23.4.2004

PREZENTACE V LATEXU

Filed under: Linux — nax @ 15:03

Ach ta ??kole mi u? zase d??v?? ????dn? do t?la (nebo sp??? do hlavy? ;). Ostatn? je to vid?t i na četnosti p???sp?vk?? tady na blogu. Konkr?tn? jsme minul?? t??den psali po ??ad? p?semku z francouz??tiny, pak z jazyk?? a p??ekladu a včera jsem psal pro zm?nu p?semku z C++. No a abych toho nem?l m??lo, tak jsem tohle pond?l? m?l refer??t na p??edm?t UNIX . Konkr?tn? jsem si na zač??tku semestru vybral jako t?ma z nab?dky refer??t č?slo 7: grep a regul??rn? v??razy.

To t?ma jsem si vybral proto, ?e si mysl?m, ?e o regul??rn?ch v??razech u? toho v?m dost, abych o nich byl schopen poučovat ostatn?. Tedy aspo?? o t?ch co jsou implementovan? v unixu.

Refer??t m?l b??t p??ipraven jako prezentace na slidech (pr??svitk??ch) na zp?tn?? projektor (dataprojektor v sol??riu bohu?el je??t? nen?). Cvič?c? n??m p??i zad??v??n? t?ch refer??t?? poskytl n?kolik d??le?it??ch rad:
– p?smo na slidech by m?lo b??t bezpatkov?
– p???klady se nejl?pe odli??? curierem, u kter?ho t??eba nevznik?? pochybnost jestli mezera nebo ne
– p?smo by b??t dostatečn? velik? tak, aby bylo dob??e čiteln? i od zadn?ch poč?tač?? velmi dlouh? učebny sol??ria
– struktura refer??tu by m?l b??t rozmy??len?? tak, abychom nesk??kali od jednoho k druh?mu (“a je??t? jsem zapomn?l … a o 2 slajdy dal uvid?te…”)

no a krom? toho je??t? ??ečnick? pozn??mky, za kter? zprdnul i m? (n?jak jsem na to zapomn?l):
– hlavn? udr?ovat očn? kontakt, abychom m?li p??ehled o tom jak se ostatn? nud? nebo nech??pou (s t?m jsem m?l docela probl?m, proto?e kdy? stoj?te vedle toho rozsv?cen?ho projektoru a kouk??te do temn? m?stnosti tak stejn? skoro nikoho nevid?te)
– nekoukat se do pl??tna, kdy? u? n?co mus?m č?st, tak na projektoru (jen?e m? vytkl pr??v? to, ?e sem pr?? v?t??inu času mluvil do projektoru 🙁

Kdy? jsem to tak na t? hodin? poslouchal, hned mne napadlo, ?e tohle ty v?ci okolo velikosti a stylu p?sma je ide??ln? sousto pro latex. No a tak jsem trochu zap??tral, jestli u? n?koho nenapadlo n?co podobn?ho a na??el jsem čl??nek o prezentac?ch v latexu na freshmeatu. Po kr??tk?m p??ehledu mo?nost? r??zn??ch bal?k?? je tam potom d??l popisov??n u? Prosper. Je to bal?k latexov??ch maker, kter?? m?? opravdu ??irok? mo?nosti a implementuje i takov? vychyt??vky jako je postupn? objevov??n? textu na slajdu a nebo n?kolik mo?n??ch animovan??ch p??echod?? mezi slajdy.

Tedy abych byl p??esn??: ty p??echody jsou vid?t samoz??ejm? jen ve v??sledn?m PDF souboru. Nav?c spolu s Prosperem v??m p??ijde sada moc hezk??ch styl??, tak?e nav?c m?? v??hodu v tom, ?e m???ete zm?nou jednoho ????dku d??t va??im slajd??m ??pln? jin?? vzhled.

