19.3.2006

Zaurus again

Filed under: Zaurus — nax @ 22:32

Tento v?kend byl ve znamen? Zauruse. A p??itom to cel? začalo tak nevin?: Evi si asi p??ed m?s?cem zlomila svoje pou??vac? br??le a tak jsme ve čtvrtek ??li vyb?rat nov?. Mus?m ???ci, ?e jsme vybrali sakra p?kn?, u? se t????m a? sem d??m jej? fotku s t?mi nov??mi br??lemi. No a potom jsme je??t? b??eli do M??je (dne??n? Tesco na N??rodn?) koupit n?jakou ko??ili t??tovi k sv??tku a nakonec jsme ??li do Boulevard Crocodille ve Vodičkov? na veče??i. Evi m?? k tomuhle podniku jist?? citov?? vztah, proto?e tam p??edminul? l?to brig??dničila. Teda abych byl p??esn?? – v pobočce na Kula????ku.

Dali jsme si tam ka?d?? Americkou bagetu s masov??mi koulemi (na t??cku jsme k tomu dostali pikantn? pov?d??n? bulv??rn?ho stylu – to aby to bylo stylov? – o tom jak nov?? p??edstavitel Jamese Bonda o 2 koule p??i??el … samoz??ejm? o ty z t? bagety!) a k tomu horkou čokol??du (jen jednu, ale nakonec jsme ji stejn? nevypili celou, proto?e byla tak hust?? a? v n? st??la ta ??pejle na m?ch??n? – prost? rozpu??t?n?? norm??ln? dobr?? čokol??da) a abychom si jo dali do nosu tak je??t? jsme tu bagetu p??ikusovali k v??born?mu ?ampi??nov?mu kr?mu (ten byl btw taky po????dn? hustej – abych pou?il bulv??rn?ho slovn?ku – no dob??e, tak se omlouv??m v??em kte??? čtou bulv??r v?c ne? j??, co? jsou v??ichni, kte??? občas projdou kolem n?jak? trafiky, za to ?e nev?m jak vypad?? bulv??rn? slovn?k).

No ale abych se konečn? dostal k v?ci a vy si moc nenaslintali do kl??vesnice – napadlo m? ?e bych se pod?val do bazaru ve ?kolsk?, jestli tam nebudou m?t n?jakou starou CF kartu se kterou bych mohl flashnout sv?ho Zauruse. BTW toho Zauruse sem kdysi koupil pr??v? v tom bazaru a m?? se to s n?m tak, ?e mi po p??r dnech um??el a j?? sem pak koupil postupn? 3 r??zn? CF karty a ani s jednou flashnout ne??el. Nakonec jsem ale narazil na jedn? 2k6 meetu na jednoho člov?ka co si zrovna v bat???ku nesl n?jakou CF kartu do embedded routeru (asi n?jak? czfree AP) a s tou jeho kartou sem to flashnul na n?jakou 3.5.1 verzi openzaurusu. To je sice zaj?mav?? projekt, ale asi bych tehdy ud?lal dob??e tam flashnout n?jakou lep??? verzi, proto?e v t? dob? je??t? tenhle projekt na tom nebyl zrovna nejl?pe.

Nicm?n? to nejd??le?it?j??? co od PDA ček??m (čten? ebook??) to spl??ovalo i kdy? ta aplikace občas segfautla, ale proto?e jsem po????d nem?l CF kartu, tak sem to flashnout nemohl a tak sem se s t?m po čase sm???il. Mo?n?? kdybych si dal trochu v?c pr??ce a na??el si, ?e existuje i staticky slinkovan?? verze opie-readeru, kter?? jsem nakonec vyhodnotil jako nejlep??? čtečku pro ebooky, u??et??il bych si spoustu drobn?ho nepohodl?.

Nicm?n? v tom bazaru jsem koupil za 100Kč 32MB CF kartu a s n? jsem se mohl pustit do flashov??n?. Nejd???v jsem tam dal p??vodn? image 2.38 sta?enou ze str??nek Sharpu (v??robce). Teď mi b?h?? mr??z po z??dech kdy? si uv?dom?m co se mohlo st??t. Ale v p??tek jsem to d?lal naprosto bez zl?ho tu??en? a a? pozd?ji jsem si n?kde na f??ru p??ečetl, ?e ospack mimo standardn?ho kernelu a image ve flash p??episuje i samotn?? bootloader a kdyby tedy do??lo k n?jak?mu ne??t?st? v ten spr??vn?? okam?ik (stačilo by vyt??hnout ho z nap??jen?, kter? je p??i flashov??n? podm?nkou) a mil?? Zaurus by u? nikdy neo?ivl.

S touhle image se mi nepoda??ilo zprovoznit Qtopia Desktop, co? je takov? ud?l??tko na synchronizov??n? kontakt??, kalend????e a takov??ch v?c? se Zaurem. Hledal jsem chv?li okolo toho a zjistil jsem ?e existuje nov?j??? o dost vylep??en?? image – v současn? dob? verze 3.13. Dal jsem j? tam a zjistil jsem, ?e s t?m u? ten Qtopia Desktop nep??jde v??bec.

