6.3.2006

PRVN? P???SP?VEK DO WORDPRESSU

Filed under: Computers — nax @ 22:41

Konečn? jsem se dostal k tomu, abych po um??en? poč?tače u sebe v p??eds?ni p??esunul sv??j blog na n?jak?? stabiln?j??? poč?tač. S t?m um??en?m to bylo docela zaj?mav?. Vlastn? u? jsem si u? del??? dobu ???kal, ?e ten disk u? je p??eci jen asi tak 5 let star?? (ten server jsem stav?l n?kdy v prv??ku) a ?e u? asi brzo odejde do v?čn??ch lovi????. Jen?e zn??te to: “snad to vydr?? aspo?? a? budu m?t po zkou??k??ch”. No a co mysl?te? P??i??el sem domu z ??pln? posledn? zkou??ky toho zkou??kov?ho a Ev?k mne p??iv?tala ozn??men? ?e n?jak nejde net?k.

??ekl jsem si: “a sakra!” a klepal se ?e sem pr??v? p??i??el o v?t??inu semestr??lek zimn?ho semestru. Na??t?st? jak se uk??zalo neode??el disk, ale zdroj v tom kompu. Ono abych byl up???mn?? to byla u? od zač??tku po????dn?? pras??rna, proto?e do case (jinak kr??sn?ho na prvn? pohled serverov?ho asi metr od zem? vysok?ho big big toweru) byl AT, ale j?? do n?j tehdy dal ATX zdroj a desku. Bylo to ud?l??no tak, ?e v z??du jsem prost???hal a ohnul plech vad?c? konektor??m na desce a zdroj jsem vrazil nad harddisk a DVD mechaniku, tak?e v?tr??ček kter?? je norm??ln? zezadu byl zep??edu. No co v??m budu pov?dat, prachu v tom poč?tači bylo v?dycky dost a dost. A to ani nemluv?m o tom, ?e ta deska tam dr?ela na dobr? slovo a ?e jsem p??vodn? takhle jednu desku ??lusnul, kdy? se povyt??hla grafick?? karta.

To sem se to ale zakecal – no prost? pointa je, ?e jsem nakonec docela rad, ?e jen p??estal ??t zdroj proto?e jsme mohli taky klidn? vyho??et. Krom? toho, ?e ten stroj fungoval jako gateway pro dom??c? s??? na internet (a pomoc? firewallu poč?tal traffic jednotliv??ch IP), disk byl sd?len pomoc? samby (docela dlouho i pomoc? ntfs, ale posledn?ho p??l roku co pou??v??m notebook ztratilo ntfs smysl), grafick?? karta a zvukovka byly p??ipojeny na televizi, tak?e jsem to pou??val jako video na DivX filmečky a seri??ly, tak tam taky krom? toho v??eho b??el m??j mal?? apache (tedy web), kde jsem m?l pr??v? blog postaven?? na wordlog php engine (dnes u? ani jeho hompage nefunguje), co? se mi zd??lo v dob? kdy jsem ho nasazoval jako syst?m hlavn? sv??m ascii artov??m designem vystihuj?c? m??j sv?ton??zor a tak. On ten star?? server vlastn? byl takov?? m??j mal?? linuxov?? lab, kde jsem se naučil spoustu v?c? o administraci linuxu, kter?? mi teď vyd?l??v?? v pr??ci na chleba. Bohu?el wordlog se od t? doby nijak nevyv?jel, ale j?? sem ani moc funkc? nepot??eboval. Dokonce jsem se v prvn? chv?li pokou??el rozb?hnout ze z??loh p???mo ten star?? syst?m na sv?m nov?m kybernetick?m domov?. Je to server neziskov?ho sdru?en? praha12.net, jeho? jsem členem (bezdr??tov? s?t? u n??s v Mod??anech). Kluk??m kter?? svolili k tomu hostov??n? na tomhle aplikačn?m serveru pat??? m??j d?k. Je to server na docela slu??n? p??te??i a i kdy? jsem se z poč??tku ob??val, ?e bude mo?n?? probl?m, ?e tam nem??m roota, tak se opak uk??zal b??t pravdou.

