24.7.2004

FREEBSD A SONY VAIO PCG-C1VR/BP

Filed under: FreeBSD — nax @ 19:38

Tak Zauruse definitivn? m?t nebudu. M?sto toho jsem se nakonec nechal udolat t?m, ?e mi v??ichni ???kaly, ?e linuxov? PDA je zbytečn? m??lo v??konn? a hod? se jen na st??edn?, kde je ta velikost rozhoduj?c?. Po tom, co jsem t?sn? prohr??l 2 aukce o Zauruse na ebay.de jsem n??hodou za??el do bazaru ve V??clavsk? pas???i a tam jsem uvid?l naprosto sq?l?? notebook pro mne. Je to Sony Vaio PCG-C1VR/BP a abych zbytečn? nezdr?oval tak tady jsou jeho specifikace (ten sloupec v vpravo – ??koda ?e to nen? ten druh?? s vestav?n??m bluetoothem, ale m??m v pl??nu si časem koupit Memory Scick Bluetooth modul od Sony, kter?? by to m?l ??e??it. Stejn? jin? vyu?it? pro ten Memory Stick port nem??m).

P??vodn? na tom byly Windows XP a jedin?? zaj?mav?j??? aplikace co tam byla nainstalovan?? (krom? obslu?n?ho programu ke kame??e) byl Unreal Turnamet, kter?? se na tom docela hejbal alespo?? vzhledem k tomu, ?e to je minibook a “jen” 600MHz. No ale mysl?m, ?e pro provozov??n? unix?? to bude docela dost. Z??m?rn? nep???u linuxu, proto?e v tuhle chv?li tam linux ???dn?? nem??m i kdy? jsem m?l p??vodn? v pl??nu tam d??t nejd???v source distribuci Gentoo. Jednak jsem cht?l tenhle hardcore linux, kde pr?? m??te opravdu v??e pod kontrolou (instalace prob?h?? prost? tak, ?e nabootujete n?jak?? linux – t??eba live distro – ručn? vytvo???te partions, rozbal?te minim??ln? set utilit a pak se chrootnete do t?ch nov? vytvo??en??ch parti??en a v??e se p??ekompiluje od adama (l?pe ??ečeno od p??ekladače)).

Jen?e jsem narazil na probl?m – v tom m?m notebooku nen? floppy ani vestav?n?? CD-ROM a dokonce ani s???ov?? karta (to je asi hlavn? pot??). CD-ROM je p??ipojen?? p??e PCMCIA kartu, ale probl?m je, ?e PCMCIA ??lo je tam jen jeden (z??ejm? cena za v??hu a velikost). Nicm?n? velice rychle jsem vygooglil, ?e pro ??sp???n? nabootov??n? z CD-ROM mechaniky stač? do bootpromtu napsat n?co takov?ho:

boot: gentoo ide2=0x180,0x386

Ten parametr si teď po t??dnu pamatuju zpam?ti. Bez toho parametru sice začne bootovat kernel, ale jakmile se dostane k tomu, ?e pot??ebuje nat??hnout cokoli jin?ho z CD (t??eba p??ipojit n?jak?? filesyst?m), tak zhavaruje. Na druhou stranu po tom, co se mu daj? tyhle parametry, tak pak ani nemus? b??t podpora pcmcia v kernelu a b??? to.

Probl?m s Gentoo linux je ten, ?e se poč?t?? s t?m, ?e t?m??? v??e instalujete p??es s???. No a to je u mne probl?m. Kdy? nabootuju Gentoo Live Instalačn? CD, tak se dostanu a? do f??ze kdy se chrootnu, ale bohu?el teď se oček??v??, ?e si z internetu st??hnu nejnov?j??? zdroj??ky kernelu a p??elo??m si vlastn? j??dro. Jen?e jakmile vynd??m tu pcmcia kartu CD-ROMu abych ji nahradil wifi s???ovkou, tak jde cel?? syst?m do kytek, proto?e na ostatn?ch konzol??ch samoz??ejm? b??? nechrootl? prost??ed? a jakmile n?jak?? jak??koli daemon pot??ebuje n?co pustit, tak to nenajde.

