4.4.2004

ATERM JAKO HLAVN? TERMIN?L – BARVY II.

Filed under: Linux — nax @ 13:43

Asi p??ed t??dnem mne p??estalo bavit h??d??n? se s Etermem, kter?ho jsem jako emul??tor termin??lu pou??val prakticky od sv??ch zač??tk?? s Linuxem, hlavn? proto, ?e byl souč??st? projektu Enlightenment, co? je v prv? ??ad? window manager. Dnes u? pou??v??m m?n? n??ročn?? wm (i kdy? cesta k n?mu vedla p??es ???len? ?rav? KDE 😉 a Eterm mne ??tval č?m d??l v?ce hlavn? t?m, ?e občas zlobil p??i velikosti termin??lu jin?m ne? standardn?m.

No a tak jsem se zeptal na IRC a zv?????tko mi doporučilo Aterm. No na prvn? pohled to opravdu vypadalo sq?le, obzvl??????, kdy? mi poslal tenhle skript, kter?? mne p??esv?dčil, ?e to stoj? za to. Nicm?n? po chv?li pou??v??n? termin??l?? s pr??hlednost? jsem se o5 vr??til k p??vodn?mu nepr??hledn?mu termin??lu. Hlavn? proto, ?e m??j background je hezky v??razn? zelen?? a to zelen? p?smo pak nebylo moc čiteln? 😉

V??echny d??le?it? volby (p?smo, barvu pop??ed? a pozad?…) jsem nacpal do toho skriptu a p??ejmenoval jsem ho prost? na term. Nicm?n? dosti brzo jsem objevil jednu moc o??klivou v?c: ta modr?? byla zase nechutn? tmav? modr??, tak?e t??eba ve vimu, kde se modr?? pou??v?? skoro v??ude to bylo dost nechutn?? a ne??ly ty v?ci t?m napsan? v??bec p??eč?st.

Vzpomn?l jsem si, ?e jsem kdysi p??edefinoval p???mo v konfiguračn?m souboru Etermu, aby syst?movou barvu “modr??” zobrazoval jako takovou ??molkov? modrou. Aterm tedy mus? m?t n?co podobn?ho. Podle manu??lov? str??nky jsem zjistil, ?e konfiguraci aterm oček??v?? syst?mem Xresources, tedy nejčast?ji v souboru ~/.Xdefaults St??hl jsem si n?kde z netu takov?? jeden, ale ten m??j aterm z distribuce bohu?el nezabral. Prost? ho ignoroval. Stejn? jako parametry na p???kazov? ????dce –color4 ‘#414171’

Jinak form??t ~/.Xdefaults je zhruba n??sleduj?c?:

XTerm*color0: #000000
XTerm*color1: #A80000
XTerm*color2: #00A800
XTerm*color3: #A8A800
XTerm*color4: #414171
XTerm*color5: #A800A8
XTerm*color6: #00A8A8
XTerm*color7: #A8A8A8

M?sto toho XTerm tam m???e b??t i Aterm a mysl?m, ?e by mohlo fungovat i rxvt.

Napadlo mne, ?e probl?m bude v tom, ?e se mo?nost konfigur??ku v Xdefaults mus? zapnout p??i kompilaci a tak jsem st??hnul p???mo zdroj??ky a p??ekompiloval s t?mito volbami:

$ ./configure –prefix=/usr –enable-fading –enable-utmp –disable-resources–disable-resources

Pak u? to m??j aterm ?ral, ale bohu?el zase p??estaly fungovat kl??vesy End/Home. Kdy? jsem ve vimu zm??čkl jednu z nich, tak ze z mal?ho p?smene stalo velk? a opačn?. Nakonec jsem vygooglil odpov?ď. Uk??zalo se, ?e to z??le?? na tom, jak se termin??l hl??s? v prom?nn? prost??ed? TERM. Kdy? se bude hl??sit jako XTerm, tak to fungovalo. Tedy k tomu configure jsem p??idal je??t? volbu –with-term=xter a u? to v??echno chod? tak jak m??.

Comments are closed.

Powered by WordPress