11.2.2005

IMAP NA EXCHANGI

Filed under: Uncategorized — nax @ 21:34

V pr??ci jsme rozeb?hli nov?? a opravdu sq?l?? syst?m na klasifikaci a sledov??n? po?adavk?? na helpdesk Request Tracker. Je to open source software napsan?? v perlu, s web interfacem napojen??m na email schr??nku. V praxi to u n??s funguje tak, ?e co p??ijde na adresu it_support@moj_firma.cz je z??rove?? v Exchangi zkop?rov??no do schr??nky speci??ln? vytvo??en? pro Request Tracker, odkud to stahuju fetchmailem, kter?? m?? ve sv?m configu jako mta uveden skript RT. Ka?d?? nov?? email je pak evidov??n jako nov?? ticket, neboli task a m???eme mu p??i??adit pom?rn? dost atribud?? (z nich? asi nejd??le?it?j??? je priorita, ??e??itel neboli owner a kategorie, kter? jsem v syst?mu definoval jako u?ivatelsk? polo?ky).

No ale abych se dostal k tomu IMAPu. D???ve jsme m?sto tohohle syst?mu pou??vali prost? sd?lenou schr??nku v exchangi kde byly vytvo??eny foldery jako “v ??e??en? Petr” nebo “vy??e??eno Josef” č?m? se ??e??il p??ehled nad aktu??ln?mi a ??e??en??mi i vy??e??en??mi t??sky.

S p??echodem na nov?? syst?m si kolegov? velice rychle v??imli, ?e je celkem hloupost, aby v RT označili ticket jako sv??j a pak museli ve sd?len?m inboxu p??et??hnout email do sv? slo?ky. To sam? pak museli d?lat p??i vy??e??en? t??sku. Prost? sem dostal za ??kol n?jak dos??hnout toho, aby p??i označen? ticketu za m??j se p??ekop?rovaly p???slu??n? emaily.

Na??el jsem na netu project ImapFolderManager, kter?? ale neum? zpr??vy kop?rovat na z??klaď? n?jak?ho bli????ho krit?ria ne? na tom, ?e jsou v n?jak? slo?ce. J?? sem usoudil, ?e nejl?pe se bude p??esouvat na z??klad? p??edm?tu emailu. Dopsal jsem si tedy do toho projekt?ku funci vyps??n? subjekt?? dan?ho emailu a pak kop?rov??n? email?? na z??klad? p??edm?tu. P??i tom jsem p??i??el na zvl????tn? v?c. Exchange server (alespo?? tedy ta sta??ičk?? verze 5.5, co je??t? do??v?? u n??s v pr??ci) co se t??če IMAPu se chov?? docela podivn?. U IMAPu m???ete toti? email smazat tak, ?e ho označ?te za smazan?? a k re??ln?mu smaz??n? dojde teprve ve chv?li, kdy pro danou slo?ku ??eknete aby to vymazala. Jen?e Exchange, nebo mo?n?? Outlook 2003, kter?? pou??v??m p??es rdesktop ke čten? t?he schr??nky, bohu?el ten email po????d norm??ln? zobrazuje, proto?e po ka?d?m označen? za smazan?? hned oček??v?? akci CLOSE, kter?? danou slo?ku vyčist? od email?? označen??ch deleted.

$ telnet mail 143
Trying 192.168.110.2...
Connected to mail.moje_firma.cz.
Escape character is '^]'.
* OK Server Microsoft Exchange IMAP4rev1 verze 5.5.2653.23 (mail.moje_firma.cz) je pøipraven.
a001 LOGIN muj_ucet heslo
a001 OK Operace LOGIN je dokonèena.
a002 SELECT INBOX/Trash 
* 5 EXISTS
* 0 RECENT
* FLAGS (\Seen \Answered \Flagged \Deleted \Draft)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Seen \Answered \Flagged \Deleted \Draft)]
* OK [UIDVALIDITY 56723] Hodnota UIDVALIDITY.
a002 OK [READ-WRITE] Operace SELECT je dokonèena.
a003 STORE 1:2 +FLAGS (\Deleted)
* 1 FETCH (FLAGS (\Seen \Deleted))
* 2 FETCH (FLAGS (\Seen \Deleted))
a003 OK Operace STORE je dokonèena.
a004 CLOSE
a004 OK Operace CLOSE je dokonèena.

Comments are closed.

Powered by WordPress