29.9.2004

PR?CE NA V?C NE?? PLN? ??VAZEK A PHP EXTENSIONS NA FreeBSD

Filed under: Uncategorized — nax @ 00:44

Tak se m?s?c s m?s?cem se??el a zase n?co p???i do blogu. Cel? z?????, vlastn? i konec srpna jsem tvrd? pracoval. Bylo n?co kolem dvac??t?ho srpna a j?? si zrovna ???kal, ?e u? s Linuxe d?l??m asi 5 let a ?e je pomalu načase načerpat i n?jak? ty zku??enosti z komerčn?ho prost??ed? (ch??pej administraci unix?? za finančn? odm?nu) kdy? tu mne jako na zavolanou kontaktoval jeden člov?k (určit? to nev?m, ale z??ejm? se o m? dozv?d?l p??es czfree, respektive na??i mod??anskou neziskovku praha12.net) a ?e n?jak?? jeho kamar??dka sah??n? n?koho na spr??vu unix?? ve firm?. Z kamar??dky se vyklubala n?jak?? ???fka jak?si konzultantsk? firmy, za t??den jsem m?l pohovor s ???fem t?hle ???fky, co? byl shodou okolnost? Američan a z??ejm? sem na n?j neud?lal zrovna ??patn?? dojem, proto?e jsem za dal??? hodinu u? m?l pohovor s dal???m Američanem, ???fem IT v jedn? mezin??rodn? realitce. Teda ???fem IT – to odd?len? toti? č?talo jenom 2 lidi – jeho a pak je??t? jednoho kluka, kter?? tam d?lal z??rove?? Windows admina a z??rove?? helpdesk.

Ka?dop??dn? Unix??m nerozum?l ani jeden a zoufale n?koho pot??ebovali, proto?e p??edchoz? unix admini (byly tam 2 současn?) jim utekli. Kdy? jsem se tam trochu rozkoukal, zjistil jsem, ?e v ostr?m provozu tam b??? 3 unix stroje a dal??? 2 byly postupn? p??ipravov??ny, aby se stali produkčn?mi. P??vodn? idea t?ch unix?????? z Kalifornie byla asi takov??, ?e na jednom stroji pob??? CommuniGate Pro, co? je sice komerčn?, ale po????d levn?j??? a hlavn? b???c? na unixu n??hrada MS Exchange. Jak jsem pozd?ji zjistil, tak samotn?? licence na server je pom?rn? levn?? v porovn??n? s Exchange, ale p???davn? licence za takzvan? MAPI Connectory, kter? jsou pot??eba pro ka?d?ho klienta, kter?? chce pou??vat Outlook, nakonec zvedne cenu tak, ?e to vyjde jen asi o 20% levn?ji ne? Exchange. A hlavn? to nen? Open Source. Pravda m?? to ohromnou spoustu funkc? a co jsem m?l mo?nost to ten t??den testovat, tak to dok???e nejen Exchange ve v??em zastoupit (a to dokonce tak ?e v tom Outlooku u?ivatel nepozn?? rozd?l), ale p??ece jen mi hodn? vadilo, ?e se to se mnou bavilo jen p??es webov? rozhran? a v??bec to bylo takov? n?jak? p??ekombinovan?. Inu zlat?? Qmail, kter?? jde v unixov? filozofii tak daleko, ?e m?? na ka?dou ??lohu (spooler, sender…) samostatnou bin??rku. Prost? naprost?? opak CommuniGatu i Exchange. Jen sem zat?m nevid?l ??e??en?, kter? by pln? uspokojilo u?ivatele Outlooku (nemysl?m toho Express, ale toho z Office). Ono to asi bude t?m, ?e Outlook je p???mo programov??n s t?m, aby se bavil pokud mo?no jen s Exchange. Jednodu??e to je ten konkurenčn? boj.

Active directory m?la b??t ??e??en?? pomoc? OpenLDAP (s replikac? na jin?m serveru), kerberosu5 (pr??v? tenhle protokol je pou??v??n ve Windows 2000 a v???? pro autentizaci, akor??t je pr?? trochu nestandardn? implementov??n) a nad t?m b???c? samba, kter?? to m?la serv?rovat Windows?m stanic?m. Bohu?el kdy? jsem do toho spadl bez podpory od p??vodn?ho admina a v??echno tohle jsem si musel dom????let, tak se mi neda??ilo ten kerberos p??emluvit, aby mne korektn? autentizoval a po t??dnu jsem to musel vzd??t, proto?e pomalu začala ho??et p??da pod nohama.

Po??tovn? server tam toti? d?lal sta??ičk?? ukuckan?? serv???k na kter?m b??ely Windows NT 4.0 a Exchange 5.5 a ka?d?? druh?? den ten server spadl. No a ve st??edu ten druh?? t??den co sem tam byl ten Exchange po rebootu (kter?? btw m?l vy??e??it to, ?e se najednou ztr??cely p???lohy v emailech) v??bec nenajel. Pak to ??lo moc rychle. Ten am?k co jako byl m??j p???m?? nad???zen?? dostal pad??ka a na vy??e??en? situace byla najmuta extern? firma. Abych to zkr??til, tak jako Solution Managar ten nastoupil velice p???jemn?? člov?k, kter?? vid? jak tam mak??m – volno nevolno a dok???e to ocenit. M? to adminov??n? t?ch FreeBSDček opravdu stra??n? bav?. V??bec mi tak nevad?, ?e jsem 2 v?kendy po sob? byl v pr??ci (p???telkyn? musela taky ten den – d?l?? ve fastfoodu, ale ta m?la pak volno zase ve v??edn? den) a to se to panečku d?l?? kdy? tam nestoj? fronta u?ivatel??, kte??? cht?j? uk??zat jak v Otlaku (čti Outlook) klepnout na + vedle slo?ky (to si fakt ned?l??m srandu – tohle po m? cht?l jeden Boss ve velk?? kancel????i). B?hem t?ch pracovn?ch sobot jsem si p??ed?lal firewall, upgradnul si ho a v??bec vy??e??il pom?rn? dost v?c?.

