi p??ed dv?ma t??dny dal sv??j maličk?? disč?k n?komu z druh? č??sti Prahy (asi tak? n?jak?? ronjista) aby mu na to nainstaloval n?jak?ho linuxe, kter?? bude moci b??et n?kde v horn?ch patrech jeho panel??ku a bude p???mo na tu ronju napojen??.

Probl?m byl, ?e kdy? mu ten disk konečn? ten člov?k p??inesl a Ondra se z n?j pokusil nabootovat, tak hned po hl????ce LILO …. se ten poč?tač poka?d? vyrestartoval (tak mi to p??ipom?lo, jak včera jednomu zn??m?mu nabootovaly wokna po ka?d?m restartu p???mo do bluescr??nu a?? dal jak?? cht?l nouzov?? re?im – rekl jsem mu, ?e nemohu slou?it, ?e posledn? M$ OS kter?? jsem poznal d??v?rn? byly Win98 a nakonec to ten dotyčn?? spravil t?m, ?e nabootoval z instalačn?ho CD a hned po prvn? volb? Instalovat/Skončit tu instalačku betaverze opustil a sv?te div se – ty wokna najednou vesele a s radost? nabootovaly. I takov? v?ci se bohu?el d?j?). Nicm?n? ta ond??ejova instalace byl m??j obl?ben?? Debian a samoz??ejm? sem se mu hned nab?dl, ?e se na to r??d kouknu.

Jen je??t? takov?? pozn??mka: v sobotu bylo oravdu n??dhern? a tak jsem s moj? milou vyrazily odpoledne na brusle (skoro rok jsem na nich nest??l – minul?? semestr a letn? pr??zniny n?jak nebyl moc čas). Hned zezač??tku n??s p??ekvapilo, ?e na na??? obl?ben? startovn? zast??vce N??dra?? Mod??any ta cyklotrasa nekonč?, ale ?e pokračuje d??l sm?rem k Zbraslavy kr??sn??m zbrusu nov??m chodn?kem. No jezdili jsme tam asi hodinu a bylo to moc supr a dokonce jsme to po tom roce ani moc nezapom?li – ani jednou jsme neopot??ebili chr??niče 😉

Večer to ale Ondra do t?ch dev?ti n?jak nestihl dom?? a pak u? jsem byl zanepr??zdn?ne ehm ??ekn?me jin??mi neodkladn??mi povinnostmi, tak?e ten sv??j poč?tač p??inesl a? v ned?li dopoledne. Byla to vlastn? jen hol?? deska pentia na n?jak? pomalej??? frekvenci se t??emi s???ovkami (dv? ISA a jedna PCI) a grafick?? karta. Je??t? jsem k tomu dostal zdroj (ale na kabel ke zdroji jsme n?jak zapom?li, tak?e jsem musel v?dy vz?t jeden od monitoru, kter?? jsem zrovna nepou??val).

Je??t? Ondra ???kal, ?e zkou??el p??idat RAM (p??vodn? to pr?? byla 486tka s 12MB a teď tam bylo 32MB), tak?e ten reboot k??li pam?ti nebyl. Kdy? jsem to vid?l (posledn? hl????ka kter?? se objevila p??ed rebootem bylo je??t? Uncompressing linux) tak jsem usoudil, ?e člov?k co to instaloval asi netu??il ?e to pob??? v tak slab?m stroji a asi zkompiloval do j??dra optimalizaci pro n?jakou instrukčn? sadu n?čeho lep???ho (hned na zač??tku bootu se toti? pokud si dob??e pamatuji pracuje p???mo s inicializac? procesoru). No a skutečn?. Kdy? jsem ten 270MB disk strčil do m?ho poč?tače, tak ten linux nabootoval.

Jen?e probl?m: neznal jsem heslo roota a neznal ho bohu?el ani Ond??ej. No tak jsem si ??ekl, ?e je načase se vloupat do poč?tače pomoc? m? u? teoreticky dob??e zn??m?ho jednou?ivatelsk?ho re?imu, kde by to bez hesla m?lo rovnou nab?dnout konzolu roota. Jen?e teorie je hezk?? v?c, ale kdy? jsem skutečn? podr?el p??i bootu CTRL abych od lila dostal v??zvu a zadal

:linux S

tak to na m? stejn? vybaflo hl????ku, ?e m??m buď zadat heslo roota a nebo pokračovat v norm??ln?m bootu. Tudy tedy cesta nevede.

Nedalo mi to ale a odpoledne jsem vygooglil postup jak na zapomenut? heslo roota na debianu. V podstat? jde o to, ?e se m?sto init podstrč? j??dru ke spi??t?n? bash a pak se ručn? p??emountuje disk i pro z??pis, zm?n? se heslo a zm?ny se nesm? zapomenou p??ed rebootem zapsat na disk (ono toti? kdy? omylem ud?l??te logout tak j??dro tvrd? spadne s t?m, ?e nem?? init.

D??le jsem rebootnul zp??tky sv??j HDD (teď to popisuju v???n? jednodu??e, ale pod podobn??mi konstatov??n?mi si pros?m p??edstavte umornou pr??ci s k??andami a konektory na kter? skoro nebylo vid?t a podobn?) a dal jsem zkompilovat j??dro. Pro jistotu jsem zkompiloval drivery pro v??echny 3com s???ovky (o jedn? z t?ch t??ech s???ovek jsem v?d?l jen, ?e je prost? n?jak?? 3comka) a p??ihodil jsem je??t? ne2k-pci a n?jak? ty realtecky, kterou?to m??m v jednu v poč?tači i j??. Pak n??sledovala kompilace toho 2.4.25 j??dra (na 2.6 ??adu jsem si netrouf, kuli tomu ?e to p??edchoz? j??dro bylo taky 2.4 a ty nov?j??? pot??ebuj? ke sv?mu spokojen?mu b?hu p??eci jen n?jak?? ten podp??rn?? software) jsem pou?il n??sleduj?c? osv?dčen?? p???kaz:

# make dep && make clean && make bzImage && make modules && make modules_install

Tahle posloupnost zajist?, ?e kdy? dojde p??i n?jak?m p???kazu k chyb? tak ty ostatn? se u? d?lat nebudou. Pokud to je??t? d??te do kulat??ch z??vorek s & a vystup si p??esm?rujete do souboru tak se m???ete i v klidu odhl??sit.

Zaj?mav? ale bylo, ?e kdy? jsem se pokusil ten jeho disk kdy? jsem m?l najetou m??j desktop, tak to uk??zalo jen pr??zdnou parti??nu. Dokonce i kdy? jsem nabootil z z??chran?ho vizitkaCD LNX-BBC.

Do archyvu jsem zkop?roval v??echny /lib/module/2.4.25 a pak /usr/src/linux/include. Samoz??ejm? nezapomenout na System.map a bzImage 😉

Pak jsem ale zjistil moc hezkou v?c – ono toti? kdy? se inicializovalo j??dro (tedy op?t po lilo) tak najednou na obrazovku se nic dal u? nevypisovalo. Nerestartlo se to sice, ale jak ???k??m na obrazovce nic nebylo. Napodruh? jsem si ale v??iml, ?e disk hrabe a po chv?li jsem zkusil CTRL-ALD-DEL a skutečn? po chv?li se poč?tač rebootnul. T?m se potvrdilo moje podez??en? ?e jsem toti? do j??dra zapom?l zakompilovat podporu pro textovou konzolu v dom?n? ?e se jedn?? o SVGA roz?????en? 😉

P??ekompiloval jsem znovu kernel a nakonec to nab?hlo i na tom jeho poč?tači.

Comments are closed.

Powered by WordPress