Jen?e se mi tam ten star?? syst?m pro blogov??n? rozb?hnout nepoda??ilo. Ani nev?m proč, ale po????d n?jak? z??hadn? hl????ky o include, kter??ch kdy? jsem se zbavil, tak sem zase dostal jin? z??hadn? hl????ky. Po chv?li jsem zjistil ?e p??i odstra??ov??n? hl????ek jsem v docela slu??n?m cyklu, neboli deadlocku a tak mne teprve napadlo, ?e bych se mohl pod?vat po n?jak?m jin?m blogovac?m syst?mu. Nejd???v jsem zkou??el hledat na freshmeatu, ale nic zaj?mav?ho jsem nena??el. Pak jsem se pod?val co za syst?m pou??vaj? lid?, kter? m??m v bookmarc?ch a zjistil jsem ?e admin str??nek linuxbiometrics.com (to souvis? s moj? diplomkou – n?kdy se o tom je??t? určit? v?c rozep???u) Josiah pro sv??j blog pou??v?? n?jak?? backend nazvan?? wordpress. BTW ten jeho blog nem?? moc hezk?? design a moc jsem si od toho nesliboval, ale jak se uk??zalo ten wordpress je opravdu vymakan??m kusem open softwaru. Podporuje na co si jen vzpomenete a na co si nevzpomenete tak to podporuje pomoc? n?jak?ho toho pluginu. Vzhled se d?? m?nit pomoc? themes, kter??ch je docela dost. Dalo by se ???ct, ?e m???ete m?nit vzhled blogu podle n??lady.

P??es prvn? hrub? prohled??n? se mi nejv?c zamlouval tenhle vzhled (a ten by barevn? opravdu ??el m?nit podle toho jakou budu m?t n??ladu ;)), ale pak jsem na??el gener??tor vzhledu a napadlo mne, ?e by ??pln? nejv?c cool bylo, portovat vzhled star?ho blogovac?ho engine na tenhle nov?? syst?m. Vygeneroval jsem si tedy index v m??ch obl?ben??ch barv??ch p??vodn?ho s?riov?ho termin??lu (zelen?? na čern? – mysl?m ?e to asi nemus?m zd??raz??ovat ;)) a zkusil jsem jestli by se to n??hodou nepovedlo a hle – sentimentu bylo učin?no za dost – po p??r hodin??ch hran? si s CSS styly jsem konečn? dos??hl uspokojiv?ho v??sledku.

Vlastn? drtiv?? v?t??ina z t?ch hodin padla na to, aby k m? pln? spokojenosti fungovaly listingy zdroj??k??, kter? docela často ve sv?m p??eci jen pom?rn? odborn?m blogu pot??ebuji. Tohle bylo vlastn? nejv?t??? m?nus na m?m star?m blogu, ?e n?co podobn?ho neum?l (tam jsem to ??e??il t?m, ?e jsem text ud?lal prost? bold) ale copy&paste se z v?ce ????dk?? stejn? ud?lat nedal, proto?e tam vadili asciiartov? okraje. Pot??eboval jsem tedy n?co co by mi umo?nilo do speci??ln?ho r??mečku do textu d??t k??d, aby byl pokud mo?no se zv??razn?nou syntax? a ne??kodilo by, kdyby se je??t? ????dky oč?slovali, abych na n? p???padn? mohl odkazovat v textu.

Na??el jsem tenhle z??znam v blogu na tohle t?ma – pravda, sice v n?mčin?, ale odkazy byly celkem jasn? a hlavn? ty code listingy vypadali p??esn? jak jsem pot??eboval. Jak m???ete tady v tom čl??nku vid?t n??e, nakonec se povedlo, ale cht?lo to docela dost r??zn?ho pokuso-omyln?n?. U jak?ho style.css jsem nakonec skončil se m???ete pod?vat sami a jen dopln?m, ?e do samotn?ho pluginu jsem nakonec p??idal to na t??et?m ????dku v listingu:

   function replace_with_geshi($matches){
     ...
     $geshi->set_overall_class('geshicode');
     ...
     return $geshi->parse_code();
   }

Je??t? k tomu chci poznamenat, ?e ta alternuj?c? barva ka?d?ho sud?ho ????dku je v tom style.css tady:

.geshicode li.li2 {
    background-color:#eeeeee;
}

Na to ?e jsem se CSS v ?ivot? nezab??val to je docela slu??n?? v??kon, co ???k??te? No hold kdy? se nepochv??l?m s??m, tak to za mne nikdo neud?l??.

