18.5.2004

M?? PRVN? SETK?N? SE ZAURUSEM, N?CO O TCO A P?R LINK? NA JIN?? BLOGY

Filed under: Zaurus — nax @ 00:42

Dnes je pond?l?, vyčerp??vaj?c? to den, kdy m??m ??kolu od 7:30 do 19:30. Pravda, dnes n??m odpadla jedna p??edn????ka, ale p??ece jen u? se bl??? semestr a douf??m ?e podobn?? z??hul u? p?????t? semestr nebudu m?t.

Nicm?n? o tom jsem ps??t necht?l. Hlavn? ud??lost co mne dnes potkala, bylo m? prvn? osobn? sezn??men? s ma??inkou Sharp Zaurus SL-5500G. O t?hle hračce sn?m u? od doby, kdy ho Sharp uvolnil (tehdy je??t? jako 5000) do beta testov??n?. Jak jsem p??ed p??r dny psal o notebooku a m?m snu se takhle na p??edn????ce p??ipojit na internet a t??eba si vyzkou??et n?co co se zrovna vykl??d?? “na?ivo” nebo t??eba se p??es wifi p??ipojit cestou dom?? z tramvaje, tak s touhle ma??inkou by to byla ??pln?? poh??dka.

Cel? se to odehr??lo asi takhle: p??edčasn? jsem se vytratil z jedn? p??edn????ky a b??el jsem nahoru do chodby v prvn?m pat??e, kde jsou sta??ičk? termin??ly napojen? na VMS (to je takov?? drsn?? OS ze star? ??koly, kter?mu by ale n?kter? vychyt??vky mohly z??vid?t kdejak? modern? – zrovna v minul??ch dvou t??dnech prob?haly pro n??s seznamovac? p??edn????ky a dal??? dva t??dny budu ??e??it dom??c? ??lohu v DCP – co? je n?co jako v unixu shell (kip promine ;)). Ty termin??ly j?? ale pou??v??m skoro v??hradn? k p???kazu ssh na n?jak?? unixov?? stroj (t??eba do sol??ria) a odtamtud dom?? (rovnou dom?? jsem se p??ipojoval d???v, ale jak se postupn? zvy??uje moje paranoia, tak jsem doma zak??zal protokol verze 1 a ten klient na VMS zd?? se protokol 2 nezn??).

Snad jen jednou jsem se p??ipojil dom??, rozjel jsem screen (u? jsem o t?to utilitce tady p??rkr??t mluvil) a pak jsem se p??ipojil z domova v jednom okn? zp??tky na cs (to je VMS stroj u n??s na fakult?, jinak taky p??ezd?van?? alpha). Na t? chodb? u t?ch termin??l?? jsou taky kompletn? manu??ly k VMS tak jsem se do nich pod?val a zkou??el jsem kap??nek p??edb?hnout p??edn????ku – noc co v??m budu pov?dat – moc mi to ne??lo 😉

No ale zp?t k t?matu. Na ty termin??ly jsem b??el proto?e mi jeden zn??m?? ze s?dli??t? co jsem mu p??ed ned??vnem nastavoval s??? na jeho linuxov?m firewallu napsal smsku, ?e jim vypadl proud a po tom co ten router nahodil tak ?e nenab?hl interface do internetu.

S nelibost? jsem zjistil, ?e m??j obl?ben?? druh?? termin??l v ??ad? (zat?m jedin?? na kter?m m??m vyzkou??en?, ?e funguje kl??vesa ESC, bez kter? se v editoru vim pracuje zkutečn? ??patn?) je obsazen?? n?jak??m studentem s velik??mi sluch??tky. No nic, sedl jsem si k jin?mu termin??lu a netrvalo dlouho a zjistil jsem, ?e u toho zn??m?ho se dhcpcd nespust? s hl????kou, ?e existuje pid soubor a tedy nejsp??? u? n?jak?? instance b???. Sm??znul jsem tedy ty informačn? soubory a norm??ln? to u? dostalo adresu. Pak jsem je??t? do startovac?ch skript?? p??idal, aby se po rebootu pro jistotu tyhle soubory smazaly.

