16.7.2004

CO JSEM SE NAU?IL ZAT?M O R?DIU

Filed under: Uncategorized — nax @ 15:02

Jak tak kouk??m tak tohle bude asi rekord, co se zanedb??n? tohohle blogu t??če. T??i t??dny sem snad je??t? p??est??vku v p???sp?vc?ch nem?l. Je to asi t?m, ?e sem teď kdy? nechod?m do ??koly po????d v jednom kole, proto?e d?l??m spoustu v?c?, kter? ale j?? chci a nikdo m? je nediktuje. Ale je načase si sem zaznamenat p??r poznatk?? ne? je zase zapomenu.

??m bych tak asi začal? No t??eba t?m, ?e po zkou??k??ch sem se p??ihl??sil na v??zvu r??dia akropolis, ?e hledaj? nov?ho moder??tora pro sv??j poč?tačov?? magaz?n terabajt. Je to studentsk? neprofesion??ln? r??dio (ne ???dn?? honor???? nebude – beru to jako mo?nost n?co nov?ho se naučit a taky z?skat snad trochu t? presti?e – ale t??eba to dopadne opačn? ;), kter? vys?l?? p??es internet a teď nov? tak? po kabelovce UPC. Na??t?st? p??es pr??zdniny terabajt nevys?laj?, tak?e m??m dost času abych si tu pr??ci moder??tora takov?ho po??adu nacvičil nanečisto a tak teď t??den co t??den do toho studia 2 chod?m a vys?l??m do zdi. L?pe ??ečeno p??iprav?m si novinky za uplynul? 2 t??dny (ud?lal jsem si nato takovou jednoduchou ??ablonu v latexu aby mi z toho vypadl dokument se dv?ma sloupci – l?pe se to čte, proto?e je pak men??? pravd?podobnost ?e člov?k skoč? na ??patn?? ????dek). Tak bych shrnul rady kter? v?dy pak dostanu od zku??en?j???ho:

* Ka?d?? zpr??vička mus? m?t nadpis. Prost? n?co co posluchače uvede do probl?mu, aby se nedozv?d?l o čem to je a? ??pln? na konci.
* Je pot??eba v??echny slo?it?j??? v?ci n?jak stručn? vysv?tlit, aby si posluchač nep??ipadal, ?e tomu nerozum?. U tohohle po??adu se sice p??edpokl??d?? určit?? znalost problematiky i u posluchače, ale p??ece jen m??lokdy u??kod?, kdy? se pojmy jako RSS, nebo jabber transport vysv?tl?, aby v??ichni v?d?li o čem je ??eč.
* Ka?d?? p??e??ek je stra??n?? chyba. Pokud se po??ad p??edt??č? (jako t??eba tady) tak je nutn? ka?dou zpr??vičku nahr??vat tak dlouho a? bude ??pln? bez p??e??eku.
* Je pot??eba aby pokud mo?no nebylo poznat, ?e to člov?k čte. T?m se mysl?, t??eba takov? to “u? to m??m konečn? za sebou” klesnut? hlasu na konci, nebo “tady si n?jak nejsem jist?? co n??sleduje” zpomalen? uprost??ed zpr??vičky. Tak? je pot??eba vytipovat si m?sta, kde n?co zd??raznit, nebo kde v hlase d??t najevo pokrčen? ramen.
* Co nejm?n? ukazovac?ch z??jmen. J?? toti? dost často pou??v??m v?ty jako “… a to m?? za n??sledek …” a podobn?

Co mi ale d?l?? po????d hrozn? probl?my jsou p??echody mezi jednotliv??mi bloky, nebo uv?t??n? a z??v?r – prost? ty v?ci co nečtu ale ???k??m z patra. Snad se to je??t? do konce pr??zdnin podd??. Ale jist? si tu chci poznamenat takov?? docela ??ikovn?? zp??sob jak č?st text rovnou na muziku, na kter?? jsem p??i??el, kdy? jsem tam byl naposledy. Pro st???h??n? a dod??v??n? podkresu se tam pou??v?? GNU editor Audacity. Ten m?? takovou vlastnost, ?e ka?d? nov? nahr??v??n? ukl??d?? do dal??? stopy v aktu??ln?m projektu. To se hod? hlavn? proto, ?e se pak ta dan?? stopa d?? r??zn? posouvat v čase, tak?e kdy? v??m konec zpr??vičky vy??el zrovna n?jak ne????astn? t?sn? po n?jak?m hudebn?m vyvrcholen? v podkresu, tak s tou stopou prost? ??oupnete vzhledem k podkresu, tak aby to hezky vypadalo. Docela dobr?? vlastnost taky je, ?e kdy? zpr??vičku zkaz?te, tak prost? k????kem zav??ete jen tu stopu s tou nahr??vkou a nahr??v??te d??l a odpad?? tak zdlouhav? vyst???h??v??n?, kter? by bylo t??eba d?lat v editoru, kter?? by to nahr??val v??e do jedn? stopy.

