25.6.2004

ICMP, VPN, KAMEROV? SYST??M

Filed under: networks — nax @ 21:43

Nazr??l čas abych zase tro??ku vypr??zdnil sv??j pozn??mkovn?k na zaj?mav? odkazy. A začnu tro??ku zvesela. Narazil jsem toti? na str??nku nazvanou p???značn? Bush or chimp? Jej? autor si v??iml velk? podobnosti mezi jist??m velmi mocn??m mu?em a jist??mi zv???aty. Zahr??t si tam m???ete i pexeso. Nev??hoda ale je, ?e mi to pexeso p??i??lo trochu moc jednoduch?.

Dal??? v?c v?ce m?n? pro zasm??n? jsem vyhrabal na serveru brekeke, co? je jeden takov?? men??? diskusn? koutek, kde se slejz?? v?t??ina m??ch kamar??d?? ze st??edn? ??koly. Konkr?tn? v??m chci p??edhodit HOWTO Encourage Women in Linux. Ne ?e bych to n?jak zvl?????? pot??eboval. Moj? mil? malence se tuč????čci lib?. Ale t??eba se to ??ikne n?komu z v??s.

Kdy? u? jsem u t? svoj? p???telkyn?, tak bych u? j? konečn? m?l ud?lat tu VPNku aby na net nemusela l?zt p??es proxy. On toti? owner AP p??es kter? je p??ipojen?? do czfree zaryt? odm?t?? ud?lat u sebe source routing a t?m umo?nit aby se jej? inet trafik routoval sm?rem k na??? igw. No a kdy? vpn, tak buďto pptp, co? je ale MS protokol (na druhou stranu se bude daleko jednodu??eji nastavovat ve windows) a nebo sp???e rad??i ipsec, ale na jeho nastaven? ve windows XP (TM) se budu muset pou??t n?jak?? podrobn?j??? n??vod. Určit? sem pak nap???u svoje zku??enosti, proto?e to bude velice v??znamn?? p???sp?vek k m??m znalostem s?t?.

No a abych osl?m m??stkem nav??zal – tak co se s?t? t??če, tak si sem poznamen??m i docela zaj?mavou informaci, co prob?hla na irc kan??lu a toti? jak? v?ci minim??ln? z ICMP protokolu by m?li b??t na firewallu povoleny, aby se člov?k nevystavoval zbytečn??m “divnostem” v chov??n? s?t?. Napsal to caha, co? je jeden z lid? co zpravuje legend??rn? hysterku a tedy co se bezpečnosti rozhodn? v? co ???k??. Hned jsem si do v??ech firewall?? kter? jsou pod moj? zpr??vou (konkr?tn? 5) p??idal tyhle pravidla:

$IPTABLES -A INPUT -p ICMP –icmp-type 0 -j ACCEPT # echo reply (0)
$IPTABLES -A INPUT -p ICMP –icmp-type 3 -j ACCEPT # destination unreachable (3)
$IPTABLES -A INPUT -p ICMP –icmp-type 8 -j ACCEPT # echo request (8)
$IPTABLES -A INPUT -p ICMP –icmp-type 11 -j ACCEPT # time exceeded (11)

Na z??v?r tu m??m jeden odkaz na GPL kamerov?? syst?m, co? je software, kter?? zaznamen??v??, analyzuje a zobrazuje z??znamy z jedn? nebo n?kolika kamer. Abych to trochu vysv?tlil, tak mus?m uv?st, ?e u n??s ve vchod? se bytov? dru?stvo rozhodlo, ?e nainstalujeme kamerov?? syst?m proti zlod?j??m a m??ma n?jak ne??ikovn? argumentovala proti tomu, aby byly kamery bez z??znamu jen napojen? na n?jak? televize p??r vybran??ch lid? v dom?. Kdy? jsem to sly??el p??ed sch??z? na kterou pak m??ma ??la, tak jsem ??ekl, ?e je to p?kn?? hovadina a takov?? kamerov?? syst?m bude ??pln? na houby. No a pak jsem se dozv?d?l, ?e v z??pisu z t? sch??ze se objevilo, ?e jsem odborn?k na kamerov? syst?my a ?e mne dru?stvo pov???ilo vypracovat n??vrh ??e??en? (m??ma to samoz??ejm? rozporovala a odm?tla ten z??pis podepsat, ale bylo j?t houbeles platn?? – hold takhle to dopad??, kdy? se n?kdo vyj??d??? proti z??m?ru veden?).

Nicm?n? kdy? jsem na??el tenhle odkaz, tak m??m č?m d??l v?t??? chu?? se do toho pustit. Tenhle chytr?? soft b??? na linuxov?m poč?tači, do kter?ho je p??ipojena buď b??n?? kamera s televizn?m v??stupem p??es televizn? kartu (s BTTV čipem) nebo podporovan? USB kamery nebo IP kamera (ty jsou ale d?sn? drah?) a na poč?tači b??? daemon, kter?? buď ukl??d?? nebo analyzuje nebo streamuje nebo v??echno najednou. Cel? se to pak ovl??d?? p??es webov? rozhran? a um? to takov? vychyt??vky jako je nahr??v??n? jen p??i pohybu, nahr??v??n? jen p??i pohybu v určit? z??n? na obr??zku, nebo zv??raznit zaznamenan?? pohyb. Pokud by ten poč?tač do kter?ho by to bylo p??ipojeno m?l dostatečn? velik?? disk, tak by pak bylo mo?n? m?t z??znamy lid? co ??li do bar??ku pom?rn? dlouhou dobu dozadu. Nem??m ale moc p??edstavu jak rychle by se ten disk plnil a t?m ani jestli by bylo mo?n? z??lohovat t??eba na DVD-RW nebo tak n?co.

Na str??nk??ch projektu se p???e, ?e na provoz jedn? kamery stač? i star??? PII. Samoz??ejm? s t?m jak roste počet kamer p??ipojen??ch k poč?tači, tak t?m roste i pot??eba lep???ho HW. No budu muset zaj?t za n?k??m z dru?stva a zjistit jak?? asi tak cena by byla je??t? ??nosn??.

Comments are closed.

Powered by WordPress