14.4.2006

S?riov? č?slo u tinydns a stahov??n? z??ny

Filed under: networks,Unix — nax @ 12:43

?lov?k se po????d n?co uč?. Na prim??rn?m nameserveru firmy kde spravuji unixy pou??v??me djbdns. Je to takov?? hezk?? bezpečn?? syst?m, pravda trochu nestandardn? (obzvl?????? pro člov?ka zvykl?ho pou??vat BINDa – co? teda j?? rozhodn? nejsem – j?? sem ned??vno ve ??kole m?l p??esn? opačn?? probl?m kdy po n??s cht?li konfigurovat BINDa a j?? si to nejd???v musel p??elo?it do syntaxe tinydns, ud?lat zm?nu a pak zase p??elo?it do BINDa).

Jen?e teď jsem dostal za ??kol p??en?st jednu dom?nu na n???? prim??r (oni n??m d??l budou d?lat sekund??r). No a probl?m se objevil v konfiguraci s?riov?ho č?sla. On toti? BIND nepoč?t?? s?riov? č?slo automaticky, ale ručn? se mus? po ka?d? zm?n? v dom?n? inkrementovat (v?t??inou se to ??e??? t?m, ?e je tam n?co takov?ho: 2005050120).

Moje obl?ben?? tinydns poč?t?? automaticky s?riov? č?slo, ale nech?? si vnutit jin?. Konkr?tn? takhle:

Zmojedomena.cz:ns1.mujprovider.com.:hostmaster.mojedomena.cz.:2006041320:7200:3600:604800:3600:3600

Jak vid?te tak prvn? č?slo je to s?riov? č?slo. Jen upozorn?m, ?e tenhle ????dek by m?l b??t jako ??pln? prvn? z ????dk?? relevantn?ch k t?hle dom?n?. Ty ostatn? č?sla jsou r??zn? doby platnosti cache atd. Nic co by mne zrovna dnes zaj?malo.

Ale jak zjistit, ?e je to nakonfigurov??no spr??vn?? No jasn?, pomoc? utility dig:

dig @ns1.mujprovider.com mojedomena.cz AXFR

Co pou??v??m b??n?, ?e m?sto axfr se d?? specifikovat mx, pokud pot??ebujete MX z??znam, nebo t??eba NS atd.

Comments are closed.

Powered by WordPress