21.7.2004

PO??TA?OV? U?EBNA PODLE JEDNOHO MUSTRU

Filed under: Uncategorized — nax @ 10:59

Zn??te to, m??te p??ed sebou n?jak??ch 20 poč?tač?? a pot??ebujete, aby na nich byly nainstalov??ny a nastaveny v??echny aplikace naprosto stejn?, proto?e se na nich po skončen? pr??zdnin bude vyučovat n??početka. Asi p??ed t??dnem jsem za?il takov? hezk? retro, proto?e p??ed podobn??m probl?mem jsem st??l u? n?kdy po skončen? druh??ku nebo t??e????ku na st??edn?, kdy jsme museli taky “p??einstalovat” v??echny poč?tače v učebn?. Tehdy jsem se toti? s Otou starali o jednu učebnu a ani n??s nenapadlo, ?e bychom m?li v??echny poč?tače zdlouhav? instalovat po jednom. Proč, kdy? existuje lep??? zp??sob. M???ete toti? nainstalovat jeden vzorov?? poč?tač se v???m v??udy (chce to ho trochu – tedy trochu v?c – otestovat), pak se z n?j ud?l?? image (tedy p??esn?? kopie disku) a ta se pak p??es s??? nahraje na ostatn? poč?tače a kdy? to pak nabootujete a u ka?d?ho zm?n?te jen n??zev poč?tače (a IP pokud nem??te DHCP server) a pak u? se jen koch??te jak m??te kr??sn? čist? nainstalovan? v??echny poč?tače s n?jakou naprosto stejnou chybou, na kterou jste zapomn?li p??ed t?m, ne? jste ud?lali image 😉

Tenkr??t jsme ten image d?lali pomoc? Norton Ghost (netu???m u? jak jsme se k n?mu dostali, ale chci v???it, ?e ho ??kola m?la leg??ln?). Nav?c tenhle zp??sob instalace m?? tu v??hodu, ?e kdy? p??estane na n?jak?m poč?tači n?co chodit, tak se prost? po vyučov??n? nabootuje z diskety ghosta a nalije se tam ten image a b?hem p??l hoďky (z??le?? na velikosti disku) je p??einstalov??no. Teda vzpom?n??m si jak jsme jednou takhle b?hem vyučov??n? reinstalovali 3 poč?tače najednou a asi 4 hodiny jsme t?m učitel??m slibovali, ?e u? to do p??l hodiny bude – ty n??s pak nem?li moc r??di.

Tentokr??t se pt??k (to je n??čeln?k na??eho neziskov?ho sdru?en? zaji????uj?c? č??st czfree.net u n??s na s?dli??ti) zm?nil, ?e pot??ebuje p??einstalovat asi tak t?ch 20 poč?tač?? na jeho b??val? ??kole – gymplu p?snick??. Nab?dl jsem se mu jako dobrovoln?k, proto?e teoreticky jsem v?d?l, jak na takovou image pod linuxem, ale prakticky jsem s t?m je??t? zku??enosti nem?l. P??vodn? idea byla takov??, ?e se nainstaluj? widle (ty poč?tače co tam pou??vaj? nejsou zrovna ???d?? d?la a tak to jsou 98čky) a pak se na druhou č??st disku nainstaluje linux a pomoc? n?j se ud?l?? image, kter?? se hod? na server a na ostatn? poč?tače se jen nainstaluje ten linux a nahraj? se tam ty widle pomoc? t? image partition.

Jen?e člov?k m?n? … nainstalovali jsme widle a zjistili, ?e nem??me zrovna ???dnou vhodnou instalačku linuxu (sice jsem m?l asi 6 CD z časopisu Linux+, ale vesm?s to byly v??echno live distribuce nebo instalačky n?jak??ch hrozn? komerčn?ch linux?? – dokonce k vid?n? byla i jedna trial verze Linuxu 😉

Pt??k je ale od guliho u? p?kn? naočkovan?? FreeBSD a tak mu netrvalo dlouho se rozhodnout, ?e v??ude nainstalujeme FreeBSD, nav?c kdy? instalace Expres/Minimal trv?? t??eba jen 5 minut (no ale pak tam nen? ani bash – jen samotn?? sh).

