30.5.2004

JAK ZKONVERTOVAT NEZN?LKA DO PALMA

Filed under: Linux — nax @ 12:03

U? je tomu asi rok, co jsem si do palma nahr??l prvn? d?l knihy m?ho ml??d? Nezn??lka od Nikolaje Nosova. Tedy abych byl p??esn?? nenahr??l jsem ho tam ani tak proto, ?e bych cht?l j??, ale proto?e moje p???telkyn? cht?la abych j? p??ed span?m (p??i zhasnut?m sv?tle jen s p???jemnou nazelenalou z????? podsv?cen?ho displaye) četl n?co roztomil?ho.

No a Nezn??lek se p???mo nab?zel. Pamatuji si, ?e jsem pomoc? sv?ho obl?ben?ho GNU offline prohl??eče html str??nek Pluckera (dokonce jsem si do n?j kdysi dopsal podporu navigace pomoc? HW tlač?tek – vlastn? takov?? typick?? GNU p???stup: chyb? ti n?jak?? funkce? Tak si j? dopi??) nem?l se st??hnut?m do palmu ???dn? probl?my.

No a p??ed p??r dny moje drah?? polovička dočetla prvn? d?l a cht?la druh??. Tak p??edn? jsem zjistil nemilou v?c, ?e Nezn??lek kter?? d???v s?dlil na dnes ji? neexistuj?c? web hostingov? slu?b? kgb.cz

Nakonec jsem ho ale na??el a zjistil jsem dal??? nemilou v?c: k??dov??n? u? nen? windows?, ale utf8. J?? pou??v??m v palmu toti? windows? 1250 k??dov??n? a to z praktick?ho d??vodu: pokud je n?jak?? aplikace v il2 (v?t??inou jen GNU aplikace) tak je autor natolik uv?dom?l?, aby m?l i verzi pro 1250. Auto??i, kte??? d?laj? komerčn? aplikace ov??em tak uv?dom?l? nejsou. Nav?c je po????d v?c str??nek v windows?m k??dov??n?, tak?e prost? z tohoto d??vodu m??m na palmu 1250.

No a tak jsem pot??eboval zkonvertovat str??nky z utf8 na 1250. Nejd???v jsem si je st??hl hezky na disk:

wget -p -r -l2 -k -Dwww.narod-sobe.cz http://www.narod-sobe.cz/Literatura/Autori_RU/Nosov_Nikolaj/Neznalek/Neznalek_ve_Slunecnim_meste_-_obsah.htm

kde -p je aby stahoval i obr??zky a v??e co k str??nce pat???, -r je recursive, -l je hloubka vno??en? a -k je aby p??ekonvertoval nelok??ln? odkazy na lok??ln?. No jen?e pak jsem zjistil, ?e moje obstaro?n? verze jinak sq?l?ho perlov?ho skriptu cstocs bohu?el neum? utf8 🙁

Netrvalo v??ak dlouho a na??el jsem ozn??men? o nov? verzi, kter?? utf8 u? um?. St??hl jsem si (dokonce je??t? o jednu verzi vy?????) nejnov?j??? verzi z domovsk? str??nky cstocs (mimochodem jsou tam i jin? moc zaj?mav? projekty – určit? si je je??t? n?kdy projdu a? budu m?t v?c času.

No a teď jsem to pot??eboval zkonvertovat. Je??t? jsem si v??iml, ?e v Nezn??lkovi se pro odsazen? odstavc?? pou??vaj? tvrd? mezery pomoc? ampersand sekvenc?. Ty jsem cht?l tak? odstranit. Nejprve jsem si ve for cyklu (tak jak sem se to teprve ned??vno naučil v p??edm?tu unix) p??ejmenoval v??echny soubory:

for FIL in *.htm ; do mv $FIL ${FIL}.utf8; done

a pak po chvilce pokus?? jsem dal dohromady tenhle p???kaz:

for FIL in *.utf8
do cstocs utf8 1250 $FIL > ${FIL%.utf8}
sed ‘s/&[^;]*;//g’ ${FIL%.utf8} > ${FIL%.utf8}.zk && mv ${FIL%.utf8}.zk ${FIL%.utf8}
done

No a potom jsem si samoz??ejm? v??iml, ?e to nov? cstocs m?? nav?c p??ep?nač -i, kter?? zp??sob?, ?e ta zm?na se projev? p???mo v tom souboru bez nutnosti n?co n?kam kop?rovat.

————————————————————————–

No a nakonec jsem si nechal je??t? jedu lah??dku z ??pln? jin?ho soudku. Včera večer, kdy? jsem evince cht?l uk??zat 2 r??zn? re?imy Zauruse C700 (display nastojato a nale?ato) jsem narazil na naprosto drsnou emočn? lampu, je? v ??trob??ch skr??v?? linuxe. Je to dost zaj?mav?? n??pad: lampa je p??ipojen?? na internet p??es wifi a m???ete si j? nakonfigurovat tak, ?e v??m kdy? vylezete r??no z postele podle intenzity, frekvence a barvy blik??n? d?? najevo, jak? bude t??eba dnes počas? venku, jestli na va??? obvykl? trase nen? zrovna dopravn? z??cpa, nebo jestli akcie va??? firmy na burze ??li nahoru nebo dolu. Pr?? to um? do určit? m?ry spolupracovat i smskami a emaily, tak?e va??e p???telkyn? v??m m???e pomoc? barvy sv?tla d??vat najevo jakou m?? zrovna v pr??ci n??ladu.

Docela zaj?mav?? n??pad a je na dlouhou debatu jestli to k n?čemu je a nebo je to jen takov?? m??dn? v??st??elek (vymysleli to Francouzi) pro bohat? (no drah? to je p?kn? – stoj? to zhruba stejn? jako lep??? modely Zaurus?ku).

No ale co se jim mus? nechat, ?e to hezky vypad??.

Comments are closed.

Powered by WordPress