10.3.2006

BYLO TO HEZK??, ALE BYLO TOHO DOST

Filed under: personal — nax @ 18:02

No u? se k tomu del??? dobu schylovalo a je to tu. Včera Mirek (to byl a je??t? 2 m?s?ce ne? definitivn? zkonč? kontrakt i bude form??ln? m??j p???m?? nad???zen?? a krom? toho tak? velice dobr?? kamar??d) po???dal o vypov?zen? kontraktu mezi n?m a firmou kde jsem do teď pracoval a tak a? na??i pr??ci zdokumentujeme a p??ed??me, definitivn? zkonč?me. Tedy abych byl p??esn?? Mirek n??s (svoje t??i pod???zen?) ???dal abychom z??stali, ale m? v t? firm? u? bez n?j nic nedr?? a vlastn? p??ed posledn?mi pr??zdninami (o kter??ch se bude makat na diplomce a učit na st??tnice) se docela hod?, ?e budu m?t trochu v?ce volno a budu se moci soust??edit pr??v? na diplomku a drcen? se na st??tnice.

Byla to ale docela drsn?? sc?na: my, nejni?s? IT d?l??asov? sme byli nahn??ni do velk? zasedačky, naproti n??m sed?li 3 mana?e??i, z nich? jeden byl v podstat? tak? jeden z n??s – tedy teď mysl?m Mirka. Poh??ebn? tv????e a uji??t?n? ?e s n??mi se d??l poč?t??, ale ?e se m??me vyj??d??it co nejd???v kdybychom tak? cht?li odej?t. P??i tomhle se skoro celou dobu ten nejvy????? mana?er ze v??ech p???tomn??ch d?val celou dobu na mne. Douf??m jen, ?e jsem neud?lal n?jakou chybu kdy? jsem se hned na m?st? vyj??d??il v tom smyslu, ?e tak? odejdu, ?e samoz??ejm? poskytnu v??echnu součinnost kter?? bude t??eba k hladk?mu p??ed??n? v?c? za kter? m??m j?? zodpov?dnost.

No ??eknu v??m, je to dal??? zku??enost, kter?? samoz??ejm? nen? zrovna z nejp???jemnej???ch, ale je to p??esn? ten druh zku??enosti kterou jinak z?skat nem???ete. Ostatn? kdy? jsem zp?tn? p??em????lel proč sem tehdy p??ed rokem a p??l tuhle pr??ci bral, do??el jsem k tomu ?e to nebylo k??li pen?z??m (ne ?e bych se nechal m??lo zaplatit – nejsem hloupej, kdy? u? n?kde mak??m a vr????m do toho sv??j čas, tak za to chci m?t n?jakou kompenzaci), nebyla to ani touha zač?t si budovat n?jakou kari?ru, kterou bych mohl po ??kola po????dn? rozdm??chat a vy??vyhnout se na n?jakou vy????? mana?erskou pozoci (to bych pr??v? v tomhle mome??t? v t? firm? z??stal a sna?il se vyu??t situace ve sv??j prosp?ch) ale to proč sem tam tehdy na ten doslova ad-hoc pohovor p??i??el a proč jsem tam nakonec z??stal rok a p??l byla zku??enost.

Pro budouc?ho admina a s???a??e jako jsem j?? jsou zku??enosti to v??bec nejd??le?it?j???. Zn??t perfektn? bezpečnostn? z??sady a fungov??n? jednotliv??ch s???ov??ch protokolu a orientovat se v nasazovn??n? softwaru v n?jak?m unixov?m prost??ed? je jedna v?c, ale mus? s n? j?t ruku v ruce i odhad co na to ??ekne ???f, jak n?co ud?lat ??ikovn? tak aby to moc nest??lo a z??rove?? se to co nejv?c bl??ilo zatracen? drah??m ??e??en?m, nebo t??eba jak ust??t (a dokonce s pochvalou od veden?) hoax, kter?? v??em lidem ve firm? ozn??m?, ?e pr??v? ten jejich poč?tač je zavirovan??.

To jsou prost? v?ci na kter? v??s ???dn?? ??kola na sv?t? nep??iprav? a kter? jsou p??itom v re??ln? situaci sakra d??le?it?. A pat??? k tomu i um?n? včas odej?t. Up???m? ??ečeno si nedovedu p??edstavit jak to tam bude d??l bez Mirka vypadat. Mirek je ???f, kter?? um? n?komu vynadat, um? d?lat rozhodnut? podlo?en?? informacemi. To jsou pro ???fa sakra d??le?it? vlastnosti. To ?e občas se??ve n?koho za n?co co pak za 5minut ud?l?? s??m, to u? je v?c druh??, ale je to po????d lep???, ne? kdy? by jen spiklenecky zamrkal a nechal to plavat.

Stejn? je to ale zaj?mav?, ?e zat?m sem s pen?zi v?dy n?jak vy??el i kdy? teď zrovna m??m na ??čt? jen asi 300 a v pen??ence n?co m??lo p??es 100Kč, vypad?? to ?e zač??tkem p?????t?ho t??dne doraz? 4 m?stn?? sumička za minul?? m?s?c a zase na chv?li budu m?t z čeho si kupovat svačiny. Jen budu muset omezit nakupov??n? r??zn??ch elektronick??ch blb??stek a hlavn? toho nov?ho zauruse si koup?m a? tak za rok, a? budu chodit do regulern? full time pr??ce.

Comments are closed.

Powered by WordPress