Kdy? jsem se odhl??sil a vracel, tak jsem si dob??e prohl?dl to pda co le?elo vedle toho studenta s velk??mi sluch??tky – no a nebylo pochyb. Byl to mnou tolik vysn?n?? Zaurus. Nicm?n? oslovit hned jsem se neodv???il. Pak jsem ??el na p??edn????ku a za p??r minut p??i??el otapc a pov?d?? s potuteln??m ??sm?vem jak to um? jen on, ?e pr?? na co tam jako ček??m. Pak z n?j vypadlo, ?e p??edn????ej?c? na minul??ch p??edn????k??ch ???kal, ?e dnes ta p??edn????ka nebude. No a m?l pravdu. Zaj?mav? bylo, ?e na ta posluch??rna byla podle m?ho m?n?n? pln?j??? ne? na daleko slo?it?j??? p??edm?t co byl p??edt?m.

No a kdy? jsem odch??zel, tak jsem si v??iml, ?e ten student s velk??mi sluch??tky (tedy teď u? je m?l sundan?) sed? kousek ode mne. Tentokr??t jsem se u? odv???il se ho zeptat a on mi ochotn? odpov?d?l a dal mi i adresu na obchod, kde pr?? Zaury maj?. J?? m??m u? hodn? dlouho v booc?ch obchod mobildirekt, kter?? pos?l?? i na dob?rku (a maj? i nov? modely, kter? u? jsou sp??? mikrobooky, ale s cenou okolo 28k jsou mimo moje mo?nosti). On ho pr?? koupil v Zittav?, co? je n?meck? m?sto kousek od hranic. Hned mi začal ukazovat co to um? a taky si post??oval na p??r nedod?lk??, kter? zaurus p??eci jen m?? (jen pasivn? USB, jeden konektor společn?? pro mikrofon i sluch??tka – nedaj? se tedy pou??t společn?, občas to nenajde po sleep modu spr??vn? pam???ovou kartu).

No byl jsem jakou u vytr?en?. Z obr??zk?? jsem m?l občas strach, aby t??eba na čten? eknih nebyl moc velik??, ale kdy? jsem ho vid?l na?ivo, tak sem se uklidnil. Taky se mi moc l?bilo jak tenhle člov?k vy??e??il absenci česk? kl??vesnice (tedy on se vyj??d??il asi v tom smyslu, ?e kl??vesovou mapu je??t? needitoval). Ud?lal to typicky unixov?: napsal si skript v perlu, kter?? p??ev??d? ??et?zec ze standardn?ho vstupu, kter?? vypad?? asi takhle:

Pr’i’s’erne” z’luty’ ku”n u’pe”l d’a’belske’ ko’dy

na norm??ln? iso-8859-2 text. Zd??vod??oval to asi n?č?m takov??m: “Jako unix???? se dost často pohybuji na syst?mech, kde si nikdo ned??val pr??ci s instalac? če??tiny a nav?c kde je apostrof v?m moc dob??e, na rozd?l od diakritiky.”

To je p???stup kter?? mne opravdu bere. Inovativn? a p??itom v???n? jednoduch? ??e??en?. U? vid?m jak se na tohle budou moji spolu???ci ze st??edn? tv????it kysele. Ono v??bec tohle setk??n? s opravdov??m nad??encem ost??e kontrastovalo s t?m, jak jsem jen o p??r hodin p??ed t?m obhajoval p??ed otou a kipem sv??j n??zor na studii zadanou firmou M$ podle kter? m?? pr?? OS Windows nejni???? TCO vzhledem ke konkurenci (tenhle argument a pak je??t? pr??zkum společnosti Port80 pou?il otapc jako obhajobu “Proč padla volba p??i v??b?ru platformy pro n???? projekt pr??v? na M$” – asi si dok???ete p??edstavit jak?? s t?m m??m jako zap???s??hl?? zast??nce svobodn?ho softwaru probl?m). Bylo mi stra??n? l?to, ?e jsem u? nem?l dal??? s?ly (ne, argumenty jsem m?l, ale kdy? n?kdo pou?ije protiargument typu ?e je to slovo proti slovu atd.), proto?e po tom, co mi vmetl do tv????e ?e jsem elit???? a ?e v souvislosti s t?m TCO (total cost of ownership), ?e kdy? čte nebo sly??? jak? ?e to m??m neust??le probl?my s t?m linuxem (jmenoval to, ?e jsem nevytiskl s če??tinou dokument na jedno sezen? ohledn? toho projektu (kdyby mi to st??lo za to, tak bych tam p??idal t?ch p??r tag?? a vys??zel to tehdy v latexu – v?noval bych tomu zhruba tolik ??sil?, jako kdy? to n?kdo vlo?? do kraden?ho wordu), pak zase moj? zm?nku o tom, ?e jsem do presentace v latexu nikdy nevkl??dal barevn?? obr??zek (ota si asi nev??iml, ?e v posledn? verzi prezentace jeho obr??zky GUI jsou norm??ln? v barv? vlo?en? – prost? kdy? jsem d?lal druhou prezentaci v ?ivot? v latexu tak jsem jednodu??e nebyl jist??), ?e to samo o sob? vypov?d?? o tom, ?e to nen? OS pro n?koho kdo nen? tak hloup?? aby investoval sv??j drahocenn?? čas do učen? se takov??ch pt??kovin. Mimochodem docela hezk?? čl??nek o m??tech o linuxu dokonce p??elo?en?? do če??tiny. V bodu 3 je odstaveček o TCO.

