29.5.2004

ODKAZY T?KAJ?C? SE OPERA?N?CH SYST??M?

Filed under: Linux,school — nax @ 13:37

Jak jsem psal u? včera teď se drt?m na zkou??ku z p??edm?tu OSY. Minul?? t??den jsem si v??iml, ?e mezi literaturou a slidy je i odkaz na dal??? u?itečn? zdroje. Proch??zel jsem si to a určit? se k tomu vr??t?m je??t? a? ud?l??m zkou??ky. Jsou tam jednak n?jak? usnetov? konference a pak taky t??eba dal??? zaj?mav? slidy nebo Operating System Technical Comparison co? je skutečn? vyčerp??vaj?c? materi??l o v??ech mo?n??ch i nemo?n??ch OS.

P??i proch??zen? p??edn????ky o pl??nov??n? proces?? jsem m?l trochu probl?m pochopit p??edposledn? slidem kde je vysv?tlov??n algoritmus shortest process next pro rozhodnut?, kter?? proces napl??novat jako dal???. Tento algoritmus vych??z? z nonpreemptivn?ho (tedy takov?ho kdy v?dy ka?d?? proces b??? dokud neskonč? nebo se s??m nezablokuje) shortest job first, kter?? m?? oproti first come – first served v??hodn?j??? pr??m?rn?? turnaround (tedy čas mezi po?adavkem na v??počet prosesu a jeho dokončen?m včetn? času kdy ček?? a? se zpracuj? jin? procesy).

Ten shortest process next je oproti tomu preemptivn?, tedy takov?? kter?? po určit?m časov?m quantu p??epne na jin?? proces s??m a je tedy pot??eba u interaktivn?ch syst?m??. Na tom slidu je uveden?? vzorec:

k T0 + (1 – k) T1

kde k je konstanta mezi 0 a 1. Moc jsem to nech??pal jak tomu m??m rozum?t. Trochu jsem zkou??el googlit a zjistil jsem, ?e materi??l?? zab??vaj?c? se teoriemi OS je opravdu hodn?. Nam??tkou tady nebo tady. Dokonce jsem na??el jeden docela zaj?mav?? test zab??vaj?c? se shedullingem. Nakonec jsem ten algoritmus pochopil z tohohle slidu.

Je to tak, ?e T0 je v?dy doba v??ech p??edchoz?ch b?h?? (krom? toho posledn?ho) a T1 je čas b?hu v posledn?m časov?m quantu. Konstanta k pak ud??v?? jestli v?ce z??le?? na pr??m?rn? d?lce v??ech dosavadn?ch quant a nebo n??m z??le?? jen na velikosti toho posledn?ho.

Comments are closed.

Powered by WordPress