18.6.2004

PO DVOUT?DENN? ODMLCE

Filed under: Uncategorized — nax @ 19:53

Kouk??m ?e je tomu u? 2 t??dny co jsem v??s moji mil?? (jak zp?v?? Dan B??rta v jedn? p?sničce) obla?il sv??m p???sp?vkem na tomhle blogu. Inu mezi t?m jsem zvl??dl 7 zkou??ek a jeden klasifikovan?? z??počet k tomu. No abych byl f?rov??, tak mus?m uznat, ?e n?kter? zkou??ky byli docela jednoduch? a t??eba to C++ jsem nakonec ud?lal bez zkou??ky za 2 jen s body ze semestru (jen jsem musel napsat tu semestr??klu). Teda n? ?e by u? byla tak docela hotov??, ale z??kladn? funkčnost u? tam byla a hlavn? to splnilo v??echny po?adavky, kter? na to m?l ten cvič?c?.

No ale mus?m tu teď odprezentovat v??echny ty zaj?mav? odkazy, co se mi jich v m?m textov?m souboru zvan?m ‘odkazy do kapsičky’ nashrom???dily. Pravda, v?t??ina lid? pou??v?? k t?mhle ??čel??m bookmarky, ale j?? jsem zjistil, ?e v m?m p???pad?, kdy se neust??le pohybuji mezi r??zn??mi poč?tači je textov?? soubor na uchov??v??n? dočasn??ch odkaz?? p??ece jen nejlep???. Nicm?n? docela r??d bych se pono??il do zdroj??k?? tohohle php wordlogu a ud?lal si v zaj?mav??ch odkazech n?kolika??rov??ov? bookmarky a pak export z mozilly do t? mysql datab??ze tak, abych po????d m?l jak v mozille doma, tak na sv?m blogu pro p???pad, ?e se p??ipojuji odjinud, čerstv? odkazy. Vzhledem k tomu, ?e mozilla ukl??d?? odkazy do html souboru by ten export nemusel b??t zase tak slo?it?? v?c. T??eba bych to mohl napsat v awku kombinovan?m se skriptem v perlu nebo tak n?co.

No a teď ale u? v???n? ty slibovan? odkazy. Tak p??edn?, pokud si budete cht?t v bl?zk? dob? koupit CD MP3 diskmana, tak zam???te svoj? pozornost na p??ehled trhu MP3 diskmen?? v ?ech??ch. Abych to vysv?tlil, tak moje p???telkyn? u? bude m?t za p??r dn? narozeniny (sakra co j?? j? to jen koup?m) a od rodič?? cht?la pr??v? diskman, hlavn? proto, aby mohla poslouchat t??eba cestou do ??koly CD k učebnici japon??tiny (k t? učebnici jsou 2 CD – jedno je p???mo ke cvičen?m a tak a druh? je pr??v? určen? na poslouch??n? v dopravn?ch prost??edc?ch a podobn?). A co ?e to nakonec dostane? Nejl?pe z pomysln?ho souboje vy??el iRIVER iMP-400 (SlimX). Jednak m?? Evi slabost pro fialovou barvu 😉 a jednak za tuhle cenu takhle nadupan?? p???stroj (včetn? r??dia) nav?c s mo?nost? upgradu fw na verzi 1.6 um? i form??t ogg vorbis (pro neznal?, to je GNU n??hrada za propriet??rn? – a hlavn? patentovan?? – form??t mp3). BTW jako nov?j??? form??t dosahuje samoz??ejm? lep???ch v??sledk?? v kompresi. Nev??hodou je ale v?t??? z??t?? procesoru.

Dal??? odkaz se asi bude l?bit Kipovi. Je na n?m toti? vid?t bootuj?c? Windows XP (TM). Jedn?? se o podrobn? HOWTO jak z notebooku ud?lat obr??zek. Mo?n?? ?e se autor nechal inspirovat filmem antitrust, kde hlavn? z??por??k (miliard???? podnikaj?c? v sw pr??myslu ne nepodobn?? velk?mu Billovi) m?l vybaven?? d??m obrazy, kter? m?nily dynamicky sv??j obsah podle profilu a n??lady člov?ka kter?? byl zrovna v m?stnosti (dokonce sehr??li určitou roli ke konci v d?ji). BTW je docela zaj?mav?, ?e si MS ned??vno pr??v? n?co moc podobn?ho nechal patentovat.