Jinak tenhle blogovac? syst?m um? s??m od sebe dal??? v?c co m??j star?? neum?l – a toti? generovat RSS feed. Konečn? se m???u zaregistrovat do n?jak??ch rss agreg??tor?? a t??eba i t?m z?sk??m n?jak? čten????e (ono po????d ps??t jen a jen pro sebe občas p??estane bavit a mo?n?? to je d??vod proč sem posledn? dobou moc do blogu nepsal – na druhou stranu u? mi to zaznamen??v??n? v?c? občas chyb?lo, kdy? jsem v pr??ci n?co ??e??il a v?d?l jsem ?e u? jsem to jednou n?kdy ??e??il a byl jsem l?n?? si to do blogu zapsat).

S t?m RSS feedem souvis? i to, ?e um? tzv. podcasting co? je posledn? rok na internetu docela m??da. Mysl?m ?e to začal Appel se sv??m iPodem. V podstat? jde o to, ?e do RSS feedu publikujete t??eba mp3 a kdo si nastav? v klientsk? aplikaci, ?e m?? o v???? kan??l z??jem, tak tomu se pak p??i ka?d? nov? mp3 tato hned st??hne do jeho p??ehr??vače. Napadlo mne, ?e bych takhle mohl publikovat na sv?m blogu audiosklizn?, kter? d?l??m pro roota a nebo rovnou n?kter? m?n? psav? z??znamy prost? jen namluvit na sv??j iRiver.

Jedin? co sem si tu zat?m nerozeb?hl je kontrola pravopisu (l?bilo by se mi n?co jako m?? Gmail).

Je??t? si tu poznamen??n skript kter?? z mysqldumpnut?ho souboru s sql z??lohou wordlog datab??ze ud?lal p???kazy pro vlo?en? do tabulek wordpressu.

#!/usr/bin/perl -w

while ($line = <>) {
    $line =~ s/wordlog_journal VALUES \(0*([1-9][0-9]*),(200[453])([01][0-9])([0123][0-9])([012][0-9])([0-9][0-9])([0-9][0-9]),'([A-Z????????????:.()_]* *[^\\]*)\\r\\n\\r\\n/wp_posts VALUES ($1,1,'$2-$3-$4 $5:$6:$7','$2-$3-$4 $5:$6:$7','/g;
    $title = $8;
    $datum = "$2-$3-$4 $5:$6:$7";
    # nasledujici radek doladit
    $line =~ s/,'','','nax'\);/,'$title',0,'','publish','open','open','','$title','','','$datum','$datum','',0,'',0,'','',0);/g;
    $line =~ s/\\[BOLD\\]//g;
    $line =~ s/\\[\/BOLD\\]/< \/strong>/g;
    $line =~ s/\\[LINK=\\\\"([^"]*)"\\]//g;
    $line =~ s/\\[\\/LINK\\]/< \\/a>/g;
    print $line;
}


Jen koment????e a podobn? drobn??stky okolo jsem u? nem?l n??ladu importovat.

Pokud m??te star?? data v n?jak?m čast?j???m konkurenčn?m syst?mu, tak asi ??est jich zv??d?? naimportovat wordpress s??m.

No uvid?me, uvid?me. Jen pro ty co dočetli a? sem prozrad?m, ?e v do p?????t?ho Terabajtu na r??diu Akropolis m??me pozvan?ho člov?ka z česk? komunity gentoo. A teď u? mus?m j?t v???n? do hajan, proto?e z?tra mne ček?? maraton p??edn????ek a cvičen? od 9:15-19:30 🙁

Comments are closed.

Powered by WordPress