28.5.2004

??LEN? Z?PO???K P??EDE MNOU

Filed under: school — nax @ 22:17

Neb??t toho, ?e p?????t? t??den je z??poč????k a z??rove?? m? neodolateln? touhy si po???dit toho Zauruse SL-C750 tak bych asi teď sed?l v učebn? č?slo 18 (rozum?j hospod? v C?pu, kter?? je jen p??r krok?? od SP? Sd?lovac? techniky, kde jsem str??vil sv?? nejlep??? l?ta ?ivota). Dnes je toti? t???dn? sraz spolu???k?? ze st??edn?. Ano u? je tomu p??esn? 3 roky co jsme se rozprchli do cel?ho sv?ta. ??ekl bych ?e to tam bude vypadat asi n?jak takhle roztomile 😉

Ale abych vysv?tlil tu prvn? v?tu: v?c se m?? asi tak, ?e mi z m? dlouhodob? brig??dy u jednoho nejmenovan?ho providera dali v?d?t, ?e jeden z jejich 2 helpdesk??č?? si bere od 15 do 30 června dovolenou a ?e by tedy pot??ebovali na tyhle dny z??skok. No jasn? ?e by se mi t?ch 10k na kter? bych si za tu dobu p??i??el ??ikly pr??v? na to moje vysn?n? PDA, ale velk?? probl?m je, ?e je to p??esn? polovina p??edpr??zdninov? doby zkou??kov?ho. Proto jsem se rozhodl k dost radik??ln?mu kroku a toti?, ?e se pokus?m ud?lat co nejv?ce zkou??ek v co nejkrat???m čase. No abych ??ekl pravdu, tak sem 3 z t?ch 4 zkou??ek co m?m teď na p?????t? t??den zapsan??ch pl??noval zapsat na p??edterm?n u? p??ed t?m ne? mi dali v?d?t.

Ono to v podstat? vych??z? z toho, ?e tenhle semestr jsem snad poprv? m?l vlastn? v??echny p??edm?ty kter? mne bavili a tak jsem se na n? p??ipravoval v pr??b?hu cel?ho semestru. Jedinou v??jimku tvo??? C++, kter? pro mne bylo prost? jen popisov??n?m docela o??kliv? syntaxe. Taky se to odrazilo na tom, ?e semestr??lka na tenhle p??edm?t po????d nen? hotov?? a hold ji budu muset nechat do zkou??kov?ho (a s t?m i zkou??ku z tohohle p??edm?tu). Pokud by se mi ten husarsk?? kousek v???n? povedl (a mysl?m ?e na to m??m) tak bych se za t??den zbavil celkem 5ti zkou??ek ze 7mi (druhou zkou??ku co si v???n? nech??m na zkou??kov? jsou Jazyky a p??eklady, kde je to sice docela zaj?mav?? a po????d dost such?? teorie o formalizaci jazyk?? – v?t??inou t?ch programovac?ch samoz??ejm?).

No a tak se teď zu??iv? uč?m na prvn? t??kou zkou??ku, kter?? mne ček?? od 7:30 hned v pond?l?. Toti? operačn? syst?my. P??i t? p???le?itosti jsem si vzpomn?l na rozhovor z Clockem (legend??rn?m to otcem open source HW projektu Ronja) kter?? se mne pr??v? ptal co tam tak bereme, jestli taky m??me Cauffmanovy podm?nky deadlocku a tak jsem zap??tral na webu MFF UK a na??el jsem p??edm?t Z??klady operačn?ch syst?m?? a p??ekladač??. Je to vlastn? p??edm?t, kde polovina p??edn????ek (1-5) je pr??v? v?nov??na tomu co se u n??s uč? v JPR a druh?? polovina OS. Hned jsem si st??hnul ty jejich materi??ly:

wget -r -l2 -A doc http://ulita.ms.mff.cuni.cz/pub/predn/zosp/

a zjistil jsem, ?e v?t??inou to je zestručn?n?? verze toho, co m??me na slidech my (akor??t ?e na??e slidy jsou v angličtin? a n?kter? jinak naprosto stejn? p???klady jsou u nich okomentovan?). Jednodu??e ??ečeno – je vid?t, ?e oba auto??i čerpali z naprosto stejn?ho zdroje. Osobn? to beru jako dobr?? materi??l pro rychl? zopakov??n? t? l??tky.

No a na z??v?r jedna ???lenost na kterou jsem včera narazil na slashdotu: u? v??s n?kdy napadlo, ?e by se dal telefon s vestav?n??m fo????kem dal pou??t coby poč?tačov?? optick?? my???

No nic, j?? si du proj?t pam???ov? subsyst?my.

Comments are closed.

Powered by WordPress