K tomu se v???e takov?? zaj?mav?? historka – dopoledne (to jsme je??t? instalovali ty widle) mi pt??k pov?dal, jak na irc na kan??le czfree.net woody nebo kdo poradil n?jak?mu chud??kovi, ?e dhcpd stopne pomoc? p???kazu rm -rf /! Po chv?li se prej ten chud??k ozval znovu, ?e to trv?? n?jak dlouho a hrozn? p??i tom hrabe disk :)) No jo, aby ne kdy? tenhle p???kaz pod rootem sm??zne cel?? disk!

Co ale bylo zaj?mav?, ?e kdy? jsme na ten zku??ebn? poč?tač nainstalovali to BSD, tak jsme zjistili ?e se nechov?? podle oček??v??n? a dosp?li jsme k n??zoru, ?e z??ejm? to bude n??sledek drobn?ho p??eklepu co se pt??kovi p??i instalaci n?kde (u? nev?m kde) povedl, a ?e kdy? ta instalace trv?? 5 minut, tak se to proste instalne znovu. Pak pt??k v??znamn? pronesl: “Tohle jsme si v?dycky cht?l zkusit.” a napsal do konzole roota rm -rf /!

N??sledoval nepopsateln?? zvuk a “Do pr.ele!” – proto?e rm najednou začalo vypisovat hl????ky obsahuj?c? soubory z windowsov? partition. T? partition na cel?m sv?t? jedin? na kter? byla na??e vzorov?? instalace widl? se kterou jsme str??vili cel? dopolodne. Pt??k toti? zapomn?l, ?e ji m?? p??ipojenou n?kam do /mnt. Na??t?st? m?l tolik rozumu (nebo mo?n?? ho m?lo to BSD) aby byla p??ipojena jak read-only.

No ale teď k tomu imagov??n?. Nakonec jsme k tomu to BSD nepou?ili, proto?e jsme se rozhodli, ?e nejlep??? bude ud?lat image cel?ho disku i s nainstalovan??m BSD. Pou?ili jsme k tomu moje CD velikosti vizitky (kter? nos?m v?dy u doklad?? a tedy jako jedin? nepoch??zelo z Linux+) s distribuc? lnx bbc. Akor??t jsme n?jak nedomysleli jak to budeme p??es tu s??? kop?rovat. Na internetu jsem vygooglil Wonders of ‘dd’ and ‘netcat’ a bylo jasno.

Teda alespo?? co se vytvo??en? image t??če. Prost? se ud?lalo na vzorov?m poč?tači:

dd if=/dev/hda | nc 10.1.1.1 9000; echo -ne “\a\a”

č?m? se prost? bral obsah disku a pal se na server port 9000 a a? se tam nacpe cel?? disk, tak to dvakr??t p?pne. Na serveru jsme tedy pustili:

nc -l -p 9000 > data/image_v0.1.iso

No a pak na jin? konzoli jsem si je??t? pro kontrolu pustil:

while $1 do clear; ls -l image_v0.1.iso; sleap 0.5; done

abych m?l kontrolu jak daleko v kop?rov??n? u? jsme.

No a pro kop?rov??n? na poč?tače jsme vyu?ili distra slack?? (ty maj? celkem asi 170MB, tak?e to bylo taky rychle naboot?n??, ale v tom LNX-BBC jsme nerozb?hly NFS) a p??es to nfs jsme prost? p??ipojili vzd??len?? adres???? a ud?lali:

dd if=/mnt/server/data/image_v0.1.iso of=/dev/hda

Comments are closed.

Powered by WordPress