No ale na druhou stranu je docela zaj?mav? m?t na st?n? m?sto obrazu n?jak?? ??et??ič obrazovky. Nejednou u? mne to napadlo, p??i pohledu na v??born?? ??et??ič Marine Aquarium, kter?? m?? na sv?m notesu moje p???telkyn?. Je to toti? akv??rko skutečn? jako ?iv?. Pot??ebujete na to ale n?jak?? nadupan?j??? poč?tač. Moj? sest??e se to na 700Mhz s Nvidii p?kn? trhalo. M??m takovou p??edstavu, ?e by t??eba jednou mohla b??t u mne v ob??v??ku velk?? plazmov?? telka a kdy? bych zrovna na n? nečučel, tak by tam b??el pr??v? n?jak?? takov??hle ??et??ič. ?lov?k by se o ty ryby nemusel starat a p??itom by to vypadalo v???n? hezky. Snad na to jednou budu m?t. T??eba m?sto auta 😉

Dal??? v?c co mne opravdu zaujala bylo pov?d??n? o synt?ze hlasu na linuxu v jednom z ned??vn??ch po??ad?? terabyte na studentsk?m r??diu akropolis. Pov?dalo se tam o projektu Freebsoft, kter?? se sna?? skrze synt?zu hlasu zp???stupnit linux nevidom??m. Ono kdy? si to tak p??eberete, tak nevidom??m se zatracen? dob??e pracuje s konzolou, kde?to grafick? rozhran? je pro n? t?m??? nepou?iteln?. Pou??t?li tam i n?jak? uk??zky a bylo to v???n? na vysok? ??rovni. Dokonce to m?? i vychytan? takov? v?ci jako jsou z??vorky (speci??ln? p?skav?? zvuk, kter?? se buďto zvy??uje nebo sni?uje podle toho o jakou z??vorku jde). L??k?? mne se do toho projektu pono??it v?ce a t??eba i n?č?m p??isp?t a vyu??t to potom v kombinaci s rozpozn??v??n?m hlasu pomoc? neuronov??ch s?t? pro ovl??d??n? poč?tače p??es bluetooth hendsfree (kter? jsem prim??rn? cht?l pou??t hlavn? na telefonov??n? se svoj? p???telkyn?). Hned po Zaurusovi tedy p??ijde na ??adu bluetooth.

Kdy? u? mluv?m o t? česk? synt?ze hlasu, tak kdy? jsme vyb?rali ten CD MP3 p??ehr??vač, tak jsem se dostal do situace kdy u? p???telkyn? unaven?? le?ela v posteli a necht?lo se j? vst??vat a n?co č?st, ale zase cht?la v?d?t co je v t? recenzi, tak jsem b?hem p??r minut na??el tenhle progr??mek na synt?zu česk?ho mluven?ho slova pro windows a mohl jsem se j?t sprchovat a ten čl??nek j? pustit (ona hrozne r??da us?n?? kdy? j? n?kdo n?co čte nebo je pu??t?n? r??dio). BTW dal??? d??vod proč miluji podsv?cen?? display sv?ho palma 😉

No a nakonec tu m??m je??t? takovou drobnost ze slashdotu. Jedn?? se o podrobn? srovn??n? efektivnosti skriptovac?ch jazyk??. Kdyby nic jin?ho tak tam jsou jednoduch? progr??mky (typu hallo word) kter? v??s p??i pot??eb? naučit se ten kter?? jazyk mohou vykopnout t?m spr??vn??m sm?rem.

Jo a snad je??t? na ??pln?? z??v?r: u? asi 2 m?s?ce m??m ve sv?m textov?m bookmarkovn?ku (hezk? slovo, co? 😉 jeden ????dek kter?? by se mohl n?kdy hodit, ale nikdy jsem nena??el vhodnou p???le?itost ho sem vlo?it. Pamatuji se toti?, j?? jsem jednou zrovna pot??eboval nutn? v?d?t obsah paket??, kter? proch??zely p??es jeden interface (n?co nefungovalo a j?? za boha nemohl p??ij?t na to proč) a v manu??lov? str??nce jsem po????d ne a ne k??pnout na ten spr??vn?? parametr. No a jednou se o tom zrovna kdosi bavil na ircu a tak jsem si to poznamenal:

tcpdump -w – -i eth0 -s 60000

No a to by bylo v??e p????tel?. P?????t? minim??ln? 2 t??dny budu doch??zet do pr??ce pro vylep??en? sv? finančn? situace a tak zde snad budou p??ib??vat čl??nky čast?ji (douf??m, proto?e v opačn?m p???pad? by to znamenalo, ?e mi sem vol?? jeden na??tvan?? z??kazn?k za druh??m a nem??m na browsen? po webu nato? na psan? p???sp?vk?? čas).

Comments are closed.

Powered by WordPress