11.12.2004

P??IPOJEN? ZAURUSE NA INTERNET P??ES BLUETOOTH A GPRS

Filed under: Zaurus — nax @ 23:25

Dnes byla sobota a u n??s v pr??ci se migrovala Scala. Je ??četn? program a tady v Praze ??čtuje pro celou Evropu. No a dnes se konečn? naostro po m?s?c?ch testov??n? p??ekl??p?ly data a provoz ze star? verze na novou. P??vodn? jsem m?l informaci, ?e jako unix??k na tohle pot??eba nebudu (j?? na to mam vliv jen ten, ?e p???slu??n? v?ci povoluji ve firewallu), ale včera mi ??ekl Mirek, ?e by p??ece jen bylo fajn, kdybych tam p??i??el.

Jen?e probl?m. U? del??? dobu bylo domluveno, ?e pr??v? dnes pojedu s Evičkou a jej?mi rodiči za jej? babičkou a d?dečkem na Spo??ilov. Nen? to nijak daleko, ale internet tam prost? nemaj? (nemaj? doma poč?tač). S t?m poč?tačem to nen? takov?? probl?m – stejn? se tam v?dycky bere Eviččin notebook, aby si prarodiče mohli prohl?dnout nov? digit??ln? fotky jej?ho tat?nka (zn??te to, n??v??t?va zoo, houby…), ale pot??eboval jsem m?t n?jak? spojen?, p??es kter? se dostanu do pr??ce.

Mirek mne začal hned l??mat, abych si ochodil n?jak? spojen? na internet ze Zauruse, obzvl?????? kdy? sly??el, ?e sem zrovna p??ed p??r dny vid?l v bazaru na Karl??ku CF Bluetooth kartu Nokia DTL-4 o kter? jsem si u? p??ed t?m na??el, ?e chod? s bluez, kter?? na tomhle linuxov?m PDA v m?m openzauru 3.5.1, kter?? m??m teď nainstalovan?? je dokonce p???mo v rom image.

Inu nechal jsem se p??esv?dčit, koupil jsem j?, ale prvn? probl?m nastal hned po zasunut? karty. Napsalo to Unsuported card 🙁

No ale nenechal jsem se vyv?st z m?ry a zkusil to podle n??vodu na rozchozen? DTL-1, kter?? pou??v?? stejn?? driver. Nahr??l jsem tedy do /etc/pcmcia/ soubor dtl1.conf, ale nepomohlo to. Zkontroloval jsem, ?e v syst?mu je ten modul dtl1_cs (byl) a po chv?li mne napadlo pou??t n?jakou utilitku na vyps??n? identifikace t? karty (neboli jak se hl??s? ta karta syst?mu). Po chvilce hled??n? na internetu jsem na??el ?e p??esn? na tohle se pou??v?? p???kaz

# cardctl ident

kter?? mimo jin? na??el “Nokia Mobile Phones”, “DTL-4”, tak?e jsem prost? v ????dku version zm?nil DTL-1 na DTL-4 a restartnul jsem pro jistotu zauruse sw resetem (v zadu pod krytem baterky se p??epne do polohy vyndat kryt a zase zp??tky p??ep?nač). No a pak po zasunut? karty u? zaurus pr??vn? zahl??sil “Nokia Bluetooth Card”. Fajn, tak?e m??m nat??hl?? spr??vn?? ovladač, ale co d??l?

Pak sem pokračoval v adres????i /etc/bluetooth a tam jsem nastavil soubor hcid.conf podle čl??nku na rootu o bluez. Akor??t současn?? chod?c? konfigurace je se zakomentovan??mi posledn?mi dvema ????dky. Pak jsem d?lal r??zn? pokusy podle r??zn??ch n??v??dk??, asi nejv?c jsem toho nastavoval podle tohoto. Z??sadn? je na tom nastaven? souboru /etc/bluetooth/rfcomm.conf, kde je pot??eba nastavit prom?nnou device na MAC adresu telefonu a tu zjist?te tak, ?e pust?te
# hcitool scan
co? vyp???e v??echny dostupn? viditeln? bluetooth za???zen? v dosahu.

Ty ppp soubory jsem pak nastavil podle tohoto česk?ho n??vodu p???mo pro oskara. Jedinou zm?nu jsem ud?lal na konci, kdy jsem tam dal do chat skriptu zkr??cenou volbu datov??ch slu?eb:
“ATD*99#” CONNECT

Taky jsem v peers/provider nastavil /dev/rfcomm0 57600.

Pak u? jsem ??e??il jen probl?m s sp??rov??n?m t?ch 2 za???zen?. Kdy? jsem na Zaurusovi pustil p???kaz pon tak na telefonu objevila hl????ka o nalezen?m nov?m za???zen?, ale neda??ilo se mi d??t tam spr??vn?? k??d. Nakonec jsem zjistil, ?e probl?m je v Zaurusu ve skriptu /bin/bluepin. Ten toti? vy?adoval gtk grafickou knihovnu, kterou jsem na zarusu nem?l. Vy??e??il jsem to nakonec docela jednodu??e tak, ?e do souboru /etc/bluetooth/pin p??i??el text PIN:0000 (kde m?sto 0000 byl 4 č?seln?? pin) a vytvo??il jsem soubor /usr/bin/bluepin kter?? ned?lal nic jin?ho ne?
cat /etc/bluetooth/pin

Pak u? stačilo jen v hcid.conf zm?nit prom?nnou pin_helper a po restartu hcid v??e zafungovalo.

Teď tedy mohu prakticky odkudkoli kde bude chodit gprs (to znamen?? t??eba z tramvaje cestou do ??koly) se sshčkout do pr??ce, nebo dom?? a n?co vy??e??it. Pravda, odezvy okolo p??l sekundy nejsou zrovna nejp???jemn?j??? na ssh, ale d?? se to docela v pohod? p??e??t.

Comments are closed.

Powered by WordPress