12.5.2004

CACHE A P?R ODKAZ? VOLN??HO DNE

Filed under: HW — nax @ 20:53

Dnes bylo ve ??kole volno. Ve st??edu m??m norm??ln? jen 2 hodiny – cvičen? a p??edn????ku z p??edm?tu P???rodov?dn?? obraz sv?ta. D?ky sportovn?mu dnu jsem tak o n? p??i??el. No a kdy? u? mluv?m o p??edm?tu POS, zrovna včera jsem si cestou ze ??koly na palmu proč?tal scienceworld a na??el jsem tam moc hezkou recenzi knihy Fyzika a astronomie na p??elomu tis?cilet?. Teda recenzi. Ona je to sp??? op?vn?? ??da (a autor se t?m netaj?). M??m opravdu chu?? si j? koupit a nav?c je autorsk?? kolektiv p??ev???n? z katedry fyziky z FELu (kniha vznikla pod veden?m prof. Kulh??nka).

Abych ??ekl pravdu tak mi to ani moc nevad? ?e dnes nebyla ??kola, proto?e s t?m jak se bl??? konec semestru je toho č?m d??l t?m v?c co je pot??eba ud?lat. Konkr?tn? dne??ek jsem str??vil vypracov??v??n?m dom??c?ho ??kolu na t?ma simulace cache pam?t?. P?kn?? fu??ka i kdy? jsem vyu?il n?kter? znalosti z p??edm?tu unix a napsal jsem si na tu nejv?t??? otravu (tedy vyzob??v??n? a p??episov??n? v??sledn??ch hodnot z textov??ch soubor?? do tabulek) napsal jednoduchoučk? skript?ky:

[naxsite:~/u/aps/cache/2_stup_assoc 20:34:08 Wed May 12]
$ cat run_dinero
#! /bin/sh
export DINERO_PATH=/home/nax/u/aps/cache/dineroIV

echo Simulation started at `date`

for SIZE in 4 8 16 32
do
echo “Size ${SIZE}k”
for ASOC in 1 2 4 8 `expr $SIZE \* 1024 / 32`
do
echo Running Tex traces for ${ASOC} assoc cache.
$DINERO_PATH/dineroIV -l1-usize ${SIZE}k -l1-ubsize 32 -l1-uassoc ${ASOC} -l1-uccc -informat d < $DINERO_PATH/traces/tex.din >${SIZE}k_tex${ASOC}.rpt
done
done

echo Simulation finished at `date`

[naxsite:~/u/aps/cache/2_stup_assoc 20:34:14 Wed May 12]
$ cat gen_table_MR
#!/bin/bash

echo “ASOC|1|2|4|8”

for SIZE in 4 8 16 32
do
echo -n “${SIZE}k|”
for ASOC in 1 2 4 8 `expr $SIZE \* 1024 / 32`
do
echo -n “`fgrep ‘Demand miss rate’ ${SIZE}k_tex${ASOC}.rpt | tr ‘.’ ‘,’ | tr -s ” ” | tr “\t” ‘ ‘ | cut -d ‘ ‘ -f 6`|”
done
echo “”
done

P??ed chvilkou jsem se d?val na novinky na slashdotu, abych tro??ku odpočinul a narazil jsem tam na jeden opravdu zaj?mav?? odkaz. Jedn?? se o google blog. Zrovna vznikl a sem zv?dav?? jak se to bude vyv?jet d??l. ??pln? nejlep??? kdybych si ho mohl stahovat do palmu. Jen?e jestli to ud?laj? stejn? jako v jinak v??born?m česk?m blogu Gadgets – Hi-Tech hračky, kde je to v??echno na jedn? str??nce, tak?e ta se po????d prodlu?uje a prodlu?uje…

Na z??v?r si tu chci poznamenat je??t? jeden odkaz na kter?? jsem narazil na jednom irc kan??lu. Je to bazar star???ch notebook??. Kdy? vid?m n?kter? svoje spolu???ky jak na p??edn????k??ch p??es wifi brouzdaj? na internetu m??m nez???zenou chu?? si n?jak?? notes koupit. Cht?lo by to n?jak?? co nejlehč? a nejmen??? a nemus? b??t nijak zvl?????? v??konn?? (??ekn?me n?co nad 300MHz by m?lo na linuxov?? desktop s mozillou v pohod? stačit). No snad to o pr??zdnin??ch dopadne.

Comments are closed.

Powered by WordPress