22.3.2004

DA??OV?? P??IZN?N?

Filed under: personal — nax @ 17:45

Dnes jsem pod??val svoje prvn? da??ov? p??izn??n?. Rodiče byli moc hodn? a vida ?e toho m??m do ??koly docela dost nakoupili asi 3 publikace o dan?ch a vyplnili ho na z??klad? podklad?? za mne u? n?kdy b?hem minul?ho t??dne. Nutno dodat, ?e ?ivnos????k jsem si po???dil teprve v srpnu a za zbytek roku jsem si u Tele2 na brig??d??ch vyd?lal jen asi 15,5k.

Trochu jsem taky konzultoval se sv??m k??mo??em co to da??ov?? p??izn??n? d??val minul?? rok. Tak jednak dule?it?? v?c je, ?e pokud bych si vyd?lal m??? jak 10k tak p??izn??n? pod??vat nemus?m. To ale evidentn? nespl??uju.

N??sledn?? postup je n??sleduj?c?: Nejd???v se vezme hrub?? p???jem a odečtou se n??klady. Ty n??klady z??le?? na typu ??četnictv? jak? se vede. J?? jsem ???dn? nevedl, tak?e jsem vyu?il mo?nosti si n??klady určit pau????ln? jako 25% z p???jm??. Pak se odečtou v??echny odpočitateln? polo?ky, neboli č??stky, kter? jsou za určit??ch dolo?en??ch (v?t??inou je pot??eba n?jak?? p???loha k da??ov?mu p??izn??n?) okolnost? nezdaniteln?. T??eba m? rodiče odečetli 11k proto, ?e jsem student. No a z toho co zbyde po odečten? t?ch 2 v?c? p??edt?m je z??klad dan? a z n?j je spoč?t?? určit? procento, kter? se mus? zaplatit na dani.

P??i t? konzultaci po ICQ sem si v??iml, ?e rodiče neuplat??ovali 38k jako nezdaniteln?? z??klad a nev?d?l jsem proč. Bylo to proto, ?e si mysleli, ?e jim to u? strh??vaj ze zdaniteln?ho z??kladu v pr??ci, ale to byla chyba. V pr??ci jim strh??vali 25k za to, ?e ?ij? ve společn? dom??cnosti s d?t?tem (co? jsem j?? jako student – o5 nutn? podvrzen? ze ??koly).

Kdy? jsem byl na tom da??ov?m ????ad? (????edn? hodiny maj? jen v Po a ST) tak jsem vyhledal m?ho spr??vce dan? (maj? to podle poč??tečn?ho p?smena p???jmen?) a t? jsem se zeptal na to, co jsem nev?d?l. Na t?ch 38k m?? n??rok ka?d?? pl??tce dan? a nez??vis? to ani na tom jak dlouho podnik?? (na rozd?l t??eba od t?ch sr???ek za studenta – tam je to odvisl? zda je dotyčn?? studentem cel?? rok).

T?m, ?e jsem m?l tuto odpočitatelnou polo?ku jsem tedy byl v suchu a da?? se mi ??pln? vyhnula. Kdy? jsem to vypl??oval podruh?, tak jsem tam ani nenapsal ten odpis za studenta, proto?e bych pak musel kuli potvrzen? je??t? let?t do ??koly a bylo by to ??pln? zbytečn??.

Taky jsem se ptal a nemus? se p??ipojovat moje faktury, co jsem j?? fakturoval Tele2, ale t??eba kdych si p?????t? rok cht?l ud?lat odpis za ?ivotn? poji??t?n?, tak bych musel p??ipojit ov???enou kopii origin??lu smlouvy (alespo?? douf??m ?e ne???kala rovnou origin??l). Taky d??le?it?? poznatek: do kolonky p??eva?uj?c? p??edm?t činnosti se nep???e student, ale to na co je vystaven ?ivnos????k 😉

No nakonec jsem se je??t? p??es email zeptal, jak je to minim??ln? dani pro tento rok. Vzhledem k tomu, ?e ?ivnos????k m??m jen jako n??stroj brig??dy, tak by mne docela sejmulo kdybych musel platit n?jakou pau????ln? da?? za ka?d?? m?s?c. Na??t?st? jsem dostal tuhle dopov?ď:

V souladu s §7c odst.3, p?sm.e) z??k.č.586/92Sb., se V??s minim??ln? z??klad dan? ve v????i 101000,-Kč na r.2004, net??k??.

No a mus?m ???ct, ?e sice byla ta ????ednice v?dy dost stručn??, ale to rozhodn? nebylo na??kodu, sp??? naopak – okam?it? v??echno v?d?la (pravda moje dotazy asi byly hodn? lajck? 😉 a nebyla nijak nep???jemn??, prost? v?d?la ?e tam je od toho, aby mi ty dotazy zodpov?d?la. No a tak by to m?lo prost? b??t.

Comments are closed.

Powered by WordPress