No a dnes bylo taky volno a zase jsem cel?? den str??vil ??e??en?m v?c? do pr??ce. Konkr?tn? jsem u? asi p??ed t??dnem dostal za ??kol rozjet n?jakou Knowladge Base pro IT – aneb jak jsem to p??ek??til j??: “Společn?? pam??? IT”. Prost? n?co kam se budou zapisovat jednotliv? ??e??en? probl?m??, aby ti co p???jdou po n??s nemuseli vym????let kolo. Nejprve jsem na??el Issue Dealer, kter?? na prvn? pohled vypadal velice dob??e, ale prvn? zklam??n? p??i??lo kdy? jsem zjistil, ?e pro jeho b?h nen? pot??eba klasick?? kombinace apache+php+mysql, ale p???mo aplikačn? server zope, kter?? jsem znal jen z doslechu, respektive v?d?l jsem, ?e o tom vy??ly n?jak? čl??nky na rootu, ale nikdy jsem je nečetl. Po ne zrovna snadn? instalaci jsem to v?t?zoslavn? rozjel ov??em s t?m, ?e byly ohromn? probl?my s pr??vy (on je toti? zope http, ftp, datab??zov?? a webdav server v jednom a jeho administrace mi opravdu p???li?? intuitivn? nep??i??la). Datab??ze se začala plnit ??daji a j?? je??t? dostal za ??kol n?jak zjistit jak tam cp??t t??eba word dokumenty (v tom se začala ps??t dokumentace současn?ho prost??ed?, aby se z toho mohlo vyj?t pro anal??zu toho jak celou velmi zanedbanou infrastrukturu s?t? p??estav?t).

Včera jsem dostal za ??kol naj?t n?co na veden? počtu hodin (odchody a p???chody), aby se to nemuselo tup? ps??t do excelu v?dy po ka?d?m t??dnu (blb? se pamatuje kdo kdy odch??zel – copak j??, j?? sem m?l pevnou sazbu za m?s?c, ale ostatn? to maj? na hodiny a tak mus? p??em????let). P??edvedl jsem jim jak si vedu hodiny j?? (tedy ne ?e bych to napsal – jen jsem si tuhle web aplikaci trochu upravil, aby z toho lezly faktury podle česk? legislativy) no a dostal jsem za ??kol to v pr??ci rozjet. Jen?e to jsem je??t? netu??il co mne ček??.

Za boha jsem toti? nev?d?l jak do php dostat ve FreeBSD podporu mysql a sessions. Myslel jsem si, ?e kompilov??n? port?? je n?jak forsnut? aby se u?ivatele neptalo na volby. Pamatoval jsem si ?e n?kdy p??ed t??dnem jsem php kompiloval a ?e mi to nab?dlo takov?? formul???? v č??rov? grafice kde jsem za??krtal co jsem cht?l. Jen?e teď v /usr/ports/lang/php4 nic. U? jsem byl v???n? zoufal?? a? mi dnes dopoledne pt??k na ircu poradil, ?e pr?? guli (n???? FreeBSD guru) p??ed p??r dny n?co ???kal, ?e volby pro porty se budou uchov??vat v /var/db/ports. No a skutečn? tam php4 bylo, jen?e jen z??kladn? volby, kter? mi to snad napoprv? skutečn? nab?dlo.

Pak jsem ale vygooglil tuhle str??nku a zjistil jsem, ?e taky existuje port /usr/ports/lang/php4-extensions (respektive je to metaport, kter?? sdru?uje n?kolik port?? jako t??eba database/php4-mysql) a v tom jsem se dobral toho k???en?ho dialogu.

Prost? nechutn?? z??kys. Jen?e t?m to neskončilo. Tedy nejd???v jsem se je??t? p??r minut tr??pil ne? mne napadlo restartnout apache. No jen?e pak jsem se nebyl schopen p??ihl??sit. Nahl?dnut?m do zdroj??k?? jsem zjistil, ?e ne jen ?e se nep??ihl??s?m, ale ?e se to chov?? jako kdybych zadal pr??zdn? jm?no a heslo. No a zase poradil ptak. Byla to volba

register_globals = Off

Kter?? s touhle aplikac? mus? b??t na On. Od jist? verze toti? php p??ed??v?? parametry z POST akce p??es asociativn? pole a ne p???mo p??es prom?nn? jako d???v. T?m zapnut?m t?hle prom?nn? v php.ini vynut?te star? chov??n?, tak?e budou chodit i aplikace napsan? je??t? p??ed touto zm?nou.

No a to je pro dne??ek v??e. Z?tra jdu zase po t?hlech b??ječn??ch pracovn?ch (to b??ječn??ch nemysl?m nijak ironicky) pr??zdnin??ch zase do ??koly.

Comments are closed.

Powered by WordPress