22.6.2004

PAT?LIE S POLARIZAC?

Filed under: networks,Uncategorized — nax @ 13:12

Včera večer jsem si to nad??en? pro bezdr??tov? komunitn? s?t? opravdu u?il. Abych v??s trochu uvedl do obrazu, tak jedna ze dvou p??te??n?ch linek hodn? chybuje i kdy? sign??lu m?? habad?j. Zkou??el jsem odpojit sektorovku, kter?? je pravda jen kousek od n?, ale chybovalo to po????d. Ty pakety se toti? ztr??c? ve chv?li, kdy se ta linka p??ep?n?? z jednoho bitrate na jin?. No a pr??v? probl?m je v tom, ?e tahle linka se p??ep?n?? po????d. Za minutu to je schopn? projet v??echny bitrate co karta um?. Samoz??ejm? jsem zkou??el natvrdo nastavit t??eba ten nejni???? bitrate, ale nepomohlo.

?ili abychom s t?m n?co ud?lali (ta linka zrovna vede na nod, kde je doveden?? optika od UPC od kter??ch nakupujeme ve velk?m konektivitu) a jako mo?n? ??e??en? se jev? zm?na polarizace z horizont??ln? na vertik??ln?. Ono toti? to AP na kter? se p??ipojuji je vid?t mezi dv?ma panel??ky a t?m, ?e je to horizont??ln? polarizace a ta vlna kmit?? do stran, tak proto se to tam m???e v tom ??zk?m m?st? ml?t.

Dobr??, tak na irc jsme se p??es den kdy jsem sed?l v pr??ci dohodli, ?e večer provedeme akci zm?na a pt??k (owner toho AP kam ta linka vede) dokonce dal v?d?t, ?e u? p??id?lal na st??e??e ant?nu. Včera jsem pracoval a? do 19h, tak jsem to cht?l p??ehodit co nejd???v abych je moc nezdr?oval. P??ijel jsem dom??, sice mi bylo kapku divn?, ?e chlapci n?jak na icq ani irc neodpov?daj?, ale p??ičetl jsem to na vrub toho, ?e t??eba zrovna veče???.

Pustil jsem se tedy do rozmontov??v??n? t? ant?ny abych mohl zm?nit polarizaci. K tomu bylo t??eba povolit 2 ??roubky (v m?m p???pad? jen 1 ??roubek, proto?e ten druh?? m?? ztrhl?? z??vit – na??t?st? se nepotvrdila moje nočn? m??ra ?e ho budu muset od???znout pilkou na ?eleze) na dr???ku, tak dal??? 3 ??roubky (tedy sp??? matičky) a nakonec je??t? jeden ??roubek na k????ovej ??roubov??k. Blb?? bylo, ?e jsem zjistil, ?e nem??m vhodn?? kl?č a ?e ty matičky mus?m povolovat takov??m t?m nastaviteln??m bazmechtem jak nev?m jak se jmenuje. No a kdy? jsem to m?l v??echno p??ed?lan?, ant?nu upevn?nou na dr???ku v jin? poloze, tak se ozval pt??k, ?e to hw ap co m?lo p??ij?t na jeho stranu AP nesehnaly.

Super. Posl?ze jsem zjistil, ?e zebra (j?? tak ???k??m obecn? v??em d?mon??m z quaggy, čili u m? ospf a zebra) nefunguje tak jak by m?la a moji klienti se nedostanou r??zem nikam (i kdy? p??es tu druhou p??te??n? linku by jim to b??et m?lo). No za?il jsem pern? chvilky a nakonec jsem musel zase to cele roz??roubovat a na??roubovat a vr??tit do p??vodn?ho stavu. Jen jsem kuli tomu ukroutil jeden ??roub 🙁

Comments are closed.

Powered by WordPress