23.7.2005

???ETNICTV? PRO LINUX

Filed under: Unix — nax @ 19:20

Tak mne tu po velmi dlouh? dob? zase m??te. Konečn? jsem se zase dostal k tomu si sem n?co mal?ho poznamenat. Nejd???v jsem m?l spoustu povinnost? ve ??kole, pak jsem zase m?l spoustu povinnost? v pr??ci a p??i tom mi nefungovala ve FreeBSD (po upgradu na nestabiln? v?tev 6-CURRENT) a tak jsem si sem netroufl d??t nic, co bych alespo?? neprojel n?jak??m spellčekrem (zdrav?m kipa 😉

Nicm?n? teď jsem byl okolnostmi donucen rozb?hnout n?jak? ??četnictv? (na p????n? sv?ho ???fa jsem se stal pl??tem DPH a tedy u? se neobejdu s pouh??m web vystavovačem faktur) a jedin? pou?iteln? ??četnictv? pro linux je honeycalc. Samoz??ejm? jsem nečekal, ?e bych nalezl n?co opensource (i kdy? mo?n?? kdybychom ?ili ve v?t??? zemi, kdo v?), ale čekal jsem ?e alespo?? najdu pro linux n?co co bude zvl??dat jednoduchou da??ovou evidenci a p??itom to bude um?t tisknout formul????e pro finanč??k.

HoneyCalc je bohu?el, ale podvojn? ??četnict?, co? n?kte??? tvrd?, ?e je zbytečn? slo?it?. No nev?m, asi v tom chv?li zkus?m ??čtovat a pak se uvid?. Nicm?n? to, ?e se jedn?? o komerčn? software sebou nese jist?? ??skal?, kter? jsem musel vy??e??it. T?m prvn?m byla ??ekl bych docela nedostatečn?? dokumentace. Na webu maj? m?sto instalace p??r screenshot?? a velice jednoduchoučk?? koment????. Nav?c se vztahuj?c? jen k určit? verzi (nikde jsem ale nena??el ke kter?!) postgresu, kterou tohle ??četnictv? pou??v?? pro ukl??d??n? dat.

To ?e data jsou ulo?ena v postgresu je bezesporu kladn?? vlastnost, u? k??li t??eba import??m a export??m dat, stabilit? a z??lohovatelnosti (puls je??t? distributivita a multiu?ivatelskost klient/server architektury, kterou ale j?? asi p???li?? nevyu?iju). Probl?m ale byl v tom, ?e jsem nikdy postgres nepou??val (v?dy jsem si a? do teď vystačil s mysql) a tak jsem se docela na dlouho zarazil u hl????ky honeycalcu, ?e “Datab??ze nen? spu??t?na!” i kdy? ve skutečnosti na serveru b??ela, v konfigu jsem nastavil v??e jak m?lo b??t (podle t?ch screenshot?? z dokumentace honeycalcku) a ostatn? potenci??ln? probl?my jsem tak? vy??e??il (teď m??m na mysli firewall a tak).

Nakonec jsem se začetl do dokumentace postgresu a zkusil jsme se p??ipojit a vytvo??it datab??zi ručn? a kdy? jsem dostal hl????ku:

createdb: could not connect to database template1: FATAL:  user "nax" does not exist

bylo jasn?, ?e nejd???v mus?m vytvo??it usera, kter?? se bude jmenovat stejn? jako user na stroji kde pust?m GUI HoneyCalcu. Podle dokumentace postgresu jsem tak učinil a r??zem bylo po probl?mu s p??ipojen?m na datab??zi.

Jen?e se vyskytl je??t? dal??? probl?m. Kdy? u? jsem cht?l vystavit svoj? prvn? fakturu v HoneyCalcu, tak jsem zjistil, ?e kdy? chci napsat česk?? znak, tak se prost? nic nenap???e. Dal???m experimentov??n? jsem zjistil, ?e kdy? vlo??m n?jak?? text p??es schr??nku, tak to m?? probl?my jen s h??čky a vypad?? to asi n??sledovn?:

m?sto “?i??lav?? kon?ček” se v kolonce programu kam jsem ten text pastnul objev? “\u0160i\u0161lav?? kon?\u010dek”.

Docela dost se to podob?? probl?mu s LOCALES a po chv?li b??d??n? jsem p??i??el na to, ?e kdy? aplikaci neprovozuji s nastaven?m LC_ALL=”cs_CZ.iso88592″, kter? norm??ln? funguje pro zbytek syst?mu a d?ky kter?mu mimo jin? teď mohu teď česky ps??t tenhle z??znam, ale pust?m to n??sledovn?:

LC_ALL="cs_CZ.utf8" /opt/HoneyCalc2-Xft/honeycalc

tak u? če??tina v HoneyCalcu funguje. BTW ne? jsem na to dnes p??i??el, tak jsem se rozhodl otestovat jak?? z??jem maj? u X-Tronics o nov? z??kazn?ky a napsal jsem jim email s podrobn??m popisem probl?mu s če??tinou. Dnes mi p??i??el email, ?e d??vodem je, ?e jsem nainstaloval verzi pro SUSE a ?e moje gentoo nen? podporovan?. Odpov?ď jist? v komerčn?m sv?t? akceptovateln??, ale nejsem si jist?? jestli v tom linuxov?m.

Comments are closed.

Powered by WordPress