28.8.2004

POVINN? T?LOV?CHOVN? KURS V TEME?V?RU

Filed under: Uncategorized — nax @ 15:18

Konečn? se zase dost??v??m k tomu n?co napsat do blogu. Prvn? dva t??dny v m?s?ci jsem ani nic napsat nemohl, proto?e jsem nejd???ve se svoj? drahou polovičkou u??vali sq?l??ch cyklostezek na kolečkov??ch brusl?ch v Pod?bradech a dal??? t??den jsem si d??val do t?la na povinn?m t?lov??chovn?m kurzu v Teme??v??ru.

U toho bych se mo?n?? pozastavil, aby zde bylo info co a jak, proto?e j?? jsem tam jel absolutn? bez informac? (pravda Zikmundov?? n?jak? info d??vala kdy? se platila z??loha, ale po n?kolika m?s?c?ch u? jsem samoz??ejm? nev?d?l v??bec nic). Jede se tam tak, ?e kdy? pojedete po silnici mezi T??borem a P?skem, tak (sm?rem od T??bora) p??ejedete most p??es Vltavu (neboli vodn? n??dr? Orl?k) a vjedete do vesničky Teme??v??r. Tam zahnete doprava (pokud si to dob??e pamatuji, tak v t? vesnici nikam jinam doprava zahnout nejde) a p??ed v??mi by m?la b??t vzadu studna. Tu minete po sv? lev? ruce a pak jedete po????d d??l ven z vesnice po zpevn?n? cest? na rozcest?čku nepojedete rovn? do krav?na, ale po cest? doleva, po lev? stran? minete takov?? o??kliv?? rybn?ček (obzvl????t? nebezpečn?? cestou po p??lnoci z hospody 😉 a pak u? nem??te kam zabloudit a prvn? stavba ke kter? dojedete je chata ve vlastnictv? FEL ?VUT a na plotu zep??edu to je napsan??. Mo?n?? byste taky mohli i p??es vzrostl? stromy a k??ov? u plotu vid?t dv? antukov?? h??i??t? (volejbal, nohejbal, tenis, basket). P??ed vratama je m?sto odhadem tak na 8 aut, tak?e p??ijet vlastn?m autem s n?kolika k??mo??i se b??t nemus?te. Kdy? bude aut v?c, tak se daj? odstavit i vedle cesty na okraj louky, kde se hraje frisbee a softball.

Co se ubytov??n? t??če, tak to je na ??rovni. Hlavn? si nezapome??te p??ez??vky jako j??. Po dvou dnech jsem zjistil ?e to bez nich nep??jde a musel jsem si je v P?sku v Hypernov? koupit za drah? pen?ze. Na pokoj?ch jsou lampičky (v r??zn?m st??diu funkčnosti) a taky lednička, tak?e nen? probl?m uchov??vat potraviny pot??ebn? na sn?dan? a veče??e. Na sn?dan? se voz? housky (jedna za 2 koruny) a rovnou p??i odb?ru od slu?by se zaplat?. Ob?dy jsou hromadn? a voz? je ka?d?? den uva??en? z n?jak? v??va??ovny a na slu?b? je pak jen rozd??n? a umyt? n??dob?. Slu?bu m?li v?dy dva pokoje a z??le?elo na nich jak si povinnosti rozd?lili a postupn? se vyst???dali v??ichni.

K dispozici byla pom?rn? velk?? m?stnost jako j?delna, kde byla i televize, tak?e pokud nem???ete ??t bez televizn?ch zpr??v nebo n?jak?ho seri??lu, tak asi neum??ete. P??es den je ale program (a? na jedno dopoledne) p??edem dan?? a v?dy se hraj? n?jak? sporty, tak aby si ka?d?? zkusil t?m??? v??echno a v druh? č??sti t??dne se pak odehr??vali turnaje mezi rozlosovan??mi t??my. Jedno odpoledne (po tom voln?m dopoledni) se odehr??l takzvan?? orientačn? “b?h” (v na??em pod??n? sp???e pochod), kdy se v??ichni rozd?lili do 5ti členn??ch dru?stev a ka?d? dostalo velmi podrobnou mapu jednoho m?sta. Pak jsme b?hem p??l minuty museli na velk? map? naj?t jak se tam dostat a doj?t tam (bylo to asi 7km od chaty). Na podrobn? map? byly vyznačeny polohy fla??ek na kter??ch byly p??ipevn?ny ot??zky. Celkem jich tu???m bylo 12. Za ka?dou ??patnou odpov?ď byla 30min penalizace, za nenalezen? 1h. My jsme nalezli a jako jedin? spr??vn? zodpov?d?li v??echny ot??zky a i kdy? jsme m?li ??pln? nejhor??? čas, tak po p??ičten? penalizac? ostatn?m jsme to vyhr??li. Mus?m ale podotknout, ?e j?? jsem na tom p???li?? z??sluhu nemohl, proto?e zhruba tak od p??lky jsem u? byl tak vyčerpanej a dehydratovanej, ?e jsem skoro nev?d?l co d?l??m. Plyne z toho ponaučen?, ?e 3 fla??ky vody na 5 lid? je zatracen? m??lo.
—————————————————————————
NOV? KERNEL NA FREEBSD NEBOOTUJE