V tu chv?li jsem polkl jistou pozn??mku o zp??sobu tr??ven? voln?ho času oty. Snad mi to nebude m?t tolik za zl?, ale nemohl jsem si teď prost? pomoct. Pro korektnost je t??eba ???ct, ?e mo?n?? ne v??e, bylo p??esn? tak jak?? z toho m??m teď pocit a jak to teď sem l??duji pod tlakem. Nicm?n? kdy? u? jsem v tom, tak bych sem tak? m?l napsat jak to bylo vlastn? komplet s t?m v??b?rem platformy pro n???? projekt (je to t??mov?? projekt na p??edm?t Softwarov? in?en??rstv?, pro kter?? se v r??mci semestr??ln? pr??ce ud?laj? v??echny analytick? pr??ce krom? samotn? implementaci do programov?ho k??du). Kdy? s t?m toti? ota p??i??el, tak jsem se ho zeptal, jestli by mu vadilo, kdybych napsal alternativn? n??vrh softwaru od firmy SUSE, kter?? se zab??v?? komerčn?m nasazov??n?m linuxu. Jednalo se o to, ?e ota zpracoval podle materi??l?? M$ materi??l, kter? licence jak??ch produkt?? by byly pro n???? p???pad nejvhodn?j??? nasadit u z??kazn?ka. J?? jsem to nemyslel nijak zle, m?l jsem na mysli prost? to, ?e by se ty 2 platformy porovnali z hlediska pot??eb z??kazn?ka a to lep??? ??e??en? by se vybralo. P??i??lo mi, ?e by to pro mne mohla b??t dobr?? p???le?itost si ud?lat p??ehled v komerčn?ch ??e??en?ch nasazen? linuxu a byl jsem zv?dav?? na to, jestli by linux obst??l.

Leč ota na m??j dotaz reagoval velice podr???d?n? a jasn? dal najevo, ?e to c?t? jako podraz. ??e pr?? by pak t?m jeho pr??ce p??i??la vniveč a tak. No prost? jsem se nakonec to neodv???il ani to ofici??ln? navrhnout vedouc?m projektu (to jsou pro n??s 2 čtvr????ci z SI2).

Tak teď kdy? je to konečn? ze mne a hezky jsem to tu rozpitval, tak snad u? se k tomu nebudu muset d??l vracet a bude to za n??mi. Teď u? n??s ček?? jen presentace toho projektu a u? o tom nechci ani sly??et. Snad si taky t?mhle neud?l??m z oty nep???tele na ?ivot a na smrt. Douf??m.

Mimochodem kdy? u? se hrabu v t? ??p?n? tak teď zkutečn? n?co mraziv?ho: na tomhle blogu jsem narazil na zkutečn? drsn?? odkaz, obraz George Bushe sestaven?? z fotek voj??k?? padl??ch v Ir??ku.

Na jin?m blogu jsem zase na??el zaj?mavou p??r zaj?mavost? o Kevinu Warwickovi. To je ten v?dec, co si nechal do t?la implantovat chip a pou??val ho ke sd?len? pocit?? se svoj? man?elkou (btw ?e??kou).

Mimochodem, poz?t??? bude m?t v ?ech??ch p??edn????ku. P???e se o tom, zase pro zm?nu v blogu kombajn. Bohu?el ta p??edn????ka bude v Brn? 🙁

A co ?e se tu najednou objevilo tolik odkaz?? na bloguje? Inu včera si toti? moje drah?? polovička zalo?ila slavnostn? sv??j vlastn? blog o malence.

No a kdy? u? jsem v t?ch odkazech na ciz? blogy, tak sem vlep?m je??t? tyhle modern? slovn? ??lohy.

A oto, v???n? se na mne pros?m nezlob.

Comments are closed.

Powered by WordPress