31.5.2004

BUD? M?T P??ED SEBOU 3 MONITORY?

Filed under: personal — nax @ 22:30

Dnes sem vlo??m snad jen kra??oučk?? post. Jsem p???????ern? unaven??. Ono v jeden den ps??t 2 zkou??kov? p?semky nen? jen tak. Dnes bylo op?t to dlouh? pond?l? od 7:30 do 19:30 a r??no od t?ch p??l osm? jsme psaly p?semku z p??edm?tu Operačn? syst?my (jak je vid?t i z minul??ch post??, tak jsem se na to poctiv? p??ipravoval) a od 16 jsme psaly p?semku z p??edm?tu Softwarov? in?en??rstv?. No nem??m z t?ch dvou p?semek dobr?? pocit (ty p?semky byly v???n? docela dost t??k?). Je??t?, ?e jsem si mezi nimi na z??počtov?m cvičen? z unixu zvedl sebev?dom? t?m, ?e jsem m?l druhou nejlep??? p?semku (36 bod?? ze 40) – teď mysl?m tu co jsme psali p??ed t??dnem – no a nakonec jsem dostal do indexu za 1.

Je??t? sem si poznamenal p??r zaj?mav??ch odkaz?? ohledn? UML, na kter? jsem narazil kdy? jsem se odpoledne p??ipravoval na ten test z SI. Nejd???v mne jeden spolu???k upozornil na str??nku se stručn??m p??ehledem (tedy včetn? p???klad?? a vysv?tlen?) UML Quick Reference. Tak? mi p??i??la zaj?mav?? str??nka s nahu??t?nou notac? z??kladn?ch UML diagram?? UML Reference Card. No ale nejlep??? zdroj informac? jsem na??el kupodivu na česk? str??nce o UML, kter?? je p???mo koncipovan?? pro v??uku (velice hezk? p???klady, jasn? vysv?tlen? jednotliv??ch symbol??). Nicm?n? ani tohle v??echno mi stejn? nakonec nepomohlo. V t? p?semce na kterou n??m dali p??esn? hodinu po n??s toti? cht?li skoro v??echno to, co jsme d?lali jako t??m čty?? lid? cel?? semestr. Nem??m ani p??lku toho co se po mne cht?lo :((

Po t? zkou??kov? p?semce z SI jsem m?l je??t? p??edn????ku z unixu. Pravda byl bych b??val tam nemusel, proto?e z??počet a zn??mku jsem u? m?l v kapse, ale dnes se m?l prob?rat X Window syst?m a j?? jsem se cht?l p??eptat na jednu v?c. Konkr?tn? u? mi n?jakou dobu doutn?? v hlav? n??pad, jak vyu??t ten kr??sn?? velk?? monitor co m??m k SUN Sparcu 5 (kter?? mi zat?m jen le?? v ob??v??ku a ne? ud?l??m zkou??ky taky le?et z??stane). P??edstavu m??m asi takovou, ?e by ten kr??sn?? velk?? monitor byl p???mo proti m? a ta 17″ by byl na n?m. M?l bych tak p??ed sebou 3 monitory a s to u? by mohlo b??t hodn? zaj?mav? pracovi??t?.

Jen?e probl?m: jde v??bec n?jak ud?lat aby X server na jednom stroji byl vlastn? jen dal??? virtu??ln? screen jin?ho X serveru? No a na to sem se zeptal pana ing. Zaj?ce a p??ivedl mne na zaj?mav? ??e??en?. Abychom toti? aplikaci d??vali lok??ln? my?? a kl??vesnici, mus? to j?t p???mo p??es lok??ln? X server. Ten X server na SUNu bude jen zobrazovat to co se d?je na jednom screenu. Dobr? ??e??en? by tedy bylo, abych na??el n?jak?? driver pro X kter?? by um?l grafiku pos?lat po s?t? jin?mu X serveru. A? budu m?t po zkou??k??ch zkus?m pohledat a uvid?m na co naraz?m.

Comments are closed.

Powered by WordPress