18.5.2004

NEDOSTUPN? ZAURUS C750 A PROKLET? QWERTZ

Filed under: personal,Zaurus — nax @ 22:52

Dnes jsem začal den pročten?m si p??edn????ky z p??edm?tu Operačn? syst?my t??kaj?c? se I/O operac?. P??i t? p???le?itosti mne napadlo, ?e bych si mohl do tohohle blogu d?lat jak?si pozn??mky, abych si tyhle velice zaj?mav? v?ci l?pe zapamatoval. Nakonec z toho ale se??lo, proto?e od 12:45 sem m?l ps??t p?semku z Francouz??tiny (pravda je??t? ne ??pln? z??počtovou, ale p??ece jen d??le?itou) a cht?l jsem se na to je??t? trochu pod?vat.

No a pak jsem taky necht?l bootovat cel?? desktop a kdy? jsem zapnul termin??l, tak jsem si uv?domil, ?e tam je probl?m s če??tinou (ona tam v setupu termin??lu jde nastavit česk?? kl??vesnice, ale jednak je to v n?jak?m extr?mn?m k??dov??n? – to by je??t? tak velik?? probl?m nebyl – ale druhak je to qwertz kl??vesnice, kterou j?? hrozn? nem??m r??d a hrozn? mne obt??uje kdy? na takov? mus?m ps??t). Bez h??čk?? a č??rk?? to taky ne??lo, proto?e na to zase nemohu aplikovat kontrolu pravopisu a korektor (zdrav?m kipe 😉 by mne pak nedal sp??t.

Panečku jak by se mi hodila ta apostrofov?? če??tina o kter? jsem se zm?nil včera. No j?? vim, on ten apostrof je vlastn? o stisk kl??vesy nav?c oproti t?m znak??m nad č?slicemi, jen?e ten apostrof je zase na anglick? kl??vesnici tak hezky po ruce – no prost? si asi ten konvertovac? skript na to se?enu nebo nap???u a zkus?m si v tom napsat n?co del???ho. Ka?dop??dn? na tom zaurusovi by to mohlo b??t je??t? o n?co zaj?mav?j???, vzhledem k tomu, ?e i kdybych si tam hodil česk? fonty a česk? keymapy, tak tam po????d ten popis kl??ves z??stane n?meck??.

Kdy? u? se bav?me o tom zaurusovi, tak jsem trochu hledal ohledn? t? wifi a na??el jsem tenhle n??vod na zprovozn?n? CF wifi karet. Pravda nen? to pro ten nejstar??? model, u kter?ho asi skonč?m j??, ale pro SHARP Zaurus SL-C750. Cena vych??z? v p??epočtu na n?co okolo 24k. Docela dost na to, ?e jsem vid?l v bazaru ve V??clavsk? pas???i prod??vat za 22k notes (asi 700Mhz, kamera, wifi, n?kolik GB disk, asi polovičn? oproti norm??ln?m notebook??m). Na druhou stranu je pravda, ?e ten zaurus je po????d men??? a m?? takovou fičuru, ?e m???ete display pootočit o 180 stup???? tak, ?e z n?j m??te norm??ln? tvar PDA s dotykov??m displayem bez kl??vesnice a m???ete si t??eba pohodln? č?st n?jak?? ebook.

No ale abych se je??t? vr??til k tomu qwertz probl?mu – teď jsem si vzpomn?l, ?e jsem to ji? kdysi ??e??il a vy??e??il. Ten termin??l m?? ty kl??vesov? mapy natvrdo vyp??len?? ve firmwaru, tak?e tudy cesta nepovede, ale existuje ??ikovn?? utilitka, kter?? um? m?nit rozlo?en? kl??ves. Abych tedy na termin??lu napsal y vedle t, termin??l vygeneroval z ale na obrazovce se mi v editoru o5 objevilo y sem ud?lal n??sleduj?c?: do .bashrc jsem si p??idal n??sleduj?c? alias

alias qwertz=’mapchan -f /etc/mapchan/qwertz.map’

p??ičem? /etc/mapchan/qwertz.map je velice jednoduch?? soubor, kter?? vypad?? n??sledovn?:

$ cat /etc/mapchan/qwertz.map
input
z y
y z
Z Y
Y Z

Pak kdy? na termin??lu nastav?m českou kl??vesnici tak pust?m p???kaz qwertz no a u? mi p???ou kl??vesy z a y tak jak jsem zvykl??.

Comments are closed.

Powered by WordPress