No to nic, oproti tomu star?mu OpenZaurusovi jsem alespo?? z?skal Operu a jin? zaj?mav? aplikace. Hledal jsem ale d??l a na??el velice zaj?mavou cacko image 3.10. Je postaven?? na p??vodn? sharpovsk? image, ale na rozd?l od n? poč?t?? rovnou s t?m, ?e je vlo?en?? SD karta (hned jak jsem si koupil Zauruse, tak sem si tak? koupil 512MB kartu), tak?e RAM se cel?? pou??v?? jako klasick?? pam??? a nen? rozd?len?? na ramdisk a pam??? pro b?h aplikac? jako u drtiv? v?t??iny ostatn?ch kernel??.

Takhle image se mi zal?bila nejv?ce. Nainstaloval jsem si tam ??adu bal?k?? (začal jsem Operou 7.30 pro mobiln? za???zen? (v akci jsem j? zat?m moc nepou?il, ale zd?? se ?e by mohlo b??t dobr? to zoomov??n? str??nky, kter? um?) a pak dobrou polovinu bal?k?? z t?hle česk? str??nky. Kamenem ??razu se ale zdaj? b??t 2 v?ci:

Za prv? WPA podpora na wifi kart?. M??m Linksys WCF11, co? je prism2.5 karta (podpora buď pomoc? modulu prim2_cs nebo hostap_cs). WPA se d?? ale provozovat jen s hostap driverama a ty mi prost? na t? Cacko ROM nefunguj?. Nejd???v jsem ??e??il jak t? kart? flashnout firmware na verzi alespo?? 1.7.4 (nakonec jsem to flashnul na nejnov?j??? 1.8.4, ale a? po tom co jsem si kap??nek mechanicky upravil redukci z CF do PCMCIA, kterou jsem kdysi koupil s CF bluetooth kartou nokia DTL-4. Jak to se mnou aktu??ln? vypad?? se d?? sledovat tady ve f??ru.

Zd?? se ?e pro vy??e??en? tohohle probl?mu si budu muset zkompilovat vlastn? verzi kernelu s podporou hostap, ale n?jak nikde nem???u naj?t zdroj??ky od tohohle embedix kernelu (konkr?tn? je to verze 2.4.18-rmk7-pxa3-embedix) a ani konfig.

Dal??? mo?nost? je nainstalovat novou verzi openzauruse 3.4.5, kter?? shodou okolnost? vy??la pr??v? v sobotu. Dokonce jsem tam u? m?l GPE variantu, ale zrovna p??i tom ta CF flashovac? karta začala zlobit. Flashov??n? začalo, ale nakonec to nenab?hlo. Chv?li mi trvalo ne? jsem pomoc? md5sum zjistil, ?e soubor, kter?? sem tam zapsal po chv?li u? t?m souborem tak docela nen?. Kdyby to takhle zazlobilo p??i flashov??n? toho p??vodn?ho Sharp ROM pomoc? jednoho souboru, tak ani nechci dom????let ty n??sledky.

Jen?e to GPE se mi fakt nel?bilo. Mo?n?? tam funguje WPA out-of-box a mo?n??, ?e operu bych mohl nahradit firefoxem (nepoda??ilo se mi ho ale nainstalovat kdy? sem tam to GPE m?l flashnut??), ale jinak sem se v tom GPE c?til v???n? nesv??j.

Mo?n??, ?e kdybych tam m?l to Opie, tak by to bylo lep???, ale tu image se mi v po????dku nepoda??ilo dostat. To GPE sem nakonec flashnul r??no, po tom co celou noc byla ta karta v klidu. Kdy? jsem tam cht?l d??t zp??tky to cacko, tak sem se dostal do docela velk??ch probl?m?? – na tu kartu se mi to necht?lo zapsat tak aby po odmontov??n? a p??imontov??n? z??stal md5sum stejn??.

Nakonec pomohlo to d??t na hodinku ven na mr??z a sv?te div se, flashnout v po????dku se to tentokr??t poda??ilo.

N?kdy v t??dnu ale zkus?m asi n?kde spla??it n?jakou dal??? CF kartu a uvid?m. Nikde na netu jsem nena??el ???dn? reference na karty s kter??mi to nejde, tak?e asi jen j?? m??m zrovna takovou sm??lu ?e v??echny 3 moje p??vodn? CF jsou pro flashov??n? Zauruse nepou?iteln?.

Je??t? ale ??e???m jeden probl?m, kter?? mi chyb? krom? funkčn? bezpečn? wifi ke ??t?st? – toti? česk? mapov??n? kl??vesnice. Cecko vymyslel rus, tak?e tam je rozchozen?? funkčn? rusk?? virtu??ln? kl??vesnice, ale nikde se mi nepovedlo naj?t n?jak?? konfigur??k, abych to zm?nil na českou. Jinak jak na tenhle probl?m v OpenZaurusu tento topic ve f??ru. Pro mapov??n? HW kl??vesničky na m?m nyn?j???m cacko ROM se zd?? b??t t?m spr??vn??m bal?kem keyz. Probl?m tohohle softu ale byl, ?e ta konfiguračn? utilita se tv????? ?e norm??ln? editujete, ale pak nic nezm?n? p??i op?tovn?m spu??t?n? je v??e p??i star?m.

??e??en?m je naj?t konfig t?hle aplikace, ale jak? No p??eci
kouknout se do zdroj??k??. Kdy? se zedituje tenhle konfigu, tak u? se to skutečn? na t? stavov? li??tičce zm?n?. Jedin?? probl?m je teď poeditovat tu keymapu.

Comments are closed.

Powered by WordPress