2.4.2004

P??EPISOV?N? ADRESY V EXIMU

Filed under: Linux — nax @ 18:16

U? je to d?le, co jsem psal o tom, jak jsem si nastavil exim (co? je za norm??ln?ch okolnost? plnohodnotn?? smtp server) tak, aby mi slou?il defakto jako klientsk?? aplikace pro odes?l??n? email??. Tedy zase si nep??edstavujte, ?e by se v eximu daly ps??t emaily, ale prost? a dob??e jako ka?d?? smtp server um? komunikovat s ostatn?mi emailov??mi servery a t??eba jim poslat email, kter?? od n?kud dostal. No a v m?m p???pad? ho dostane od sq?l?ho textov?ho programu na čten? a spr??vu po??ty mutt.

V??e funguje u? p??r t??dn?? celkem bez probl?m??, akor??t p??r kamar??d?? mi hl??silo probl?m p??i tom kdy? dali prost? reply na m??j email. Jejich odpov?ď se jim vr??tila jako nedoručiteln??.

Tu??il jsem, ?e probl?m bude evidentn? n?kde v p??episov??n? emailov??ch adres u odchoz?ch zpr??v z lok??ln?ch email?? na tu jednu moj? ve??ejnou adresu na seznamu. No a dneska kdy? jsem p??i??el na hodinu cvičen? APS tak mi m??j kolega ???kal, ?e tak? odpov?dal na m??j email a ?e se mu vr??til jako nedoručiteln??. Vzhledem k tomu, ?e tenhle kolega nevlastn? mobil a internet tak? doma v??bec nem?? a za cel?? t??den se s n?m krom? tohoto cvičen? vid?m pouze v pond?l?, tak to bylo docela mrzut?. Na??t?st? svoj? emailovou schr??nku m?l zrovna otev??enou a tak jsem se mohl pod?vat na hlavičku toho mailu co p??i??el ode mne.

No a polo?ka From byla sice dob??e, ale pak tam byla je??t? jedna skryt?? polo?ka Sender a ta sm???ovala na moj? lok??ln? adresu m? doma. No a ten exim poslouch?? jen na lok??lu, zbytek je odfiltrov??n firewallem. Hlavn? pak proto, abych se vyhnul probl?m??m s open relay.

Tak jsem trochu zap??tral na googlu a hned prvn? nalezen?? odkaz mi ???kal jak v eximu nastavit p??episov??n? r??zn??ch pol?. Nastavil jsem tedy parametr E a vyzkou??el ?e to chod?. Aspo?? douf??m.

Comments are closed.

Powered by WordPress