9.5.2004

M?J NOV? SPARC, DROBNOSTI

Filed under: HW,personal — nax @ 22:36

Opravdu u? z četnosti p???sp?vk?? jist? c?t?te to bl???c? se zkou??kov? obdob?. Nicm?n? č?m se mus?m pochlubit je, ?e jsem ??plnou n??hodou z?skal do sv? p?če jeden kousek stroje SUN SPARCstation 5. Bohu?el jsem se z časov??ch (je??t? mne ček?? p??r semestr??lek) a kabelov??ch (nem??m nap??jec?) d??vod?? jsem ho zat?m nerozb?hl i kdy? jsem m?l obrovskou chu??.

Na rootovi vy??el zrovna v minul?m t??dnu dvoud?ln?? seri??l o tom jak na SPARCstation nainstalovat linux. Konkr?tn? m?ho obl?ben?ho Debiana. J?? m??m ov??em s t?m slun?čkem jin? pl??ny. Buďto se mi poda??? vy??pekulovat jak n?jak inteligentn? ud?lat multi head za vyu?it? druh?ho poč?tače (to znamen?? sd?len?? kl??vesnice a my?? mezi t?mi poč?tači) a t?m p??dem by se počet monitor?? na mne z?????c? rozrostl na t??i, a nebo hold rezignuji na to abych ho m?l u mne v pokoji a deponuji ho buď do lo?nice k rodič??m nebo n?jak ??ikovn? do ob??v??ku. No uvid?m, ale sp??? se do toho pust?m a? po zkou??k??ch.

Dal??? co jsem k tomu dostal byly 2 p??skov? z??lohovac? mechaniky, ale bohu?el do nich nem??m m?dium. Budu muset zap??trat po sv??ch zn??m??ch, kte??? pracuj? jako s???a??i u v?t???ch firem. Konečn? se tak douf??m nauč?m jak se s takov??mi p??skami zach??z? a moje idea je ud?lat backup centrum pro v??echna AP v na??em cloudu.

No a teď k tem p??r drobnostem co jsem b?hem toho t??dne (nebo sp???e v?kendu kdy jsem pracoval na semestr??lce na p??edm?t UNIX – btw slajdy z tohohle p??edm?tu doporučuji jako velice dobr?? studijn? materi??l pro zač??tečn?ky) vyp??tral. Tak hlavn? stoj? asi za zaznamen??n? jak se pracuje v editoru vim s v?ce??rov??ovou schr??nkou (clipboardem). Docela často se mi stalo, ?e jsem se omylem n?co smazal, pak je??t? n?co (obzvl?????? na exotičt?j???ch kl??vesnic?ch jako maj? t??eba termin??ly na FELu na chodb?) a pak kdy? jsem to cht?l vr??tit, tak jsem narazil na to, ?e v bezprost??edn? pou?iteln? schr??nce byl jen posledn? smazan?? v?c. Teď u? v?m, ?e je to docela jednoduch?. Stač? p??ed t?m, ne? zm??čknete p jako paste napsat sekvenci ‘# kde # znamen?? jednocifern? č?slo. Tak?e pokud jste do schr??nky ulo?ili n?kde ????dek, pak jste smazali jin?? ????dek a teď chcete vlo?it to co jste p??vodn? ulo?ili stač? napsat ‘2p.

Je to dosti podobn?? princip jako se značkami. Vy si toti? ve vimku m???ete nadefinovat m?sta (v p???kazov?m re?imu mX, kde m?sto “X” m???e b??t jak??koli znak a pak kdykoli kdy? zm??čknete kombinaci ‘X se octnete na m?st? kde jste si ud?lali tu virtu??ln? značku (na v??sledn?? text to samoz??ejm? ???dn?? vliv nem??.

Dal??? drobnosti se t??kaj? u? jen bashe. Tak jednak jsem si pohr??val s aritmetikou v bashi. Docela hezk?? demonstrace aritmetiky v bashi.

Dnes posledn? drobnost (u? jsem n?jak?? mal??tn??) je jak programem cut zpracovat v??sledek p???kazu ls -l. Odpov?ď na tento probl?m (ls generuje mezi jednotliv??mi sloupci pohybliv? mezery aby to l?pe vypadalo) jsem na??el tady. D?l?? se to pomoc? filtru tr, kter?? slou?? k nahrazen? znak?? v ????dku za jin? znaky a pomoc? p??ep?nače tr -s se d?? specifikovat, ?e m?? nahradit i n?kolik v??skyt?? za sebou za jeden znak z n??hrady. Prost? v t? moj? semestr??lce to d?l??m n?jak takhle:

ls -l | tr -s ‘ ‘ | cut –output-delimiter=’ ‘ -d ‘ ‘ -f -8

co? vytiskne v??e krom? posledn?ho dev??t?ho sloupce, tedy krom? jm?na souboru.

Comments are closed.

Powered by WordPress