18.3.2004

SPLIT A COPY MODE VE SCREEN

Filed under: Linux — nax @ 10:13

Pr??v? jsem v manu??lu screenu na??el a naučil se pracovat s dal???mi vychyt??vkami. Konkr?tn? s funkc? split screen, kter?? rozd?l? okno na dv? vodorovn? rozd?len?? okna a pak s kop?rov??n?m/vkl??d??n?m textu. Konkr?tn? jsem to pot??eboval pro t??et? cvičen? z p??edm?tu APS, kde se maj? zjistit n?jak? v?ci z p??elo?en?ho souboru instrukc? pro experiment??ln? procesor DLX. No a jak nejl?p zjistit co p??ekladač p??elo?il na jak? instrukce, ne? ?e si zobraz?te nep??elo?en?? i p??elo?en?? soubor z??rove??.

Zjistil jsem, ?e na tom poč?tači, kde funguje ten p??ekladač je nainstalovan?? SUSE linux a ?e ten vim co tam je nainstalovan?? je n?jak z??hadn? zkompilovan?? s podporou jen vi p???kaz??, tak?e p???kaz split neum?. Nicm?n? screen tam byl rovnou nainstalovan?? (a kdyby ne, tak si ho tam zkompiluji a nainstaluji s??m, tak jak jsem to u? ud?lal na sol??rku, kde m??me cvičen? z unix?? a os??) a začal jsem hledat v manu??lov? str??nce jak ?e se to tedy d?l??.

Po chv?li jsem na to p??i??el. Je t??eba zm??čknout C-a S, č?m? se aktu??ln? termin??lov? okno rozd?l? na dv?, pak pomoc? C-a TAB skočit do toho druh?ho okna a teď u? plat? norm??ln? kl??vesov? zkratky pro screen, tedy buď se n?jak p??epnout do jin?ho otev??en?ho okna C-a n, C-a p, C-a C-a nebo vytvo??en? nov?ho okna C-a c.

Kop?rov??n? je tak? docela intuitivn? z??le?itost. Do kop?rovac?ho re?imu se nejd???v p??epnete pomoc? C-a [ a potom pomoc? kl??ves pro pohyb zn??m??ch z vi, tedy h,j,k,l (v?t??inou se daj? pou??t i ??ipky) dojedete na zač??tek textu kter?? chcete zkop?rovat, tam zm??čknete mezern?k a pak dojedete na konec a tam zase mezern?k. Tak? se daj? pro pohyb pou??t kl??vesy y (označen? cel?ho ????dku) a w (označen? aktu??ln?ho slova). Vyp???e se v??m zpr??va o tom kolik znak?? bylo do bufferu vlo?eno a pak u? nic nebr??n? ve vlo?en?, co? realizujete pomoc? kombinace C-a ]. Tak? je mo?n? zkop?rovan?? text ulo?it do souboru pomoc? zkratky C-a >.

Tak? jsem na??el dal??? zaj?mav?? odkaz ohledn? screenu. Bohu?el to jak se zase ru??? split sem tam nena??el 🙁

Nakonec to ale p??eci jen bylo v manu??lu ke screenu, akor??t to bylo zamaskovan? jako “Kill the current region”. Ud?l?? se to p???kazem C-a X.

Comments are closed.

Powered by WordPress