30.3.2006

openvpn na Zaurusovi

Filed under: Linux,networks,SW,Zaurus — nax @ 22:15

Je to tak, prav? jsem si rozb?hal na zaurusovi openvpn do firmy. Teď v podstat? stač? abych byl jakkoli p??ipojen?? na internet a ze sv?ho PDA se p??es plnohodnotn? siln? ??ifrov??n? p??ipoj?m do vnit??n? s?t? a m???u po??e??it t??eba n?jak?? pr????vih, nebo si p??eč?st emaily na exchange (teda ono to jde i p??es web ksicht, ale to nen? tak cool).

Ka?dop??dn? probl?m kter?? sem teď asi 15 minut ??e??il ne? to zafungovalo byl v tom, ?e i kdy? jsem m?l nata?en?? modul, tak to hl??silo ?e nem???e otev???t tun device. Konkr?tn? ta hl????ka vypadala n?jak takhle:


Sat Mar 19 15:27:34 2005 Note: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Sat Mar 19 15:27:34 2005 Note: Attempting fallback to kernel 2.2 TUN/TAP interface
Sat Mar 19 15:27:34 2005 Cannot allocate TUN/TAP dev dynamically
Sat Mar 19 15:27:34 2005 Exiting

??e??en? jsem na??el kupodivu na česk? str??nce a to konkr?tn? v t?to diskusi. Stejn? jako kdy? jsem p??ed ned??vnem ??e??il to, proč mi nefunguje kabel USB-S?riov??: pokud nem??te n?jak? chytr? hotplug, kter? v??m p??i nata?en? modulu vytvo??? device s??m, je pot??eba ho poprv? ud?lat ručn?. Pro tu tun konkr?tn? takhle:

mkdir /dev/net
mknod /dev/net/tun c 10 200
modprobe tun

Comments are closed.

Powered by WordPress