2.6.2004

P2P S?? PRO SD?LEN? KNIH?

Filed under: personal — nax @ 22:09

P??edevč?rem nebo kdy jsme s evikem prob?raly jejich povinnou četbu (maj? ty knihy p??eveden? do elektronick? podoby a p??es ??koln? syst?m jsou p???stupn? student??m, proto?e v?t??inou se jedn?? o velice nedostatkov? zbo?? i ve velk??ch knihovn??ch nato? v knihkupectv?ch). Dnes cestou na zkou??ku z francouz??tiny (BTW mam za 2 a t?m m??m povinn? jazykov? zkou??ky za sebou) jsem tak p??em?tal, ?e by nemuselo b??t ??patn? napsat n?jak?? chytr?? syst?m, kde by ka?d?? u?ivatel dostal pr??vo stahovat v?dy určit? mno?stv? knih v syst?mu, podle toho kolik pr??ce u? do s?t? vlo?il, aneb (zdrav?m pt??ka) bez pr??ce nejsou kol??če.

No a ty knihy by se tam dostaly pr??v? tak, ?e by knih chtiv?? u?ivatel? buď naskenovali v?dy n?jak? str??nky z knih, kter? je??t? nejsou do syst?mu vlo?eny, nebo by ty str??nky pomoc? n?jak?ho OCR programu p??evedly na text (to by mo?n?? mohl d?lat syst?m i s??m – zkus?m naj?t n?jak?? GNU OCR kter?? by um?l če??tinu) a nebo by pak byli mezi lidmi, kte??? by si to pak p??ečetli a p???padn? opravili chyby vznikl? p??evodem pomoc? OCR (kontrolu by muselo ud?lat ??ekn?me – 3 lidi aby byla str??nka uzn??na za za??aditelnou mezi plnohodnotn? čtivo). Za takov? aktivity by dost??vali jak?si kredity a za ty by si mohli pak stahovat ji? kompletn? knihy.

Samoz??ejm? je mi jasn?, ?e by asi byl probl?m s autorsk??mi pr??vy, ale pokud by takov?? syst?m spravovala ??ekn?me M?stsk?? knihovna v Praze (kter?? mimochodem prov??d? p??evod č??sti sv?ho fondu do elektronick? podoby sv?pomoc? – jen jsem to je??t? nikde nevid?l vystaven?) tak by to mohlo b??t leg??ln? v r??mci defakto stejn? slu?by jakou u? knihovna poskytuje. T?m by fungovala i stejn?? ochrana autor??, p??ekladatel?? a majitel?? pr??v jak?? funguje v r??mci pap?rov??ch knih – toti?, ?e by instituce hl?dala aby se v syst?mu vyskytovali jen knihy, kter? ji? sama m?? ve sv?m fondu k vyp??jčen?.

No a j?? bych si konečn? mohl na sv?m palmu (či jin?m kapesn?m za???zen? kter? mi v t? dob? bude ???kat pane) mohl č?st t?m??? libovolnou literaturu p??ed span?m s podsv?cen??m displayem (na kterou bych dnes nav?c musel v knihovn? čekat n?kolik t??dn??).

No, t?m jsem se zbavil dal???ho n??padu co mi uv??zl v hlav? a vr??t?m se k n?mu v klidu a? budu m?t po zkou??k??ch. Teď jdu d??l drtit APS. Ta zkou??ka podle zad??n?ch z minul?ho roku a tak? podle toho, ?e p?semka bude trvat 2 hodiny, rozhodn? ???dn?? z?vačka nebude. A ček?? mne to u? poz?t???!

Comments are closed.

Powered by WordPress