Zkusil jsem tedy ??t?st? s FreeBSD. Je to syst?m unixov?ho typu, ale nen? zalo?en na GNU licenci, ale na BSD, kter?? (??ečeno hodn? polopat?) na rozd?l od GNU povoluje ud?lat se zdroj??ky naprosto cokoli, včetn? zm?ny licence. FreeBSD m?? tak? bootovateln? CD a jak jsem zjistil, tak to mi po nab?hnut? takov?ho menu rozhran? pro instalaci (tzv sysinstall) nech?? v pohod? vyndat tu kartu a d??t m?sto n? jinou. Souvis? to z??ejm? s t?m, ?e pr?? FreeBSD um? i takovou v?c, jako detouchnout ??adič a n??sledn? bezpečn? za b?hu poč?tače vyndat nebo vym?nit disk.

Bohu?el u FreeBSD nevy??el ten trik s tou zm?nou adresy CD-ROM ??adiče (tady se to d?l?? p??es volbu 6 v boot menu, kter?? v??s hod? to OK promptu, kde m???ete zm?nit takzvan? mib prom?nn? j??dra) a tak jsem nemohl instalovat z CD. Nicm?n? t?m, ?e jsem m?l voln? ruce k v??m?n? pcmcia karty, tak jsem tam dal wifi kartu co jsem m?l p??jčenou od pt??ka a pak sem m?l dobr?? z??kys. Kdy? jsem zvolil volbu instalovat p??es ftp, tak to nab?dlo konfiguraci s?t?, ale ve v??b?ru s???ov??ch interfac?? ta karta chyb?la. Trvalo mi asi den r??zn??ch pokus?? ne? jsem zjistil, ?e v menu Options je skoro na konci volba rescan devices a t?m se to vy??e??ilo. Pak jsem vesele nainstaloval bal?k minimal a mohl jsem zač?t s nastavov??n?m.

FreeBSD je tak? syst?m, kter?? nab?z? kompletn? rekompilaci tak aby cel?? syst?m byl maxim??ln? uzp??soben?? pro dan?? hw. D?? se vlastn? ???ci, ?e Gentoo je Linuxov?? distribuce s FreeBSD filozofi?. Ve dvou materi??lech o provozov??n? FreeBSD na modelech hodn? podobn??ch m?mu typu Sony Vaio sem se dočetl, ?e nejv?t??? probl?m je asi rozchodit funkci Suspend to disk, neboli aby se po zav??en? notese uspal ??pln? vypnul a po probuzen? nab?hnul co nejrychleji do stavu v jak?m byl p??ed usp??n?m.

Docela rychle jsem vygooglil diskusi acpi S4 resume partition, kter?? mi hodn? pomohla. Ve FreeBSD je toti? (tak jako v linuxu) mo?n? pou??t k ovl??d??n? ??et??en? energi? 2 rozd?ln? (sv??m zp??sobem konkurenčn?) ??e??en?: apm a acpi. Zat?mco apm je star???, odlad?n?j???, ale zato toho um? podstatn? m?n? acpi je naprost?? opak. FreeBSD (alespo?? v současn? dob? nejnov?j??? verze 5.2.1 – moc se v t?ch RELEASE a STABLE zat?m nevyzn??m, ale mysl?m ?e prost? je to nestabiln? verze) defaultn? m?? zapnut? acpi a pro zapnut? apm podpory (nedoporučuje se pou??vat je současn?) bych musel rekompilovat j??dro (tro??ku mne zm??tlo, ?e t??eba apm -z fungovat a opravdu se podle nastaven? acpi pokou??el suspendnout poč?tač, ale to asi bude t?m, ?e acpi se sna?? wrapnout i star?? vol??n? apm).