No a ty dal??? 2 t??dny jsem pak nic moc zaj?mav?ho co bych musel cp??t na blog ned?lal. Snad jen jsem pokračoval v instalaci a rekompilaci toho FreeBSD na m?m notebooku. Hlavn? na co jsem p??i??el bylo, ?e kernel po rekompilaci podle nastaven?ch z minul?ho p???sp?vku nenab?hl. Vlastn? hned jak prob?hl pokus o jeho zaveden? (hned po obrazovce s ď??bl?kem a v??b?rem mo?nost?) se notebook restartoval.

Hned m? napadlo, ?e ten Crusoe si asi moc nerozum? s t?m, ?e jsem to v??echno kompiloval jako pro i686 a nakonec se to uk??zalo jako spr??vn?? p??edpoklad. Nabootoval jsem tedy p??vodn? j??dro podle postupu uveden?m ve FreeBSD handbooku, toti? do OK promptu jsem napsal postupn?:

OK unload
OK boot kernel.old

a pak jsem kernel zkompiloval jako pro i586. Podle 6. d?lu čl??nku na rootu jsem pak zkompiloval i zbytek z??kladn?ho syst?mu pro i586 a p??e??el na n?j. Akor??t jsem nejd???ve musel ud?lat
mergemaster -p
p??ed t?m, ne? jsem p??e??el do jednou?ivatelsk?ho re?imu a provedl make installworld, proto?e byla pot??eba pro jeho ??sp???n? proveden? ji? existuj?c? u?ivatel proxy.

Dal??? v?c co jsem rozchodil je zvukovka, i kdy? tam m? je??t? n?jak?? pr??ce ček??. Pou?il jsem generick?? driver snd_driver a bsd??čku jsem to ??ekl takhle:
echo snd_driver_load=”YES” >> /boot/loader.conf
Jen?e teď loader p??ed tou ??vodn? nab?dkou p??ed zaveden?m j??dra p???e docela dost chybov??ch hl????ek ohledn? zvukov??ch driver?? a j?? netu???m proč. Ka?dop??dn? zvuk ale funguje.

D??l jsem pak nechal kompilovat obrovskou ??adu softu a hlavn? jsem se rozhodl nepou??vat u? jako X server XFree86, ale m?sto n?j pou??t nastupuj?c? generaci server x.org. V?c se m?? tak, ?e XFree86 zm?nil po zat?m posledn? verzi svoj? licenci tak, ?e u? nen? kompatibiln? s open source a tak t?m??? v??echny distribuce ozn??mili ?e ji? nov? verze XFree86 nebudou za??azovat. Aby v??ak v??voj grafick?ho serveru mohl j?t d??l, na zdroj??c?ch posledn? dostupn? verze pod open source licenc? začal vznikat projekt X.org, kter?? m?? tak? velmi bl?zko k iniciativ? freedesktop, kter?? si klade za c?l standardizovat sd?len? prost??edky, tak by si to gnome a kde ned?lalo podle sv?ho, kdy? stač? jedno ??e??en?.

P??i kompilaci Xorg jsem narazil na docela zaj?mav?? z??drhel.
cd /usr/ports/x11/xorg
make install clean

skončilo z chybou. Na??t?st? se mi poda??ilo naj?t na internetu n?jak?? email do konference a v odpov?di st??lo, ?e je pot??eba nejd???v zkompilovat xorg-libraries a pak teprve zbytek. Hold je to software v ran?m st??diu portov??n? na freebsd, tak tam tahle z??vislost je??t? nen? vy??e??ena.

Comments are closed.

Powered by WordPress