20.3.2005

P??EDN??KA NA CRYPTOFESTU

Filed under: Uncategorized — nax @ 18:29

Tak a m??m to za sebou. Nakonec se ta p??edn????ka ale povedla. Pravda m?sto host sem tam na jednom m?st? m?l hoset a zrovna na tak nep??ehl?dnuteln?m m?st?, kde byly na tom slajdu jen 3 ????dky, ale to se hold st??v??, kdy? člov?k bud? p???telkyni den p??ed t?m po p??lnoci aby mu to zkontrolovala.

Ale pr?? sem nebyl nejhor???. P??edn????ej?c? co pov?dal p??ed t?m m??m p???sp?vkem pr?? pos?lal ty svoje slajdy v p?t r??no. Na to ?e ta jeho p??edn????ka zač?nala u? v dev?t jako prvn? je to docela drsn?. Dal??? v?c co mne opravdu mrz? je, ?e jsem nezd??raznil, ?e jak jsem p??i t? p??edn????ce p??edv??d?l vyv??z??n? tunelu, tak ta Moskva bylo to hardwarov? AP, kter? le?elo vedle toho notebooku m? p???telkyn?. Tolik jsem se soust??edil abych neud?lal n?jakou drsnou chybu, ?e jsem tohle zapomn?l vysv?tlit. Ka?dop??dn? slajdy a m??j p???sp?vek do sborn?ku najdete tady.

Kolem takov??hlech akc? se v?dy pohybuj? sq?l? lid?, co? sem si potvrdil na afterparty, kde se l?bilo i moj? p???telkyni. Bylo to takov? p???jemn? posezen? a pokl??bosen? v hospod? kousek od karl??ku u velmi dobr?ho j?dla. Mysl?m, ?e pokud budu m?t t?ma, tak na openweekendu nebo installfestu bych zase velice r??d n?co p??ednesl.

PRO? SE NEMOHU P??IHL?SIT NA CISCO NETACADEMY WEB?

Ano u? je to tak. To ?e sem za minul?? semestr dostal sam? jedničky (poprv? od prvn? t???dy na z??kladce) se mi d?sn? vyplatilo. Tentokr??t toti? poprv? Csico academy u n??s na Felu vyb?rala podle pr??m?ru za posledn? semestr a ne podle t??k?ho testu na anglickou gramatiku (kter?? u? jsem zkou??el 2x marn?). Z?skat certifik??t na t?hle instituci je m??m snem u? od prv??ku. Vlastn? jeden z d??le?it??ch argument?? pro Fel byla pr??v? cisco academy. Uč? se tam pr??v? to co je m??m kon?čkem: s???a??ina.

V??uka tam prob?h?? tak, ?e n??m v?dy lektorka ??ekne ?e si m??me probrat dal??? kapitolu, upozorn? n??s na ty d??le?it?j??? v?ci co tam jsou a vyzkou??? si n??s z l??tky lekc? minul??ch. Teda tohle zkou??en? moc vliv nem??, sp??? je to abychom si ujasnily n?kter? sporn? momenty. Studium a testov??n? pak prob?h?? tak, ?e se doma p??ihl??s?m na web cisca a tam si pak proch??z?m elektronick?? skripta, č??stečn? ve flashi interaktivn? a a? to projdu, tak na 2 dny v t??dnu jsou otev??en? testy z t?ch lekc? a tam se dozv?m co si m??m je??t? proj?t jednou. Jedin?? d??le?it?? test ale bude a? na konci, kdy ho mus?m ud?lat minim??ln? na 80%.

Probl?m ale je ?e od Evči kde tr??v?m asi p??lku t??dne sem se na ten v??ukov?? web n?jak nemohl p??ihl??sit. Ani z mozilly, ani z exploreru ani z nov? nainstalovan?ho firefoxu. A? dnes jsem zjistil č?m to je. Jej? tat?nek mi poradil, ?e na XP SP2 (ji sem tam ale je??t? SP2 nedal, proto?e podle reakc? na netu by mi pak p??estala fungovat openvpn 1.6, bez kter? se od n? na net nedostanu), ale p??ivedlo mne to na my??lenku zkusit zak??zat Norton Internet Security, co? je takov?? osobn? firewall. No a co mysl?te. Mne samotn?ho by v ?ivot? nenapadlo, ?e se na n?jakou str??nku nemohu p??ihl??sit jen proto, ?e tenhle soft chr??n? m? osobn? ??daje. P??esn? tak se ta funkce jmenuje. Muselo se tam nadafinovat vlastn? profil a tam vypnout za??krt??v??tko “Umo?nit ochranu osobn?ch ??daj?? v prohl??eči”.

No hlavn?, ?e u? mohu studovat. Tak jak ?e to je s t?mi kabely?

Comments are closed.

Powered by WordPress