Nicm?n? p??i d?l??n? t?ch slajd?? jsem narazil na n?kolik probl?m??. Tak p??edn? to byla nejprve če??tina. Norm??ln? če??tinu v latexu pou??v??m tak, ?e do hlavičky dokumentu (p??ed \begin{document}) nap???u:

\usepackage{czech}

a vim m??m nastaven?? tak, aby mi to p??ekl??dal pomoc? cslatexu. Jen?e kdy? jsem to aplikoval na ten dokument v Prosperu tak to vyhodilo hl????ku:

warning: Font shape `IL2/helvetica/m/n’ undefined

No prost?, ?e nena??el bezpatkov?? font v pot??ebn?m k??dov??n? 🙁 Str??vil jsem na tom asi t??den ne? jsem p??i??el na to jak ho donutit tiskat česky (u? jsem myslel, ?e budu muset pou??t alternativn? ??e??en?, toti? v??echny h??čky p??epsat na p??vodn? formu toti? \v n??sledovan? mezerou a znakem nad kter??m m?? b??t h??ček). Nakonec jsem ale na??el tento p???sp?vek v diskusi cstex. Ono toti? stač? ten jeden ????dek nahradit t?mto:

\usepackage[T1]{czech}
\usepackage[latin2]{inputenc}

a pak to p??elo?it t?m cslatexem. No a voala, u? je to v??echno hezky česky.

Pak jsem si hezky ud?lal tu presentaci no a pak jsem zjistil, ?e se to na unixech n?jak blb? zobrazuje. M?l jsem to ud?lan? tak, ?e j?? budu t??eba n?jak?? slajd postupn? odkr??vat pap?rem a ten kdo si to u sebe na poč?tači pust? v tom acrobat readeru, tak mu budou postupn? naskakovat v?ci. BTW v?d?li jste, ?e v acroreaderu m???ete d??t fullscreen a pak pomoc? ??ipek a nebo pgup/pgdown m???ete sk??kat mezi slajdy. No a lajk nepozn?? rozd?l oproti M$ Powerpointu.

Tedy pokud zrovna nem??te acroread verze 5 nebo 6 pro unix, kde je bug ohledn? pozad?. Ono toti? kdy? poč?t??te s b?l?m pozad?m (a ve windows?m acroreaderu se b?l? skutečn? b?l? zobrazuje) tak na unixech se v??m zobraz? po prvn?m p??echodu čern? 🙁 No a ??ekn?te sami – čern? p?smena na čern?m pozad? asi moc dob??e nevypadaj?. ??e??en? ale existuje. Ale je to d?snej hack. Je toti? do souboru se stylem, kter?? ve sv? prezentaci pou??v??te (v m?m p???pad? /usr/share/texmf/tex/latex/prosper/contrib/blends.sty) ????dek:

\newrgbcolor{cblack}{0.110 0.110 0.110}

do definic barev a pak do rput p??idat:
\psframe[gradbegin=white,gradend=cred,gradmidpoint=1,gradangle=135,fillstyle=gradient,gradlines=1000,linestyle=none](0,1.405)(1.335,0.415)

V??sledkem pak je, ?e se sice asi o polovinu zv?t??? v??sledn?? soubor, ale na druhou stranu u? pozad? bude hezky b?l? tak jak m?? b??t.

No a nakonec kdy? jsem to tiskl na ty pr??svitky (siln? doporučuju lejzrovku, proto?e inkoust se v??m rozma?e i kdy? to nech??te p??es noc uschnout) tak jsem zjistil, ?e jsem zapomn?l, ?e znak ‘~’ znamen?? v latexu nezlomitelnou mezeru a tedy tam kde jsem t??eba cht?l napsat tildu jako domovsk?? adres???? se mi nikde nevytiskla 🙁 N??sledovalo zb?sil? hled??n? na internetu a nakonec jsem se dozv?d?l, ?e tildu vys??z?te v latexu pomoc? makra \textasciitilde.

No a v??sledky m?ho sna?en? si m???ete prohl?dnout tady.

Comments are closed.

Powered by WordPress