Kdy? jsem dal:

# sysctl -a | grep acpi

vypadly na mne v??echny volby a informace o acpi o kter??ch v? j??dro. Hlavn? pak jsem t?m zjistil, ?e biosem jsou podporovan? jen stavy S3, S4 a S5. Podrobn? vysv?tlen? co kter? č?slo zaznamen?? jsem na??el v man 8 acpiconf. Pro mne je d??le?it?, ?e S3 je usp??n? bez ulo?en? na disk a kdy? jsem ho zkusil pomoc?

# acpiconf -s 3

tak se sice poč?tač uspal, ale hned se zase probudil. Z??ejm? ho probud? n?jak?? interupt, mo?n?? hodin. Zaj?mav?j??? to bylo s S4, co? je usp??n? s ulo?en?m na disk. To se korektn? uspalo a poč?tač se vypnul, ale kdy? jsem ho znovu zapnul tak se bohu?el nenat??hla ulo?en?? pam??? a norm??ln? to nabootovalo samoz??ejm? s t?m, ?e mi to vynadalo, ?e disky nebyly korektn? vypnut? a mohou tedy b??t po??kozen?? data (tedy se disky p??ipoj? jen jako read only a po p??ihl????en? je pot??eba d??t fsck aby se p???padn? nesrovnalosti v inodech opravily). Vlastn? ani nem??m p??edstavu kam se ta pam??? ukl??dala (??ekl bych ?e do swapu, ale ruku do ohn? bych za to nedal.

To se mi samoz??ejm? nel?bilo a tak jsem d??l p??tral po internetu abych zjistil n?co bli????ho o t? partition co by jako m?la b??t vytvo??en?? speci??ln? pro usp??n?. A m?l jsem ??sp?ch. V souvislosti se Sony Vaio (ale mo?n?? bude chodit i pro jin? booky) jsem na??el progr??mek phformat, kter?? naform??tuje partitionu na tu usp??vac?. Trochu zvl????tn? se pou??v?? (a ???dn?? help v n?m nen?), ale p??ečetl jsem si funkci main a bylo jasno.

Je pot??eba vytvo??it prim??rn? partition o velikosti o n?co v?t??? ne? je velikost celkov? RAM (j?? m??m 128MB ale pro jistotu jsem dal 160MB – nicm?n? i n?jak??ch 135MB by m?lo stačit, proto?e k RAM se pak ukl??d?? jen je??t? cache a snad registry procesoru atd). Typ t?to partition je pot??eba nastavit na 0xA0 (tedy A nula hexa), co? je n?jak?? Thinkpat Hibernation FS. Nev?m je??t? jak se to d?l?? ve FreeBSD a fdisk je jin?? ne? ten linuxov??, tak jsem si bootnul jedno ze sv??ch live CD linuxu a ud?lal to v n?m hezky pohodln? pomoc? cfdisk.

Kdy? jsem potom bootnul do FreeBSD tak jsem si n?čeho v??iml – ono toti? p??vodn? byla hodnota:
hw.acpi.s4bios: 0
znamenala, ?e bios nepodporuje us?n??n? na disk a bude se to muset ??e??it pomoc? OS, ale teď najednou to m?lo hodnotu 1. No a kdy? jsem zkusil

# acpiconf -s 4

Tak to skutečn? usnulo a spr??vn? se to probudilo.

Teď u? zb??valo jen n?jak nastavit aby se uspal p??i zav??en? poč?tače. No a to u? byla docela trivka, proto?e se to tak? d?l?? p??es prom?nn? j??dra. Stačilo do souboru /etc/sysctl.conf nastavit tohle:

hw.acpi.sleep_button_state=S4
hw.acpi.lid_switch_state=S4
hw.acpi.standby_state=S4
hw.acpi.suspend_state=S4

Comments are closed.

Powered by WordPress