24.3.2004

O PODVRATN?CH ??IVLECH

Filed under: personal — nax @ 17:46

Včera odpoledne se mi stala p?kn? nep???jemn?? v?c. P??i??el jsem o svoj? pen??enku. Jel jsem z Dejvic, kde jsem m?l cvičen? z Francou???tiny na Karl??k a proto?e jsem m?l asi hodinu času, tak jsem se stavil u B?l? labut? se mrknout na hodinky.

J?? si toti? asi koup?m brzo nov?. Jednak v t?ch co m??m u? od konce z??kladky zase doch??z? baterka a jednak jsem zhodnotil stav sv? t?lesn? schr??nky za velmi neuspokojiv?? a tak asi začnu b?hat u n??s na s?dli??ti po lese. Nejl?pe n?jak pravideln?, ??ekn?me tak t??ikr??t do t??dne. No a k tomu by se mi zase hodili hodinky s m???en?m tepov? frekvence a signalizac? p??ekročen? nastaven??ch mez? a hlavn? stopkami, abych m?l p??ehled jestli to k n?čemu je, jestli ten ??sek zvl??dnu t??eba za krat??? čas a podobn?.

Moje p???tulkyn? zrovna studuje u nich na FHS p??edm?t psychologie zdrav? a v r??mci toho čte kn??ku kde je to hodn? do podrobna popsan?, jak by člov?k m?l tr?novat k zlep??en? kondice a pr??v? tam doporučuj? n?jak? hodinky od společnosti Polar. Ty maj? ??irokou nab?dku hodinek kter? hlavn? co um? je pr??v? m???en? tepu.

No a pr??v? u t? B?l? labut? jsem se byl zeptat jak? maj? hodinky v re??lu. M?li tam jen 3 typy od Timexu. Za 3500, za 4500 a 5500, p??ičem? ten prodavač se vyj??d??il v tom smyslu, ?e ten nejlevn?j??? typ nem?? ve stopk??ch ???dn? dal??? funce, kdy?to rozd?l mezi t?mi dv?ma dra????mi modely je minim??ln?.

No a pak jsem si je??t? koupil n?co k pit? (č?m? jsem rozm?nil posledn? stokorunu) a vydal jsem se na Karl??k tramvaj? č?slo 3, proto?e jsem u? m?l nejvy????? čas. Celou cestu jsem sed?l na takov? t? ?elezn? bedn? za kloubem a ba??oh jsem m?l na kl?n? pod kontrolou. Je??t? jsem se pousm??l kdy? sem naproti sob? vid?l plak??tek policije ?R s piktogramem kr??de?e. No a pak ta tramvaj na Karl??ku zabrzdila, ja jsem hodil batoh na z??da a ??el jsem ke dve???m. Jen?e tramvaj nebyla je??t? asi ??pln? v zast??vce, nebo sp??? ??idič čekal aby mohl zastavit na zač??tku, prost? je??t? to p??r vte??in trvalo ne? se otev??eli dve??e. Ani tam nebyla n?jak zvl?????? tlačenice. Koukal jsem na dve??e toho bazaru co tam je, kde n?jakej p??ičmoudlej člov?k oslovil n?jak? dv? slečny a pamatuji se, ?e mi hlavou prob?hla my??lenka, ?e by to byla v???n? sm??la, kdyby se t??eba n?kde na karl??ku začalo st???let a j?? to t??eba v t? chv?li chytil do b??icha.

No a pak se u? otev??eli dve??e a j?? vystoupil a rychle jsem m??el do na??? budovy, kde jsme asi za 3 minuty m?li sraz se zbytkem teamu na p??edm?t softwarov? in?en??rstv?. No a jak jsem tam dorazil tak kouk??m, ?e kapsa na batohu kde m?v??m pen??enku je otev??en??. Samoz??ejm? tam pen??enka nebyla a nena??el jsem ji ani nikde po kaps??ch. Mo?n?? ?e n?jakej parchant m? sledoval u? od t? B?l? labut? kde jsem si kupoval to pit? a vid?l kam si j? d??v??m.

Velik? ??t?st? jsem m?l, ?e mi nevzali doklady a kalkulačku, kter??to byly hned vedle pen??enky. V t? ukraden? pen??ence jsem jak u? jsem se zm?nil v????e nem?l na??t?st? skoro ???dn? pen?ze (maxim??ln? v drobn??ch 70Kč), ale co je pr??ser, ?e tam byla i kreditka.

Hned jsem se začal sh??n?t po č?sle kde se ty karty daj? zablokovat. Nakonec jsem č?sla dostal (a pozd?ji jsem č?sla pro nahl????en? str??ty karty na??el i v FAQ česk? spo??itelny u kter? m??m ??čet.

Na t? bezplatn? lince mi to v??ak bohu?el ??eklo, ?e v tuto chv?li je mimo provoz a na t? pevn? sem to z mobilu asi po dvou minut??ch vzdal. Hned po SI jsem jel na V??clav??k, kde jsem si ten ??čet z??izoval a zablokoval ten ??čet tam. Na??t?st? maj? a? do 18 a dokonce sem nemusel ani čekat proto?e na mne hned p??i??la ??ada. Podepsal jsem blokaci karty a za???dal o vystaven? nov?. P??i t? p???le?itosti jsem se zeptal kolik jsem m?l poji??t?n? proti odcizen? (plat? jen na operace bez pou?it? pinu, ale tak blbej abych si ho napsal kamkoli kde bych to nem?l chr??n?n? heslem a n?jakou enkripc? zase nejsem). Tu pojistku jsem m?l do 10k, ale blb? je, ?e jsem m?l limit pro čerp??n? mimo bankomat nastaven?? na 30k. Tak?e pokud ten hajzl do p??lnoci ??el a n?kde kde to nemaj? on-line napojen? ??el a zaplatil s t?m n?co okolo 30k tak jsem v hajzku a p??ijdu o 20k.

Je??t? jsem ze zoufalstv? zkusil ty pen?ze co jsem m?l na ??čt? poslat m??m? na ??čet, tak snad jsem si t?m je??t? v?ce neubl??il. V??bec nem??m pon?t? co se stane, pokud by fakt n?kdo na tu kartu ud?lal n??kup a p??itom jsem nem?l nic na ??čt?. Asi bych nav?c je??t? platil pokudtu :(((

Snad to v??echno dob??e dopadne. Z bankomatu ka?dop??dn? na tu kartu nikdo nic nevybral. To u? bych vid?l na dne??n?m v??pisu z ??čtu.

Comments are closed.

Powered by WordPress