No ale teď konečn? k tomu f?glu: kdy? chcete č?st na podkres, tak si ho v poč?tači mus?te pustit. Jen?e pak je ten podkres sly??et i v t? stop? s nahr??vkou, co? by nemuselo vadit, ale u? byste s t?m nehnuly dop??edu a dozadu. Tak jsem p??i??el na to jak to obej?t. Pustil jsem si podkres, ale s v??hou jsem hnul a? na doraz na lev?? kan??l. T?m jsem do sluch??tek dost??val podkres sice jen do jednoho ucha, ale to celkem nevadilo, kdy? je to stejn? jen pro moj? orientaci, nicm?n? t?m jsem ve v??sledn? stop? m?l podkres jen v jednom kan??le a v druh?m byl jen m??j hlas. No a pak jsem vyu?il funkc? audacity pro pr??ci s kan??ly (klepne se na pruh s n??zvem kan??lu a otev??e se menu) a tady jsem nejd???v nov? nahran?? an??l splynul na 2 samostatn? (prav?? a lev??) a pak jsem ten s podkresem klepnut?m na k????ek sm??znul a ten druh?? určil jako mono. Nav?c si pak p??i zeslabov??n? a zesilov??n? podkresu mezi zpr??vičkami m???ete pomoct tak, ?e si posouv??te kan??l s podkresem v?dy dol?? tak, abyste ho po????d m?li mezi t?ma dv?ma zpr??vičkami, mezi kter??mi chcete ud?lat podkres.

Teď mne ček?? n?jak?? ten zku??ebn? rozhovor. P??edb??n? jsem se domlouval s gulim (n???? spr??vce cloudu – prost? nejvy????? p??edstavitel czfree u n??s na s?dli??ti) a budu si s n?m pov?dat o FreeBSD.

————————————————————————–
NEZN?M?? HESLO ROOTA V LINUXU

Apropos, kdy? u? mluv?m o FreeBSD, tak ho budu asi instalovat na toho Sparc Station 5 o kter?m jsem u? tady psal. On na tom toti? nen? Solaris, ale pouh? SUSE, kter? mne moc nel??k??. Sice jsem se do n?j dostal (zase jednou se sakra vyplatil tenhle blog, proto?e n??vod a hlavn? pot??ebn?? odkaz jsem k tomu na??el pr??v? zde) i p??esto, ?e jednou?ivatelsk?? re?im byl zaheslovan?? (cht?lo to heslo roota). Jen pro zopakov??n?:

Do boot promptu je pot??eba specifikovat jin?? init
boot: linux init=/bin/bash

a a? to nabootuje, tak se m?sto initu pust? bash (tedy nepust? se ???dn? startovac? skripty a tedy / je st??le p??ipojeno jako read only). A v bashi je mo?n? sm??znout heslo roota asi takhle:

# mount -o remount,rw /
# vi /etc/shadow (a v shadow sm??znout druh? pole, kter? je zaheslovan??m heslem)
# sync; sync; sync; mount -o remount,ro /

no a teď je mo?n? stisknout tlač?tko reset na kejsu a norm??ln? nabootit linux a po zad??n? username root by se to nem?lo zeptat na heslo. Pak u? stač? jen zm?nit heslo roota na n?co sv?ho pomoc? passwd a je hotovo.

Abych p??ede??el zbytečn??m koment??????m kipa, jen uvedu, ?e zm?na initu jde samoz??ejm? podm?nit heslem, tak?e pokud chcete skutečn? bezpečn?? syst?m, tak i tohle se d?? zak??zat. Pak u? skutečn? zb??v?? jen vyndat disk a p??ipojit si ho v jin?m linuxu a pokud jste tak paranoidn?, ?e to zapomenut? heslo roota jste pou?ili i k za??ifrov??n? toho disku, tak pak u? zb??v?? jen instalovat znova.

————————————————————————–
GRE TUNEL CHOD?C? NECHOD?C?

Taky se mi poda??ilo zjistit proč Ondrovy Tesa??ovi, kter?mu jsem ud?lal GRE tunel k sob? (kuli tomu, ?e Awe u sebe odm?t?? z??sadn? zm?nit default routu do czfree by?? jen pro klienty), to n?kdy chod? a n?kdy ne. P??vodn? se domn?val, ?e je to vinou ??patn? zam???en? Ronji, ale kdy? pak to znovu zam???ili a po????d to prost? n?kdy chodilo a n?kdy ne, tak mi o tom ??ekl, a j?? jsem se sna?il vystopovat p???činu. Nakonec to bylo docela jednoduch?? hloup?? chyba, ale na druhou stranu tot??ln? nech??pu jak mu to občas mohlo fungovat.

Probl?m byl toti? v tom, ?e ve firewallu je pot??eba povolit GRE PROTOKOL (tedy jak je v tom čl??nku na rootu, podle kter?ho jsem to nastavoval: protokol 47! No jo, jen?e j?? blbec tam povolil port 47. Asi mne prost? zm??tlo to č?slo.

Comments are closed.

Powered by WordPress